30. 1. 2008. u 18:43
Uređeno: 15. 10. 2019. u 10:23

Ad. 2.
Prof. dr. sc. Ivan Šimonović razrješuje se dužnosti prodekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s danom 30. studeni 2006.

Ad. 3.
Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić izabire se za prodekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2006/2007.
Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić započet će obnašati dužnost prodekana 1. prosinca 2006.

Ad. 5.
Prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika na Katedri za socijalnu politiku, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Studijskog centra socijalnog rada.

Ad. 6.
Prof. dr. sc. Alan Uzelac, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 7.
a) Doc. dr. sc. Nikoleta Radionov Radenković, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

b) Doc. dr. sc. Tamara Ćapeta, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 8.
a) Dr. sc. Marko Baretić, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

b) Dr. sc. Nina Tepeš, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, na Katedri za međunarodno privatno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 9.
Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, na Katedri za kazneno procesno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Davor Krapac, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Ivo Josipović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Goran Tomašević, redovit profesor znanosti u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo.

Ad. 10.
a) Mr. sc. Ivana Bajakić izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za političku ekonomiju, na vrijeme od šest godina.
b) Mihovil Škarica izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za upravnu znanost, na vrijeme od šest godina.

Ad. 11.
Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: akademik Jakša Barbić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Zoran Parać, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, dr. sc. Branko Vukmir, doktor znanosti u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.

Ad. 12.
Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, na Katedri za posebna područja socijalnog rada.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Josip Janković, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Dubravka Maleš, redovita profesorica znanosti u znanstvenom polju odgojne znanosti, znanstvena grana sustavna pedagogija.

Ad. 13.
Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države, na Katedri za opću teoriju prava i države.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Šimonović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države, prof. dr. sc. Vjekoslav Miličić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države, prof. dr. sc. Josip Kregar, redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija.

Ad. 14.
Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, na Katedri za područja socijalnog rada (zamjena za porodni dopust).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija i metodologija socijalnog rada, prof. dr. sc. Josip Janković, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, doc. dr. sc. Zdravka Leutar, docent u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada.

Ad. 15.
Dr. sc. Ante Perkušić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Antu Perkušića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Ad. 16.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, imenuju se: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, prof. dr. sc. Ana Bakarić Abramović, umirovljena redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena obiteljsko pravo, prof. dr. sc. Arsen Bačić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo.

Ad. 17.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, imenuju se: akademik Vladimir Ibler, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, akademik Jakša Barbić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena trgovačko pravi i pravo društava, akademik Davorin Rudolf, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo.

Ad. 18.
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave u zimskom semestru akad. god. 2006/2007. vanjskim suradnicima:
a) izborni predmet Psihijatriskopravna klinika: Dražen Tripalo, mr. sc. Suzana Kos, mr. sc. Nadica Buzina
b) izborni premdemt Kaznenopravna klinika: Dražen Tripalo, mr. sc. Marin Mrčela, Dragan Novosel, mr. sc. Laura Valković

Ad. 19.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Slavenu Ravliću za sudjelovanje u izvođenju nastave na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu iz nastavnog predmeta Politička sociologija u ljetnom semestru akad. 2006/2007. godine.

Ad. 20.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Nikoli Mijatoviću za sudjelovanje u izvođenju nastave na Visokoj školi za poslovanje i upravljanje «Baltazar Adam Krčelić» iz nastavnog predmeta Upravljanje proračunom u akad. 2006/2007. godine.

Ad. 21.
a) Prihvaća se doktorska disertacija mr. sc. Gordane Marčetić s naslovom «Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi».
Imenuje se povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Željko Pavić, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević;
b) Prihvaća se doktorska disertacija mr. sc. Zrinke Erent Sunko s naslovom «Atenske demokracije i institucije i njihov odraz na socijalne pojave».
Imenuje se povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Josip Kregar, prof. dr. sc. Šefko Kurtović, prof. dr. sc. Ana Bakarić Abramović;

Ad. 22.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Zdenka Konjića s naslovom “Primjena načela zakonitosti u nacionalnom i međunarodnom kaznenom pravu.” u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić;
b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Damira Primorca s naslovom “Kaznena djela protiv sigurnosti pomorskog prometa” u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić;

Ad. 23.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Branke Rešetar s naslovom «Pravna zaštita prava na susrete i druženja« u sastavu: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Jozo Čizmić;
b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Daše Poredoš Lavor s naslovom «PTSP i obitelj« u sastavu: prof. dr. sc. Josip Janković, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Rudolf Gregurek;
c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Đorđa Gardaševića s naslovom «Ograničenje ljudskih prava i temeljnih sloboda u izvanrednim stanjima« u sastavu: prof. dr. sc. Arsen Bačić, prof. dr. sc. Branko Smerdel, prof. dr. sc. Biljana Kostadinov. 

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana