Odluke

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 24. travnja 2019.

ad.1.
Prihvaća se prijedlog programa rada prof. dr. sc. Igora Glihe, predloženika za dekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2019./2020. i 2020./2021.

ad.2.
a) Dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić, redovita profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena rimsko pravo.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

b) Dr. sc. Iris Goldner Lang, redovita profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

c) Dr. sc. Dražen Dragičević, redoviti profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

d) Dr. sc. Branka Sladović Franz, redovita profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.3.
a) Dr. sc. Irena Majstorović, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

b) Dr. sc. Marko Šikić, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

c) Dr. sc. Silvia Rusac, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna gerontologija.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

d) Dr. sc. Ana Štambuk, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna gerontologija.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.
 
ad.4.
Dr. sc. Josip Pandžić izabire se u suradničko zvanje poslijedoktoranda, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana  socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku.

ad.5.
Dr. sc. Marko Turudić ispunjava uvjete propisane člankom 32. stavkom 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru za polje prava da dr. sc. Marka Turudića, sukladno članku 32. stavku 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

ad.6.
Doc. dr. sc. Nina Gumzej ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.
Predlažemo Matičnom odboru da  doc. dr. sc. Ninu Gumzej izabere u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.

ad.7.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Slađane Kramar Aras u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, u sastavu: prof. dr. sc. Alan Uzelac, redoviti  profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,prof. emeritus Mihajlo Dika, redoviti  profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad.8.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, na Katedri za psihologiju.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju psihologija, znanstvena grana razvojna psihologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada  – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Gordana Keresteš, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju psihologija, znanstvena grana razvojna psihologija – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad.9.
Raspisuje se natječaja za izbor jednog asistenta istraživača / asistentice istraživačice na projektu Europske komisije "Fight Against International Terrorism. Discovering European Models of Rewarding Measures to Prevent Terrorism (FIGHTER)" za vrijeme trajanja projekta, u skladu s uvjetima za provedbu projekta, s polovicom punog radnog vremena.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad.10.
Prihvaća se izvješće za izbor doc. dr. sc. Goran Vojković u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju pravo, na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

ad.11.
Daje se suglasnost vanjskom suradniku dr. sc. Maroju Langu za sudjelovanje u izvođenje nastave iz nastavnih predmeta Politička ekonomija i Ekonomska politika u akad. god. 2018./2019., do 18 nastavnih sati.

ad.12.
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici Tatjani Vlašić za sudjelovanje u izvođenju supervizije u okviru Terenske prakse na preddiplomskom sveučilišnom studiju socijalnog rada u akad.god. 2018./2019., do 12 nastavnih sati.

ad.13.

a) Daje se suglasnost prof. dr. sc. Saši Nikšiću za izvođenje nastave na predmetu Osnove medicinskog prava na specijalističkom stručnom studiju Sudska medicina na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2018./2019.

b) Daje se suglasnost doc. dr. sc. Sunčani Roksandić Vidlička za izvođenje nastave na predmetu Osnove medicinskog prava na specijalističkom stručnom studiju Sudska medicina na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2018./2019.

c) Izv. prof. dr. sc. Gordani Berc odobrava se studijski dopust od 29. travnja 2019. do 7. srpnja 2019. godine zbog stručnog usavršavanja i sudjelovanja u izvođenju nastave u akad. god. 2018./2019. na Sveučilištu u Ljubljani, Fakultetu za socijalni rad, Republika Slovenija.

d) Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Anna-Marii Getoš Kalac za sudjelovanje u održavanju nastave iz nastavnog predmeta “Victimology” na University of Lausanne – School of Criminal Sciences u akad. god. 2019./2020.

ad.14.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Josipa Vučkovića  s naslovom „Normativna delegacija neovisnim upravnim tijelima – sadržaj, opseg i ustavne granice“ u sastavu: prof. dr. sc. Jasna Omejec, prof. dr. sc. Branko Smerdel,
akademik Arsen Bačić.

ad.15.
Vlatki Anić polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Kvaliteta života povezana s vidom starijih slijepih osoba“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Tina Runjić, a za komentoricu izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk.

ad.16.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Anite Džombić s naslovom „Socijalni rad i socijalna promjena: kritička poststrukturalna perspektiva“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, doc. dr. sc. Ana Opačić, prof. emeritus Dean Ajduković, prof. dr. sc. Vesna Leskošek.

ad.17.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Leliji Sočanac za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2019./2020.

ad.18.
Doc. dr. sc. Mariu Krešiću odobrava se studijski dopust od 3. lipnja 2019. do 4. srpnja 2019. godine zbog stručnog usavršavanja na Fakultetu prava i uprave Jagiellonian Sveučilišta u Krakovu, Poljska.

 

Popis obavijesti