PRAVO EU PRED SUDOVIMA:
Pravo EU pred sudovima

Osnovne informacije o predmetu

PRVI SASTANAK POLAZNIKA PREDMETA PRAVO EU PRED SUDOVIMA

u akademskoj godini 2015./2016.

 

održat će se u utroak, 20. listopada 2015. u 17.00 sati u dvorani I u Cirilometodskoj 4.

Molim sve prijavljene studente da dodju na prvi sastanak!

 

 

link na nastavne jedinice u akademskoj godini 2015/2016

 

Predmet se izvodi u okviru Jean Monnet katedre "Legal System of an Enlarged European Union".

Izvodi se u zimskom semestru na petoj godini studija prava, kao izborni predmet te nosi 4 ECTSa.

Nositelj predmeta je Prof. dr. sc. Tamara Ćapeta

 

Pogledaj informativni letak o predmetu

 

Osnovni je cilj predmeta omogućiti studentima snalaženje u sudskom sustavu Europske unije te razviti vještine nužne za korištenje argumenata koji se temelje na pravu EU u sudskim postupcima.

Stoga je nastava praktično organizirana te traži od studenata aktivno sudjeljovanje i pripremu za svaki sat. Nastava se temelji na hipotetskim predmetima osmišljenim po uzoru na stvarne predmeta koji se rješavaju bilo pred nacionalnim sudovima ili pred Sudom EU. Studenti aktivno sudjeluju u analizi i rješavanju predmeta. Pri tome se od njih očekuje da bilo samostalno, bilo u suradnji s nastavnikom, pronađu relevantnu sudsku praksu koja potvrđuje argumente koje daju pred sudom.

 

Relevantnost predmeta

U srpnju 2013. Hrvatska je postala punopravna članica EU. Od tada u Hrvatskoj počinje važiti europsko pravo te stvarati prava i obveze za građane, poduzeća i institucije. Europski je pravni poredak razvio vlastiti sustav pravne zaštite koji se uvelike oslanja na nacionalne sudove, ali ih podvrgava vlastitim pravilima. Uz to, europski je pravni sustav uspostavio i vlastite sudove sa sjedištem u Luxembourgu.

Snalaziti se u ovom sustavu i biti u stanju argumentirati pravo EU postaje stoga nužna vještina svakog pravnika koji će napusitti Pravni fakultet da bi se uključio u pravnu praksu, kao odvjetnik, sudac, pravnih u nekom poduzeću ili instituciji.

 

 

Nastavne jedinice

 

Nastava će biti organizirana oko dolje navedenih nastavnih jedinica. Materijali za svaki nastavni sat nalazit će se na ovoj web stranici.

 

Nastava se temelji na hipotetskim predmetima osmišljenim za ovaj predmet. 

Zbirka hipotetskih predmeta 

 

Uvod - Pretraživanje EurLexa. i curia-weba

 

Pravo EU pred nacionalnm sudovima:

     Kako se služiti izravnim učinkom i nadređenošću
     Kako se pozivati na direktive – izravni učinak direktiva
     Kako se pozivati na direktive – interpretativni učinak
     Kako se pozivati na međunarodne sporazume koje sklopi EU
 
Pravo EU pred Sudom EU: 
     Unutarnja organizacija i raspodjela ovlasti između sudova na europskoj razini
     Prethodna pitanja – argumenti koji će uvjeriti nacionalni sud da pokrene prethodni postupak
     Prethodna pitanja - kako sastaviti zahtjev za prethodnu odluku
     Prethodna pitanja – kako zastupati stranku pred Europskim sudom
     Kako osporavati valjanost prava EU – izravne tužbe za poništenje i prethodni postupak za kontrolu valjanosti
     Kako zastupati državu pred Sudom EU – država kao tužena strana
     Kako zastupati državu pred Sudom EU – država kao umješač
 
Tužbe za naknadu štete 
     Tužbe za naknadu štete protiv države
     Tužbe za naknadu štete protiv institucije EU

 


Repozitorij