Sudovi Europske unije

Predaje: Tamara Ćapeta (tcapeta@pravo.hr)

Jean Monnet profesor europskog prava 

Pravni fakultet

Sveučilište u Zagrebu

 

Predmet se predaje na specijalističkom studiju iz europskog prava

Mjesto održavanja nastave: Ćirilometodska 4, dvorana 1

Vrijeme održavanja predavanja: utorkom, od 17.00 do 19.30

 

Opći info o predmetu  (sadržaj, način rada, literatura, ispit)

 

 

Plan predavanja u akademskoj godii 2019/2020.

 

1. O ulozi sudova u društvu općenito i o ulozi Suda EU

utorak, 15. listopada 2019.

 

Rezultat učenja

Studenti će biti sposobni:

- raspravljati o interpretativnoj aktivnosti sudova

- raspravljati o ulozi sudova u stvaranju prava te razlozima za i protiv takve uloge sudova

- raspravljati o legitimnosti sudskog stvaranja prava;

- raspravaljati o sudjelovanju Suda EU u kreiranju prava EU

- razumijeti osnovne metode rada Europskog suda

 

Kao pripremu za sat pročitajte:  

  • Fuller, Speluncean Expedition (dostupno na google docs)
  • Alter, Judicial Politics at the European Communities (dostupno na google docs)

Dodatno čitanje:

  • Cappelletti, The Law Making Powers of the Judges and its Limits (dostupno na google docs)
  • R. Dehousse, Juridification of the Eurpopean Political Process  (dostupno na google docs)
  • Fennelly, Legal Interpretation at the ECJ (dostupno na google docs)

 

2. Organizacija europskog sudskog sustava i nadležnosti Europskog suda

utorak, 22. listopada 2019. 

 

Rezultat učenja:

Studenti će biti sposobni:

- razumijeti unutarnju organizaciju i način funkcioniranja Suda EU;

- razumijeti razloge takve organizacije i kritički raspravljati o njenim dobrim i lošim stranama;

- razumijeti razloge i način uključivanja nacionalnih sudova u sudski sustav Europske unije

- razumijeti koncept ograničene nadležnosti Europskog suda

- razumijeti osnovna područja nadležnosti Europskog suda

- čitati odluke Europskog suda uzimajući u obzir ulogu Suda u razvoju pravnih pravila

 

Priprema za sat:

 

Dodatno čitanje:

  • Ćapeta, EU Judiciary in Need of Reform? (dostupno na google docs)

 

Background materijali:

 

KAKO ČITATI ODLUKE SUDA EU

 

3. Prethodni postupak

utorak, 29. listopada 2019.

 

Rezultat učenja

Studenti će biti sposobni:

- razumijeti svrhu prethodnog postupka

- razumijeti kako i zašto je taj postupak prilagođen u sudskoj praksi

- razumijeti kako da se koriste ovim postupkom za potrebe svojih klijenata

- razumijeti kako da se koriste ovim postupkom kao suci

- razumijeti i raspravljati o izmjenama uvedenim Ugovorom iz Lisabona

- napisati zahtjev za prethodnu odluku

 

Priprema za sat:

 

 

Dodatni materijali:

  • Članak iz Informatora (dostupno na google docs)
  • T. Petrašević, članak o PPU (dostupno na google docs)

 

 

4. Vladavina prava u EU i uloga sudova

četvrtak, 7. studenog 2019.

Predavanje se iznimno održava u četvrtak!!!

Gost predavač: Laurent Pech

 

5. Povredbeni postupak

12.studenog 2019.

Rezultat učenja

Studenti će biti sposobni:

- razumijeti svrhu ovog postupka;

- prepoznati slabosti ovog postupka, posebice u smislu zaštite prava pojedinaca;

- odlučiti kako koristiti ovaj postupak u praksi (npr. kao odvjetnici);

- razumijeti i raspravljati o promjenama koje je uveo Lisabonski ugovor i najnovijoj sudskoj praksi

 

 

Priprema za sat:

 

Dodatni materijali: 

 

6a. Povredbeni postupak - iz perspektive agenta države

19. studenog 2019.

Gost predavač: Christian Thorning, Ambassador of the Kingdom of Denmark to Croatia

 

6b. Povredbeni postupak - iz perspektive agenta države

26. studenog 2019.

Gost predavač: Gordana Vidović Mesarek, Agent RH pred Sudom EU-a

 

7 i 8. Sudski nadzor nad pravom EU

10. i 17.  prosinca 2019. 

 

Rezultat učenja

Studenti će biti sposobni:

- razumijeti svrhu i ustavne probleme vezane uz sudsku nadzor

- razumijeti izravni i posredne putove osporavanja valjanosti akta EU

- razumijeti kako su se ovi postupci izmijenili u sudskoj praksi i razloge za to

- odlučiti kada i kako da koriste ove postupke kao pravnici/odvjetnici

- razumijeti i biti spremni razgovarati o promjenama uvedenim Lisabonskim ugovorom

 

Priprema za sat:

 

 

Dodatno čitanje:

 

 

 

 

 

 


Repozitorij