30. 1. 2008. u 18:44
Uređeno: 15. 10. 2019. u 10:24

 Ad. 2.
Prof. dr. sc. Ivan Šimonović razrješuje se dužnosti zamjenika člana Vijeća područja društveno-humanističkih znanosti.

Ad. 3.
Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić imenuje se zamjenikom člana Vijeća područja društveno- humanističkih znanosti s danom.

Ad. 4.
Prof. dr. sc. Davor Krapac predlaže se za suca Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Ad. 5.
Petar Ceronja izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava, na vrijeme od šest godina.

Ad. 6.
Mr. sc. Trpimir Mihael Šošić izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, na Katedri za međunarodno pravo, na vrijeme od šest godina.

Ad. 7.
Ivana Dobrotić izabire se za znanstvenu novakinju na projektu «Reforme sustava socijalne sigurnosti u Republici Hrvatskoj: determinante i perspektive», na vrijeme od šest godina.

Ad. 8.
Mr. sc. Gordana Berc izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada na Katedri za posebna područja socijalnog rada, na vrijeme od šest godina.

Ad. 9.
Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za financijsko pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izborimenuju se: prof. dr. sc. Jure Šimović, redoviti profesor u znanstvenom polje pravo, znanstvena grana financijsko, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo, doc. dr. sc. Nikola Mijatović, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo.

Ad. 10.
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave prof. dr. sc. Aleksandri Korać iz nastavnog predmeta Obiteljsko pravo te prof. dr. sc. Petru Novoselecu iz nastavnog predmeta Kazneno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku u akad. 2006/2007. godine.

Ad. 11.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Josipu Kregaru za sudjelovanje u izvođenju nastave na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu iz kolegija Sociologija i Industrijska sociologija u akad. 2006/2007. godine.

Ad. 12.
Dr. sc. Vesna Sokurpan Wolff ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Vesnu Skorupan Wolff izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Ad. 13.
Prihvaća se doktorska disertacija mr. sc. Damira Prišlina Krbavskog s naslovom “Vlasničko-pravno uređenje alodijalnih i urbarskih zemalja u Hrvatskoj nakon reforme općeg privatnog prava od 1852/1853.”
Imenuje se povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Nikola Gavella, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Dalibor Čepulo.

Ad. 14.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Tamare Perišin s naslovom “Sloboda kretanja roba i granica regulatorne autonomije u Europskoj uniji i Svjetskoj trgovinskoj organizaciji” u sastavu: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, prof. dr. sc. Siniša Rodin, prof. dr. sc. Sigmar Stadlmeier, (zamjenica vanjskog člana prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat).

Ad. 15.
Mr. sc. Dijani Gracin odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom “Ostvarenje ciljeva suvremenog kaznenog prava primjenom kazne oduzimanja slobode».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

Ad. 16.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Marka Šikića s naslovom «Pravna zaštita od nerješavanja upravne stvari u europskom pravnom prostoru i Republici Hrvatskoj« u sastavu: prof. dr. sc. Željko Pavić, prof. dr. sc. Dragan Medvedović, prof. dr. sc. Jasna Omejec.

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana