Seminar EU i klimatske promjene

Seminar se održavati utorkom u 10:15 sati, u dvorani V, ĆM 4. Seminarski sastanci održat će se 13. ožujka 2018., 20. ožujka, 27. ožujka, 3. travnja, 17. travnja, 10. svibnja (iznimno u četrtak, u 16h, dvorana VII, ĆM 4, zbog gostujućeg predavanja), 15. svibnja, 22. svibnja i 29. svibnja. Seminar se neće održati 10. travnja (ispitni tjedan) i 24. travnja (zbog odsutnosti svih članova Katedre povodom seminara u Dubrovniku).

Popis studenata koji su upisani u ovu seminarsku grupu.

 

DODATNI BODOVI ZA AKTIVNO SUDJELOVANJE NA SEMINARU 

 

SEMINAR 29. svibnja 

Na posljednjem će se seminaru održati probni kolokvij.

 

SEMINAR 10. svibnja

Idućeg će se tjedna seminar iznimno održati u četvrtak, 10. svibnja, u 16 sati, u dvorani VII, ĆM 4. Mole se studenti koji pohađaju predavanja u grupi HR 2 da idući tjedan predavanje odslušaju u grupi HR 1 ili engleskoj grupi.

Na seminaru 10. svibnja će prof. Catherine Redgwell sa Sveučilišta u Oxfordu održati predavanje na temu 

An Introduction on International Environmental Law and to International Environmental Law-Making Processes.

 

 

RASPORED SIMULIRANIH SUĐENJA

17. travnja 2018.

  • simulirano suđenje I - predmet Faccini Dori
  • simulirano suđenje II - predmet Von Colson

15. svibnja 

  • simulirano suđenje I - predmet Kucukdeveci
  • simulirano suđenje II - predmet Melloni

20 svibnja

  • simulirano suđenje I - predmet Schmidberger

 

UPUTE ZA SUDJELOVANJE U SIMULACIJI SUĐENJA

 

Seminarske radnje - upute za seminariste koji su odabrali analizu presude Suda EU

Raspored seminarskih tema za analizu presuda Suda EU.

 

Kako napisati radnju?

Tekst predmeta možete pronaći pomoću tražilice www.curia.europa.eu pretraživanjem po broj predmeta. 

Na Internetu, bazama podataka i u fakultetskoj biblioteci (bilo koji relevantan udžbenik prava EU ili specijaliziranije monografije o pojedinim područjima unutar prava EU može poslužiti kao literatura) možete pronaći literaturu koja će vam pomoći u analizi i rauzmijevanju presuda. NE OČEKUJEMO iscrpan pregled literature u vašim radnjama.

Radnje smiju imati MAKSIMALNO 2000 riječi (ne uključujući fusnote). 

Struktura:
1) Kratki opis činjenica predmeta (stranke, tip postupka, uključeni sudovi, činjenice, najvažniji nacionalni i drugi propisi primjenjivi na predmet)
2) Temeljni pravni zaključci Europskog suda (odnosno, što je bitnoga Europski sud "rekao", koja je tumačenja usvojio u vezi glavnih pitanja, kako je odgovorio na pitanja nacionalnog suda - ukratko, ne prepisivati paragrafe presude!!)

3) Zašto je presuda bitna? Kako je utjecala na razvoj europskog prava, što je u njoj novo/važno? 
4) Povežite presudu s gradivom obrađenim na nastavi.
5) Kritički osvrt - slažete li se s interpretacijom suda ili ne? Zašto? Je li prema vašem mišljenju bilo moguće drugačije riješiti predmet, i kako?

Kako vrednujemo radnje?
Neprihvatljiva radnja je ona koja prepisuje tuđe radove ili literaturu, ili bez reda kopira paragrafe iz presude bez vlastitog doprinosa/sistematizacije.

Prihvatljiva radnja je ona koja na pismen, pregledan, jasan i SAŽET način ispunjava gore navedene zahtjeve od 1) do 3), uz pokušaj odgovora na pitanja 4) i 5).

Dobra radnja daje kvalitetan i argumentiran (ali SAŽET) odgovor i na pitanje 4), uz pokušaj odgovora na pitanje 5).

Vrlo dobra radnja je ona koja daje kvalitetan i argumentiran (ali SAŽET) odgovor i na pitanja 4) i 5).

Izvrsna radnja je ona koja uz sve navedeno daje originalan i zanimljiv odgovor na pitanja 4) i 5).

 

Rokovi

Seminarske radnje moraju se predati do 20. svibnja 2018. isljkučivo slanjem na mail adresu voditeljice seminara.

 

 

 

SEMINAR 20. ožujka 2018. - uvod u pravno uređenje klimatskih promjena

 

Ppt klimatske promjene 
Video I

Video II 

 

PISANI ZADATAK ZA SEMINAR 20. ožujka 2018.

Svi seminaristi do 19. ožujka u 12 sati na web adresu voditeljice seminara trebaju poslati kratki tekst dužine 250-500 riječi na jednu od sljedeće teme:

  • Treba li pravo EU biti nadređeno nacionalnim pravima država članica temeljem europskog prava ili nacionalnog ustavnog prava?
  • Osvrt na bilo koji tekst koji analizira bilo koju temu zaštite okoliša u EU (u osvrtu je potrebno navesti na koji se tekst odnosi i ako se tekst nalazi u elektroničkom obliku, dati link na tekst)

Prilikom pisanja ovog pisanog zadatka, nužno je pridržavati se pravila o citiranju. Pri tome je  doslovce prepisani tekst potrebno od početka do kraja točno označi navodnicima te  navesti izvor iz kojeg je tekst preuzet. Pri prepričavaju teksta također je potrebno jasn navesti točan izvor koji je korišten. Kao primjer pravila o citiranju mogu poslužiti sljedeće upute (obratiti pažnu na str. 18-).

 

 

OPĆE INFORMACIJE O SEMINARU

NAČIN RADA NA SEMINARU

Seminar je zamišljen djelomično kao pojednostavljena simulacija sudskog postupka temeljena na presudama Suda EU prethodno obrađenim na predavanjima te kao diskusija o presudama. Seminaristi će vježbati pisanu i usmenu pravnu argumentaciju zastupajući stranke u postupku. Također, seminaristi će radeći u grupi simulirati donošenje odluka u sudskim vijećima na temelju činjenica u hipotetskim predmetima. 

Seminar će se također koncentrirati na odabrane teme iz prava okoliša Europske unije, posebice na pravno uređenje klimatskih promjena. Dio seminarista će stoga moći odabrati izraditi kratku prezentaciju i sudjelovati u diskusiji o ovoj tematici.

Studenti  se za sudjelovanje u simulaciji suđenja ili za izlaganje mogu prijaviti na sljedećem linku.

 

OBVEZE SEMINARISTA

1. Dolaziti redovito na seminar (moguća su max. 2 izostanka bez obzira na razlog).

2. Ponovno pročitati materijale koje je trebalo pročitati prije predavanja te eventualno dodatne kratke materijale za seminar .

3. Ponijeti materijale za predavanja i seminar.

4. Sudjelovati u raspravama na seminaru.

5. Položiti JEDAN od dva kolokvija.

6. Napisati seminarski rad, ako to nisu prethodno napravili u trećem semestru studija. 

 

Ad.1 Treći će izostanak u pravilu neće biti moguće opravdati. Savjetujemo da stoga ne koristite mogućnost izostajanja osim ako to nije nužno.

Ad.2, 3,4, Sudjelovanje na seminaru će se bilježiti i o njemu će, pored uspjeha na kolokviju, ovisiti seminarska ocjena. Temeljem aktivnog sudjelovanja na seminaru seminaristi će moći ostvariti do četiri dodatna boda na kolokviju. Sudjelovanje na seminaru sastoji se od usmene prezentacije pisanog očitovanja stranaka seminarista ili prezentaciji na odabranu temu i sudjelovanja u raspravama tijekom seminara. Seminaristi se za aktivno sudjelovanje u simulaciji sudskog postupka ili za prezentaciju o odabranim temama prava okoliša EU mogu prijaviti na sljedeećem linku. Seminaristi će svoje pripremne podneske duljine do dvije stranice teksta trebati poslati na e-mail adresu voditeljice seminara  24h prije seminarskog sastanka za koji im je dodijeljena specifična uloga. Svi seminaristi, bez obzira imaju li određenu ulogu na sastanku, trebaju ponoviti gradivo obrađeno na predavanjima prethodnog tjedna te OBAVEZNO PONIJETI MATERIJALE. Od svih seminarista će se očekivati sudjelovanje u diskusijama.

Ad.5 Postoje samo dvije mogućnosti za kolokviranje. Jedna na ispitnom roku u travnju (13. travnja) i druga na roku krajem svibnja. Treće mogućnosti neće biti. Kolokvij u travnju odnosit će se na prvi dio gradiva. Kolokvij u lipnju odnosit će se na drugi dio gradiva.

Ad 6. Pozivaju se svi seminaristi koji imaju obvezu napisati seminarski rad iz predmeta Europsko javno pravo da se za seminarski rad prijave na sljedećem linku.

 

PRAVA SEMINARISTA

Seminaristi koji polože OBA seminarska kolokvija položili su ispit. Na seminarskim kolokvijima je moguće skupiti bodove jedino za ocjene 2 i 3 (kao i na redovnom pismenom ispitu). Za ocjene 4 i 5 potrebno je usmeno odgovarati.


Repozitorij
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana