Studijski centar socijalnog rada
Diplomski i završni radovi primljeni u knjižnicu SCSR-a od 2009./10. ak. godine

DIPLOMSKI RADOVI 

 

VAŽNA OBAVIJEST :

U AK. GOD. 2015/16. U SKLADU SA ZAKONSKOM OBVEZOM DIPLOMSKI I ZAVRŠNI RADOVI UPISUJU SE U REPOZITORIJ "DABAR" https://dabar.srce.hr/ 

TE SE TAMO MOGU PRONAĆI.

POPIS U PAPIRNATOM OBLIKU JE I DALJE DOSTUPAN U KNJIŽNCI.

 

DIPLOMSKI STUDIJ SOCIJALNE POLITIKE

DIPLOMSKI RADOVI PRIMLJENI U KNJIŽNICU AK. GOD. 2014./15.

(abecednim slijedom)

 

ARAGOVIĆ, Vanja: Rodiljne i roditeljske potpore u pravu EU A- 9375 (48/Kb)

 

BAČALIĆ, Marija: Položaj žena na hrvatskom tržištu rada A-9232 (51/Kb)

 

BRAJNOVIĆ, Zrinka: Iskustvo i prilagodba na udovištvo žena starije životne dobi A- 9344(23/J)

 

BRALIĆ, Pamela: Obiteljski rizični i zaštitni čimbenici za razvoj poremećaja u ponašanju kod djece i mladih i njihova prevencija A-9292 (26/Kg)

 

BREZNIČAR, Josipa: Status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja-istraživanje u centru za socijalnu skrb u Čakovcu A-9235 (48/R)

 

CRNKOVIĆ, Marija: Kretanje broja korisnika novčanih naknada iz sustava socijalne skrbi u glini od 2004. do 2014. godine A- 9343 (51/Kh)

 

CVITANIĆ, Andrea: Aktivno i zdravo starenje St- 9311 (23/J)

 

DERANJA, Petra: Prava roditelja i djece oboljele od malignih bolesti-prava iz sustava socijalne skrbi i zdravstvenog osiguranja A-9234 (48/Kg)

 

DREMPETIĆ, Suzana: Etički kodeks socijalnih radnika u praksi A-9297 (20/G)

 

GALIĆ, Vlatka: Socijalno uključivanje ovisnika o drogama A- 9372 (26/A)

 

GULIN, Iva: Socijalna prava djece s teškoćama u razvoju A- 9376 (48/Kb)

 

HORVAT, Marija: Podrška jednoroditeljskim obiteljima u riziku od siromaštva iz perspektive stručnjaka centra za socijalnu skrb A- 9378 (24/Gb)

 

ISKRA, Andrea: Pravo na dječji doplatak A- 9341 (67/Kg)

 

JULARIĆ, Anđa: Ekonomski i socijalni razvoj u perspektivi socijalnog nauka Katoličke crkve A- 9342 (51/Kh)

 

JURIĆ, Jelena: Klub liječenih alkoholičara u funkciji podrške osobama s problemom alkoholizma A- 9377 (68/A)

 

JUROŠ, Anamarija: Značaj volonterstva u palijativnoj skrbi A-9233 (23/J)

 

KOVAČIĆ, Anja: Muzikoterapija kao rehabilitacijska metoda u radu s osobama oboljelima od Alzheimerove bolesti A-9231 (38/P)

 

KRAMAR, Lidija: Specifičnosti promocijskih aktivnosti neprofitnih organizacija: kvalitativno istraživanje A-9294 (61/Kf)

 

KUČEK Josipa: Utjecaj gospodarske krize na mirovinske reforme A-9296 (67/Kc)

 

KUPAC, Tea: Multikulturalizam iz rodne perspektive A-9295 (66/O)

 

KURTOVIĆ, Dejana: Stanovanje i stambeni problemi mladih A- 9312 (2/Kd)

 

LERA, Aleksandra: Rano napuštanje u zemljama Europske Unije : što na njega utječe i kako ga spriječiti A- 9329 (26/Ke)

 

LUČEV, Ana: Prava osoba s invaliditetom u sustavu socijalne skrbi-obrada slučaja A-9293 (48/Ka)

 

MERCVAJLER, Marija: Analiza socijalnog razvoja Vukovarsko-srijemske županije A- 9379 (2/Kh)

 

NIŽIĆ, Nikolina: Socijalna slika Osječko-baranjske županije A- 9328 (51/C)

 

PALIĆ, Petar: Razvoj i značenje socijalne ekonomije i socijalnog poduzetništva na primjeru odabranih zemalja Europske unije A-9230 (51/Kb)

 

PETER, Erwin: Specifičnosti marketinga dijabetičkih udruga u Hrvatskoj A- 9362 (61/Gd)

 

POKOS, Marija: Utjecaj socijalne politike na integraciju Roma u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji A- 9313 (51/C)

 

RAJČEVIĆ, Marina: Položaj žena u obrazovanju i na tržištu rada A- 9374 (51/Ke)

 

ROGIĆ, Ana: Nezaposlenost mladih i prava za vrijeme nezaposlenosti A- 9371(48/Kb)

 

RUMAK, Ana: Vjersko-politički sukobi kao uzroci izbjeglištva u svijetu i implikacije na socijalni rad  A- 9327 (17/S)

 

SABOLIĆ, Teodor: Kockanje u adolescenciji u kontekstu drugih rizičnih ponašanja i načina provođenja slobodnog vremena A- 9401 (70/A)

 

STANIŠIĆ, Vedrana: Potencijali sektora zadrugarstva Hrvatske u utjecaju na ekonomski i socijalni razvoj A- 9309  (51/Ki)

 

STRČIĆ, Iskrica: Umrežavanje socijalnih dionika i organizacija civilnog društva za socijalno uključivanje i podršku beskučnicima A- 9380 (69/Kf)

 

ŠICEL, Lovro: Društveno odgovorno poslovanje s osvrtom na socijalni aspekt: primjeri Njemačke, Slovenije i Hrvatske A-9236 (51/Kb)

 

ŠKEC, Maja: Politike usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada u Hrvatskoj i Švedskoj

A- 9310

 

ŠUKOVEZ, Jagoda: Beskućništvo u Hrvatskoj: pravni okvir i pristup temeljnim pravima     A-9291 (26/B)

 

TOMAŠ, Maja: Zdravlje kao socijalna investicija za razvoj ljudskog kapitala A-9237 (51/Kb)

 

DIPLOMSKI STUDIJ SOCIJALNOG RADA

DIPLOMSKI RADOVI PRIMLJENI U KNJIŽNICU AK. GOD. 2014/15.

(abecednim slijedom)

 

ANTOLIN, Kornelija: Uvjerenja prema traženju stručne podrške u roditeljstvu A- 9381(24/O)

 

BALIJA, Kristina: Osnaživanje institucionaliziranih osoba s psihičkim teškoćama u procesu deinstitucionalizacije i pripreme za samostalni život A-9264 (20/M)

 

BARAC, Tena: Doživljaj partnerskih odnosa majki ovisnika A- 9346 (1/A)

 

BARAĆ, Jelena. Evaluacija programa edukacije i pripreme posvojenja „Škola za posvojenje“

A- 9368 (47/I)

 

BARIĆ, Ana: Profesionalna rehabilitacija osoba s invaliditetom : zadovoljstvo korisnika URIHO-a  St- 9318 (65/D)

 

BARIĆ, Biljana: Podrška djeci u dječjim domovima u procesu tugovanja A- 9315 (20/L)

 

BARTOLIĆ, Marijeta: Socijalni odnosi kod osoba starije životne dobi koje boluju od depresije A- 9367 (23/J)

 

BARUŠKIN, Lidija: Položaj romske djece u naselju Sisak, Đurđevac A-9259 (17/H)

 

BAŠIĆ, Monika: Majka u zatvoru-osobno iskustvo i podrška A-9252 (24/O)

 

BAŽDARIĆ, Nada: Iskustva stručnjaka o provođenju mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi u visoko konfliktnim razvodima braka  A- 9332 (47/I)

 

BEGOVIĆ, Petra: Posredovanje iz perspektive stručnih radnika Centra za socijalnu skrb        A-9250 (55/Gb)

 

BENCEK, Marina: Percepcija osoba s intelektualnim teškoćama o mogućnostima podrške pri zapošljavanju A- 9386 (28/D)

 

BOČKOR, Martina: Iskustva tražitelja azila u procesu dobivanja azila u Hrvatskoj

A- 9320 (17/S)

 

BRAVARIĆ, Andriana: Iskustvo socijalne podrške roditelja djece s teškoćama u razvoju na Lošinju A- 9384 (28/D)

 

BREČIĆ, Rea: Povezanost samopoimanja i psihičkog nasilja u adolescentskim vezama

A- 9321 (1/V)

 

BRLEK, Ivana: Primjena savjetovanja u unaprjeđenju partnerskih i obiteljskih odnosa članova klubova liječenih alkoholičara A- 9326 (42/Gb)

 

BUJAN, Željka: Kvaliteta komunikacije između partnera i nasilje u vezama mladih A. 9365 (55/O)

 

BUNJEVAC, Maja: Povezanost samopoimanja i rizičnog ponašanja adolescenata                 A-9271 (1/F)

 

BURIĆ, Dunja: Uloga udruga u obrazovanju studenata s invaliditetom u Hrvatskoj

A- 9369 (20/D)

 

ČANČAR, Maja: Kvalitativna analiza iskustava izrade i primjene individualnog plana promjene u području skrbništva A- 9382 (20/I)

 

DIVIĆ, Kristina: Iskustva odgajatelja s elektroničkim nasiljem u odgojnom domu za djecu s poremećajima u ponašanju Mali Lošinj A-9251 (59/F)

 

DJAK, Mateja: Obilježja kvalitete života odraslih osoba liđenih poslovne sposobnosti evidentirana u dokumentaciji centra za socijalnu skrb A- 9317 (20/M)

 

DOŽDOR, Matea: Beskućnici – vidljivi problemi „nevidljivih“ ljudi A- 9392 (17/B)

 

DRAGOVIĆ, Tea: Predodžba o socijalnom radu koju imaju studenti Sveučilišta u Zagrebu

A- 9370 (20/Gb)

 

ERAK, Ana: Dostojanstvo u starijoj životnoj dobi: iskustva starijih osoba A-9290 (44/J)

 

FERENČINA, Ana: Upotrebno znanje stručnih djelatnika centara za socijalnu skrb u izradi individualnih planova promjene A- 9308 (20/Gb)

 

GOLUBIĆ, Martina: Percepcija studenata o primjeni duhovnosti u socijalnom radu

A- 9307 (28/Ga)

 

GREGURIĆ, Tena: Kvalitativna analiza potreba i iskustava neformalnih njegovatelja starijih osoba A- 9364 (23/J)

 

GUDLIN, Andrijana: Psihosocijalna obilježja djece rane dobi A-9255 (24/O)

 

HORVAT, Marina: Razvod braka: odnos roditelja i djeteta te uloga socijalnog radnika         A-9279 (47/I)

 

HRASTAR, Ivana: Percepcija i iskustvo stručnjaka Centra za socijalnu skrb Zagreb o procesu uparivanja u postupku posvojenja A-9263 (22/Gb)

 

HUSNJAK ŠEST, Anita: Socioterapijski postupci pri suočavanju s poteškoćama vezanim uz gubitak bliske osobe A-9276 (33/Ga)

 

INJIĆ, Katarina: Čimbenici rizika za razvoj internaliziranih i eksternaliziranih problema mladih iz perspektive adolescenta A- 9345 (59/M)

 

IVANČIĆ, Elvis: Nasilje nad starijim osobama: etički aspekti A-9288 (44/J)

 

IVOŠ, Nikolina: Obilježja suvremenih međunarodnih posvojenja A-9262 (22/I)

 

JAKOVEC, Ida: Osobno iskustvo nasilja u obitelji kao profesionalni resurs A-9284 (24/I)

 

JAMBREŠIĆ, Ivana: Mišljenje adolescenata smještenih u odgojnoj ustanovi o seksualnom ponašanju mladih A-9287 (55/U)

 

JADRIJEVIĆ, Irena: Uloga kreativnih tehnika u individualnom osnaživanju osoba s poteškoćama mentalnog zdravlja A- 9314 (20/M)

 

JOVIĆ, Medina: Izazovi neposrednog skrbništva iz perspektive socijalnih radnika zaposlenih u Centrima za socijalnu skrb Sisačko-moslavačke županije A-9265 (20/Gb)

 

JURAŠKOVIĆ, Maja: Pozitivni aspekti njegovanja osoba starije životne dobi A-9289 (44/J)

 

KARAHASANOVIĆ, Adisa: Kvaliteta života i stupanj socijalne podrške osobama koje skrbe o oboljelima od prvih psihotičnih poremećaja A- 9323 (1/P)

 

KOSANOVIĆ, Ljiljana: Poimanje studenata o duhovnosti i religioznosti te njihovom utjecaju na kvalitetu života A- 9282 (28/Gb)

 

KOSTANJŠEK, Tena: Žena u kontekstu ljudskih prava A- 9319 (28/G)

 

KOVAČIĆ, Petra: „Ropstvo 21. stoljeća“  trgovanje ljudima u Hrvatskoj i EU A-9258 (17/E)

 

KRALJIC Babić, Ksenija: Neke specifičnosti nasilja među djecom predškolske dobi

A- 9361 (59/M)

 

LACH, Suzana: Zapošljavanje osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj A- 9383 (28/D)

 

LEGANIN, Janja: Iskustvo i položaj transrodnih osoba u društvu A-9257 (17/M)

 

LOPARIĆ, Lucija: „Novi mehanizam obiteljskog zakona u postupku razvoda braka, iz perspektive socijalnih radnika“ A-9261 (22/Gb)

 

LUKANEC, Nives: Percepcija diskriminacije i iskustvo doživljenog fizičkog nasilja mladih muških homoseksualnih osoba u socijalnim odnosima A-9269 (1/M)

 

LUKETIĆ, Marija: Osobe s intelektualnim teškoćama kao počinitelji seksualnog nasilja        A-9281 (28/D)

 

MAJER, Tatjana: Komparativna analiza udomiteljstva djece u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji       A-9278 (47/I)

 

MAJSTOROVIĆ, Valentina: Međuresorna suradnja u suzbijanju nasilja u obitelji: iskustva Sisačko-moslavačke županije A-9271 (1/F)

 

MANDURIĆ, Martina: Iskustva studenata koji su išli na tečaj hrvatskog znakovnog jezika

A- 9304 (62/Gb)

 

MARČAC, Tanja: Udomiteljstvo romske djece u neromskim obiteljima A-9249 (47/I)

 

MARIČIĆ, Ivan: Ženski i feministički socijalni pokreti u Hrvatskoj od 1978-2015 godine

A- 9391 (17/Kf)

 

MATIĆ, Ana: Socijalne i medicinske karakteristike prisilno hospitaliziranih osoba s duševnim smetnjama A- 9366  (1/P)

 

MITROVIĆ, Ana: Uloga osobnih i socijalnih čimbenika pri usklađivanju zahtjeva radne i obiteljske uloge A-9299 (42/I)

 

OCVIREK, Monika: Povezanost roditeljskih interakcija i razvoj djeteta A-9285 (24/O)

 

PAVLEŠIN, Sofia: Kvalitativna analiza iskustva provoditelja psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji A-9267 (1/Gb)

 

PERKOVIĆ, Vedrana: Doživljaj socijalne podrške roditelja djece s teškoćama u razvoju na području grada Zlatara i općine Marija Bistrica A-9254 (24/I)

 

PEŠUT, Ines: Teorija privrženosti i njen značaj za socijalni rad u području udomiteljstva          A-9266 (1/O)

 

PIRŠA, Štefica: Provedba i ishodi mjere nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi kod roditelja s problemima mentalnog zdravlja A-9286 (24/I)

 

PISK, Magdalena. Uloga asistenta u nastavi u integraciji djece s teškoćama u razvoju u obrazovanje A- 9385 (28/D)

 

PITEŠA, Katica: Percepcija roditelja odraslih osoba s intelektualnim teškoćama o budućnosti njihove djece A-9280 (28/D)

 

PODNARČUK, Nika: Doživljaj mladih počinitelja kaznenih djela o institucionalnom tretmanu u odgojnom zavodu Turopolje A-9274 (33/F)

 

RADIĆ, Sara: Svrha odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod iz perspektive korisnika          A-9273 (33/F)

 

RADOŠ, Marta: Podrška osobama s intelektualnim teškoćama u zajednici“Vjera i svjetlo“

A- 9306 (28/Ga)

 

REZLER, Katarina: Utvrđivanje obilježja Facebook stranica koje se bave prevencijom nasilja među djecom i mladima A- 9387 (59/M)

 

SALMANIĆ, Nikolina: Poremećaji u ponašanju i činitelji rizik kod posvojene djece iz perspektive stručnjaka  A- 9347 (33/Gb)

 

SAVANOVIĆ, Iva: Diskriminacija osoba oboljelih od Crohnove bolesti A-9248 (28/D)

 

SEKELJ, Lea: Pristupi i intervencije stručnjaka u radu s djecom s ADHD-om A-9277 (47/D)

 

STAREŠINČIĆ, Tena: Socioekonomski status obitelji i društveno neprihvatljivo ponašanje mladih A- 9322 (1/F)

 

SUMAJSTORČIĆ, Petra: Kvaliteta obiteljskih odnosa i adolescenti s poremećajima u ponašanju  A-9253 (33/F)

 

ŠAŠKO, Silvija: Profesionalni stres stručnih djelatnika u radu sa maloljetnim osobama društveno neprihvatljivog ponašanja A-9275 (33/Gb)

 

ŠIMUNOVIĆ, Hrvoje: Iskustva studenata s podrškom u superviziji A- 9302 (20/Ga)

 

ŠMIT, Eva: Povezanost procjene odnosa među roditeljima i nasilja u adolescentskim vezama A-9268 (1/O)

 

ŠTEVIĆ, Magdalena: Uspostavljanje suradnog odnosa s roditeljima kojima je izrečena mjera nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi A- 9303 (24/I)

 

VINCEK, Ivana: Iskustvo socijalnog uključivanja pripadnika romske manjine A-9256 (17/H)

 

VLAŠIĆ, Monika: Problem nezaposlenosti mladih u Hrvatskoj-uzroci i posljedice                   A-9272 (33/Kb)

 

VRANČIĆ, Mihaela: Povezanost stigmatizacije maloljetnih počinitelja kaznenih djela i vlastitog iskustva s rizičnim ponašanjem kod srednjoškolaca A- 9390 (70/F)

 

VRDOLJAK, Josipa: Prednosti i nedostatci interneta za djecu: iskustvo nastavnika u osnovnim školama Zagrebačke županije A-9283 (59/U)

 

VUKMIR, Andrea: Ovisnost o opijatima iz perspektive dugogodišnjeg ovisnika – implikacija za socijalni rad A-9260 (17/A)

 

ZRILIĆ, Lucija: Zadovoljstvo uslugom Dnevnog boravka za psihički bolesne odrasle osobe Zadar iz perspektive korisnika A- 9316 (20/M)

 

ŽEGARAC, Senka: Iskustva supervizije stručnjaka zaposlenih u CZSS Vinkovci A- 9305 (20/Ga)

 

 

DIPLOMSKI RADOVI PRIMLJENI U KNJIŽNICU AK. GOD. 2014./15.

(abecednim slijedom)

 

ANUŠIĆ, Mara: Društveni položaj osoba s invaliditetom  A- 9325 (28/D)

 

ČAGALJ, Ivona: Iskustva voditelja nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi u uspostavljanju suradnje s roditeljima A-9243 (24/I)

 

HRSAN, Ivana: Šutnja uprave A-9241 (46/Ra)

 

DOBRINČIĆ KORENJAK, Dia: Teorijski koncepti i vrijednosti u stručnom radu centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica

A-9298  (20/M)

 

KUŠER, Marina: Načini suočavanja sa stresom i aktivnosti u slobodnom vremenu adolescenata A-9244 (33/F)

 

LEOPOLDOVIĆ, Marija: Ovisnost o internetu A-9245 (41/A)

 

MARKOVIĆ, Saša: Uloga socijalnog radnika u provođenju mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi A-9242 (33/Gb)

 

MATOVINA, Tea: Uloga zastupnika/koordinatora u programu organiziranog stanovanja A-9247 (65/D)

 

TUĐINA, Ines: Prevencija ovisnosti o alkoholu A-9246 (41/A)

 

TURČIN, Marija: Uključenost u zajednicu kao odrednica kvalitete života osoba s invaliditetom A-9238 (65/D)

 

VERBANAC, Petra: Roditeljski stilovi odgoja i njihov utjecaj na razvojne ishode djece A-9239 (47/I)

 

VUKOBRATOVIĆ, Jelena: Pravo na rad osoba s invaliditetom A-9240 (28/D)

 

ZAVRŠNI RADOVI PRVOSTUPNIKA PRIMLJENI U KNJIŽNICU U AK. GOD. 2014./15.

(abecednim slijedom)

ANDREATA, Antonela: Konflikti između roditelja i adolescenata A-9208 (34/O)

 

ANĐELIĆ, Ivana: Obilježja vršnjačkog nasilja kod djece i mladih A- 9348 (33/F)

 

ANTIĆ, Mirela: Djeca i visoko konfliktni razvodi A- 9340 (34/I)

 

ANTOLIN, Kornelija: Posljedice zlostavljanja i zanemarivanja djece A-9213 (24/T)

 

BALAŽ, Andreja: Vršnjačko nasilje u učeničkim domovima na području grada Zagreba            A-9202 (55/F)

 

BARIĆ, Kristina: Integracija slijepih osoba u sustavu obrazovanja A-9184 (28/D)

 

BARTOLIĆ, Marijeta: Autizam A-9221 (28/D)

 

BENCEK, Marina: Zapošljavanje osoba s invaliditetom A-9183 (28/D)

 

BIKIĆ, Iva: Motivacija i prilagodba na roditeljstvo A-9196 (34/I)

 

BING, Morana: Radna motivacija i motivacijske strategije A-9358 (51/Ki)

 

BIRKIĆ, Maja: Komparativna analiza nezaposlenosti starijih osoba i program aktivne politike prema starijima u Republici Hrvatskoj i zemljama Europske Unije  A- 9339 (51/Kb)

 

BOGDANIĆ, Ivana: Neprimjereni roditeljski postupci i razvoj privrženosti kod djece predškolske dobi A-9150 (24/O)

 

BORAS, Darija: Predrasude o beskućnicima A-9167 (35/B)

 

BOTIČKI, Irena: Primjena Geštalt terapije u grupnom radu A- 9395 (35/N)

 

BRCKOVIĆ, Petra: Mijenjanje stavova prema tjelesnom kažnjavanju djece A- 9350 (24/O)

 

BULJAT, Martina: Depresija-bolest modernog doba A-9158 (31/P)

 

BUŽLETA, Dina: Kvartovski rad s mladima A- 9359 (17/H)

 

CAR, Katarina: Deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj- ADHD kod djece A-9174 (55/O)

 

CEROVSKI, Tamara: Internalizirani problemi mladih A-9186 (1/O)

 

ČATIPOVIĆ, Ramona: Zlostavljanje i zanemarivanje djece predškolske dobi A-9152 (24/T)

 

ČIČAK, Ivana: Uloga i odgovornost udomitelja A- 9397 (47/I)

ČIRJAK, Ivana: Zbrinjavanje djece izdvojene iz obitelji zbog neodgovarajuće roditeljske skrbi A-9217 (52/R)

 

DIMITROVSKI, Ivanka: Čimbenici prilagodbe djeteta na dječji vrtić A-9162 (54/O)

 

ĐUKANOVIĆ, Maja: Uloga socijalnog radnika u procesu hospitalizacije bez pristanka osobe oboljele od shizofrenije A-9157 (31/P)

 

FABIJANIĆ, Antonija: Inkluzija djece s teškoća,a u razvoju u predškolski sustav odgoja i obrazovanja A-9161 (62/D)

 

FILKO, Ana: Borba za ravnopravnost seksualnih manjina u Hrvatskoj A-9226 (17/H)

 

GAJSKI, Petra: Socijalna podrška obiteljima osoba s invaliditetom A- 9396 (28/D)

 

GALIĆ, Tena: Ljudski resursi- usporedba javnog sektora i neprofitnih organizacija A-9192 (51/Kf)

 

GREGUREK, Iva: Socijalni rizici suvremene obitelji- izazovi zasnivanja vlastite obitelji      A-9199 (/O)

 

GODEČ, Milja: Doživljaj prestanka osnovnoškolskog obrazovanja i planiranja budućnosti učenika 8.razreda A-9255 (55/O)

 

GORŠE, Katarina: Nasilje u vezama i samopoimanje studenata A-9175 (55/O)

 

GREGURIĆ, Tena: Formalna i neformalna skrb za starije osobe A-9214 (23/J)

 

HADŽIĆ, Andrijana: Obitelj djece s teškoćama u razvoju A-9178 (62/D)

 

HAPAVEL, Ana-Marija: Posredovanje pri razvodu braka A-9187 (52/R)

 

HERLJEVIĆ, Marta: Atribucije i tjelesno kažnjavanje A-9195 (24/O)

 

HORVAT, Marija: Značaj komunikacije u skrbi za osobe oboljele od demencije

A-9181 (23/J)

 

HRENAR, Dijana: Doživljaj elektroničkog vršnjačkog nasilja i samopoimanja srednjoškolaca A-9176 (63/O)

 

IVANAC, Kristina: Pregovaranje i lobiranje A- 9349 (17/M)

 

IVANKOVIĆ, Viktorija: Poštivanje i zaštita prava socijalnih radnika u sustavu socijalne skrbi A-9163 (17/Gb)

 

JAKUŠ-MEJAREC, Lucija: Uzroci siromaštva u Hrvatskoj A- 9172 (35/Kh)

 

JALŠOVEC, Ivana: Kazna maloljetničkog zatvora u hrvatskom zakonodavstvu

A- 9398 (33/F)

 

JOSIĆ, Martina: Alkoholizam i kaznena djela A-9156 (41/A)

 

JURAŠIN, Ana: Inkluzivno volonterstvo i razvoj zajednice A- 9356 (17/Kf)

 

KEPEC, Iva: Zaštita privatnosti djece na internetu A-9218 (64/O)

 

KLETUŠ, Maša: Problemi beskućništva i oblici skrbi za beskućnike u Republici Hrvatskoj

A-9228 (35/B)

 

KNEZIĆ, Lucija: Nasilje u mladenačkim vezama A-9151 (24/O)

 

KOREN, Matea: Prevencija ovisnosti o drogama kod maloljetnika A-9177 (63/A)

 

KOVAČIĆ, Maja: Zdravo starenje A- 9393 (23/J)

 

KUČKO, Kristina: Mogućnosti primjene psihodinamskog pristupa u socijalnom radu s grupom A-9170 (35/N)

 

KUČINA, Nikolina: Nasilje nad ženama s invaliditetom A- 9338 (28/D)

 

KRSNIK, Genoveva:  Sramežljivost djece predškolske dobi A-9154 (24/O)

 

LENDLER, Veronika: Teškoće u primjeni zakona o radu na radne odnose u neprofitnom sektoru A-9197 (48/Kb)

 

LOVASIĆ, Petra: Vršnjačko nasilje u učeničkim domovima na području grada Zagreba

A- 9324 (63/M)

 

LUKIĆ, Diana: Medijska prezentacija Centara za socijalnu skrb u Hrvatskoj A-9164 (17/G)

 

MAJCEN, Maja: Primjena kognitivno-bihevioralnog pristupa u socijalnom radu s grupom

A-9168 (35/N)

 

MAJTAN, Mia: Aktivna politika zapošljavanja u Hrvatskoj i Europskoj Uniji

A- 9400  (51/Ki)

 

MALTER, Nina: Odgojno-obrazovni sustav predškolske i školske djece s teškoćama u razvoju A-9180 (62/D)

 

MARKANJEVIĆ, Lorena: Dječji autizam A-9160 (31/P)

 

MATINOVIĆ, Dina: „Luciferov učinak“ i institucionalno nasilje A-9211 (24/O)

 

MATAIJA, Amanda: Potreba za pružanje skrbi starijim i nemoćnim osobama u zajednici

A-9227 (17/H)

 

MATIĆ, Ana: Prisilna hospitalizacija osoba s duševnim smetnjama A-9159 (31/P)

 

MAURER, Kristina: Rizična ponašanja mladih A-9185 (1/F)

 

MEDLOBI, Mateja: Socijalna prava seksualnih manjina : pravo na rad i slobodu rada

A- 9215 (60/H)

 

MERCVAJLER, Marija: Položaj mladih u Iloku i mogućnosti unapređenja uz doprinos socijalnog rada u zajednici  A- 9166 (17/H)

 

MEŠTROVIĆ, Irena: Grupni procesi i promjena ponašanja  A- 9219 (24/O)

 

MIHATOVIĆ, Andreja: Obiteljska medijacija i područja primjene  A- 9222 (42/I)

 

NOVAK, Monika; Grupni rad s adolescentima A- 9399 (59/N)

 

PUSTAK, Lana: Mladi i eksperimentiranje s drogama A- 9357 (41/A)

 

ROGINA, Dalia: Rizični čimbenici u obiteljskom okruženju za pojavu međuvršnjačkog nasilja A- 9355 (33/P)

 

OBRADOVIĆ, Suzana: Grupni rad u penalnim ustanovama  A- 9204 (59/N)

 

OBRVAN, Tamara: Standardi  i kompetencije socijalnih radnika u palijativnoj skrbi  A- 9200 (23/Gb)

 

OPARNICA, Natalija: Settlement pokret i odraz na današnju praksu socijalnog rada u zajednici A- 9165 (17/H)

 

PALAVRA, Sanja: Srodničko i nesrodničko udomiteljstvo A- 9351 (47/I)

 

PANSINI Škunca, Ivana: Roditeljski odgojni postupci  A- 9223 (47/I)

 

PANTALER, Sandra: Izvansudska nagodba kao nova šansa za mlade u sukobu s zakonom

A- 9190 (33/F)

 

PERIĆ, Vedrana: Kreativne metode u radu s oboljelima od Alzheimerove bolesti

A- 9216 (44/J)

 

PETKOVIĆ, Morana: Posredovanje prije razvoda braka A- 9188 (52/R)

 

PITEŠA, Ante: Ovisnost o psihoaktivnim tvarima A- 9191 (41/A)

 

PLEADIN, Lucija: Interpersonalna komunikacija u braku i partnerskim odnosima A- 9205 (59/M)

 

POGAČIĆ, Kristina: Prevencija nasilja nad djecom u obitelji A- 9210 (24/T)

 

POŽEGA, Sandra: Izazovi roditeljstva tijekom i nakon razvoda braka A- 9209 (34/I)

 

RAFAJ, Magdalena: Društvene mreže i samopoimanje adolescentica  A- 9229 (55/O)

 

RAJČEVIĆ, Marina: Integracija Roma u Hrvatskoj A- 9194 ( /C)

 

REZLER, Katarina: Prevencija nasilja među djecom na Facebook stranicama u Republici Hrvatskoj  A- 9224 (59/M)

 

ROGOZ, Jelena: Spolne razlike u društveno neprihvatljivom ponašanju mladih – naglasak na djevojkama  A- 9173 (55/F)

 

SABOLIĆ, Teodor: Mogućnosti unapređenja udomiteljstva djece na području Republike Hrvatske A- 9207 (59/I)

 

SHARIFI, Mustafa: Invaliditet u medijima A- 9394 (65/D)

 

STANIŠIĆ, Kristina: Socijalna skrb i pomoć za uzdržavanje na otoku Korčuli A- 9219 (2/Kh)

 

STRČIĆ, Iskrica: Supervizija studenta socijalnog rada A- 9220 (20/Ga)

 

STRMAC, Tamara: Zastupljenost teme spolnosti u obrazovnim programima pomažućih profesija A- 9337 ( /Gb)

 

ŠAJFAR, Petar: Vršnjačko nasilje u učeničkim domovima na području grada Zagreba

A- 9201 (55/F)

 

ŠKIFIĆ, Lucija: Povezanost privrženosti u djetinjstvu s privrženosti u ljubavnim vezama

A- 9153 (24/O)

 

ŠEŠEK, Nikolina: Radne vrijednosti mladih u Hrvatskoj  A- 9193 (40/Kb)

 

ŠPILJAK, Marta: Vršnjačka medijacija, komunikacijske vještine i nenasilno rješavanje sukoba  A- 9206 (59/M)

 

ŠUPERBA, Zorana: Materijalni i socijalni položaj osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj  A- 9360 (26/D)

 

TOLIĆ, Vanja: Povezanost privrženosti u djetinjstvu i kvalitete ostvarenih bliskih odnosa u odrasloj dobi A- 9203 (54/O)

 

VALENČIĆ, Iva: Izazovi grupnog rada s osobama s teškoćama mentalnog zdravlja 

A- 9169 (35/N)

 

VALJAVEC, Jelena: Stručna podrška djeci rastavljenih roditelja u školskom kontekstu

A- 9198 (42/Gc)

 

VLAJSOVIĆ, Ana: Postpenalna zaštita mladih  A- 9189 (33/F)

 

VUKOJEVIĆ, Ana: Zakonski okvir skrbi za djecu s intelektualnim teškoćama u RH

A- 9179 (62/D)

 

ZANIĆ, Anamaria: Ovisnost o heroinu  A- 9155 (41/A)

 

ŽEGARAC, Sandra: Neki aspekti utjecaja obitelji na razvoj i prevenciju ovisnosti kod djece i mladih  A- 9182 (47/I)

 

ŽIVKOVIĆ, Aleksandra: Posljedice odrastanja u uvjetima siromaštva kod djece i odraslih osoba A- 9171 (35/N)

 

 

DIPLOMSKI STUDIJ SOCIJALNOG RADA

DIPLOMSKI RADOVI PRIMLJENI U KNJIŽNICU AK. GOD. 2013/14.

(abecednim slijedom)

 

AJDUK, Marta: Usporedba pravnog sustava i prakse posvojenja u Republici Hrvatskoj

A- 9147 (34/I)

 

ANTUNOVIĆ, Monika: Suočavanje s problemom neplodnosti u partnerskom odnosu

A- 9144 (34/I)

 

BALAS, Tani: Iskustva socijalnih radnika u radu sa ženama žrtvama obiteljskog nasilja

A- 9098 (47/Gb)

 

BALIJA, Nikolina: Provođenje slobodnog vremena umirovljenika na području grada Zagreba

A- 9105 (23/J)

 

BARKOVIĆ, Petra: Strategije suočavanja neformalnih njegovatelja sa stresom u skrbi za stariju osobu A- 9127 (44/J)

 

BERTOVIĆ, Dallia: Stavovi studenata socijalnog rada prema beskućnicima  A- 9061 (26/Gb)

 

BILIĆ, Tea: Pristupi u radu socijalnih radnika prema osobama s invaliditetom

A- 9038 (28/Gb)

 

BJELIĆ, Luca: Obredi i rituali vezani uz pogreb i vrijeme tugovanja  A- 9059 (42/O)

 

ČIŽMEK, Željko: Realitetni pristup iz perspektive pomagačkih profesija i mogućnosti primjene u savjetovanju  A- 9106 (42/Ga)

 

ĆAĆIĆ, Mirna: Adoption : leglislation, process in practice and the role of social worker. A comparative study between the Netherlands and Croatia  A- 9053 (47/I)

 

DERMIŠEK, Daria: Sociodemografska obilježja neformalnih njegovatelja starijih osoba

A- 9125 (44/J)

 

DIGULA, Ivana: Deinstitucionaizacija soba s intelektualnim teškoćama: iskustva i poimanja stručnjaka  A- 9091 (28/D)

 

DRAGANIĆ, Mateja: Alkohol kao kriminogeni čimbenik kod ubojstva i pokušaja ubojstva

A- 9137 (1/V)

 

DULIĆ, Ana-Mari: Doživljaj kvalitete života osoba s duševnim smetnjama koje su dugotrajno hospitalizirane  A- 9136 (38/P)

 

FRANIĆ, Ivana: Iskustva zapošljavanja i rada osoba s invaliditetom u Hrvatskoj

A- 9134 (17/D)

 

GABRIĆ, Katarina: Obilježja udomitelja u nadležnosti CZSS Split  A- 9064 (22/I)

 

GRAH, Marijana: Kompetencije socijalnih radnika potrebne za rad s osobama s invaliditetom  A- 9143 (20/Gb)

 

GUNJAČA, Sara: Povezanost doživljenog nasilja u obitelji i eksternaliziranih problema u ponašanju kod osnovnoškolaca  A- 9133 (1/O)

 

HORVAT, Maja: Kompetencije supervizanata potrebne za učinkovito sudjelovanje u superviziji iz perspektive supervizora A- 9101 (20/Ga)

 

KATAVIĆ, Ivana: Siromaštvo mladih u Europskoj Uniji i Hrvatskoj  A- 9135 (26/Kh)

 

KLARIĆ, Suzana: Osobe starije životne dobi kao korisnici sustava socijalne skrbi u gradu Buzetu u razdoblju od 2003. do 2013. godine A- 9148 (44/J)

 

KOLJANIN, Valentina: Duhovna pomoć starijim osobama kroz geotranscendenciju i hagioterapiju  A- 9085 (23/J)

 

KOŽIĆ, Vedran: Procjena roditeljskih sposobnosti kod potencijalnih posvojitelja

A- 9066 (22/I)

 

KRANJČEC, Katarina: Deinstitunacionalizacija i transformacija domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi u Hrvatskoj  A- 9102 (47/L)

 

LAZANEO, Josipa: Iskustvo socijalne podrške majki koje su rodile nedonoščad

A- 9083 (47/I)

 

LISUL, Ines: Iskustvo odgajatelja s elektroničkim nasiljem u Domu za odgoj djece i mladeži u Dugavama  A- 9110 (59/V)

 

MATUŠKO, Karolina: Konzumacija alkohola u starijoj životnoj dobi  A- 9096 (44/J)

 

MIKLEC, Mladena: Neki aspekti odrastanja i odnosa studenata s njihovim roditeljima

A- 9112 (47/I)

 

OMRAČEN, Renato: Obilježja nasilja među djecom i mladima u Hrvatskoj  A- 9123 (33/F)

 

PLANTAK, Ena: Povezanost vršnjačkog nasilja i nasilja u adolescentskim vezama

A- 9104 (1/O)

 

POTROŠKO, Ana: Preventivni programi konzumacije alkoholnih pića mladih  A- 9097 (1/A)

 

POŠTOLKA, Daria: Internalizirani problemi adolescenata s obzirom na spolne i dobne razlike, zadovoljstvo obiteljskim odnosima i privrženost prijateljima  A- 9084 (1/O)

 

RENDULIĆ, Petra:  Vrste pomoći potrebne njegovateljima starijih osoba na području grada Zagreba  A- 9124 (23/J)

 

SKUPNJAK, Anja: Mogućnosti lokalne zajednice u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih koji žive u naselju Novi Jelkovec  A- 9058 (17/H)

 

SKUŠIĆ, Anamarija: Samopoimanje i nasilje u vezama kod djevojaka na institucionalnom tretmanu i djevojaka iz opće populacije  A- 9108 (1/O)

 

ŠAIN, Dijana: Iskustva stručnjaka o provođenju mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi u visokokonfliktnim razvodima braka A- 9103 (34/Gb)

 

ŠKULJ, Danijela: Doživljaj roditeljske uloge iz perspektive razvedenih očeva  A- 9146 (34/I)

 

ŠMIC, Jelena: Primjenjivost smjernica priručnika „Individualni plan skrbi za dijete u udomiteljskoj obitelji“  A- 9107 (22/I)

 

ŠOŠA, Bibijana: Iskustva starijih volontera u udruzi „Mi“  a- 9063 (44/Kf)

 

ŠTAVALJ, Marko: Što čini popularnost videozapisa koji prikazuju nasilje među vršnjacima objavljenih na Youtube-u?  A- 9065 (50/O)

 

TRGOVEC, Željka: Razvoj i ostvarivanje prava žena kroz aspekt socijalnog rada CZSS Zaprešić (iskustva danas i 90-tih)  A-9060 (17/H)

 

ULJEVIĆ, Danica: Poteškoće njegovatelja starijih osoba s obzirom na socio-demografske karakteristike  A- 9109 (23/J)

 

VINCETIĆ, Vlatka: Položaj osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj i pravo na pristupačnost  A- 9062 (28/D)

 

VOLNER, Sandra: Psihosocijalni aspekti psihičkog zlostavljanja na radnom mjestu

A- 9122 (24/O)

 

VUGER, Cristian: Iskustvo socijalnih radnika u radu s traumatiziranim osobama

A- 9128 (1/Gb)

 

ZEČIĆ, Ivana: Aktivnosti neformalnih njegovatelja u svakodnevnoj brizi za starije osobe

A- 9132 (44/J)

 

ŽABAROVIĆ, Ines: Analiza rizičnih obilježja djeteta i biološke obitelji za realizaciju posvojenja  A- 9149 (34/I)

 

DIPLOMSKI STUDIJ SOCIJALNE POLITIKE

DIPLOMSKI RADOVI PRIMLJENI U KNJIŽNICU AK. GOD. 2013./14.

(abecednim slijedom)

 

ALIMANOVIĆ, Alma: Zaposlenost preko agencije za privremeno zapošljavanje A- 9047 (26/Kb)

 

BRKIĆ, Lorena: Diskriminacija u području socijalne sigurnosti  A- 9049 (48/Kb)

 

ĆENDO, Jelena: Socijalno osiguranje osoba s invaliditetom  A- 9048 (48/Kb)

 

GAZIĆ, Antonija: Socijalno stanovanje kao okvir zbrinjavanja socijalno ugroženih skupina

A- 9069 (2/Kd)

 

GLAVINA, Monika: Strategije suočavanja s usamljenošću kod osoba starije životne dobi s obzirom na spol i bračni status : kvalitativno istraživanje  A- 9111 (23/J)

 

HARAMINA, Sanja: Analiza socijalne skrbi u Osječko-baranjskoj županiji u razdoblju od 2003. do 2013.   A- 9145 (2/Kh)

 

KROLO, Marijana: Uloga dnevnih centara kod rehabilitacije psihički bolesnih odraslih osoba

A- 9072 (38/P)

 

KUNŠTEK, Lana: Prikupljanje sredstava u neprofitnom sektoru  A- 9139 (61/Kf)

 

MATIĆ, Marijana: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa: mjera iz perspektive korisnika  A- 9050 (51/Kb)

 

MIJOLJEVIĆ, Iva: Rizična ponašanja maloljetnika i preventivni programi  A- 9071 (38/F)

 

MORAVEK, Maja: Uloga sustava socijalne zaštite i alternativnih sankcija u socijalnoj integraciji počinitelja kaznenih djela  A- 9067 (26/Ea)

 

NAČINOVIĆ, Tina: Pozitivni i negativni aspekti dugih roditeljskih dopusta  A- 9138 (60/Kg)

 

PONGRAC, Melita: Socijalna ekonomija i kombinirana socijalna politika kao potencijali smanjenja nezaposlenosti  A- 9090 (51/Kb)

 

RIĐAN, Maja: Nezaposlenost i prava nezaposlenih osoba : poseban osvrt na novine u nacionalnom zakonodavstvu  A- 9126 (48/Kb)

 

ŠARIĆ, Maja: Obilježja terapijskog jahanja u rehabilitaciji djece s teškoćama u razvoju

A- 9070 (17/D)

 

TASLAK, Jelena: Razlozi nekorištenja roditeljskog dopusta od strane očeva  A- 9140 (60/Kg)

 

VARGA, Sanja: Međunarodni socijalni rad i borba protiv dječjeg siromaštva  A- 9037 (17/G)

 

VREČKO Heljić, Veronika: Obrazovanje kao čimbenik socijalne integracije Roma u Republici Hrvatskoj  A- 9068 (26/C)

 

VUČINIĆ, Andreja: Uzroci i obilježja beskućništva u Republici Hrvatskoj – primjer korisnika prihvatilišta za beskućnike  A- 9089 (26/B9

 

DIPLOMSKI RADOVI AK.GOD 2013./14.

(abecednim slijedom)

 

BOBINAC, Ana: Načela Zakona o općem upravnom postupku  A- 9040 (46/Ra)

 

KUTIL, Hana: Utjecaj ovisnosti na samoubojstvo  A- 9044 (41/A)

 

MIŠKIĆ, Jelena: Rješenje u upravnom postupku  A- 9041 (46/Ra)

 

PRPIĆ, Izabela. Mobilnost osoba s invaliditetom  A- 9043 (28/D)

 

SKOBLAR, Franka: Iskustva stručnjaka o uspješnosti savjetovanja i psihoterapije u radu s osobama oboljelim od anoreksije i bulimije  A- 9073 (42/Ga)

 

SOBOTA, Katarina: Kohezivnost u obiteljima mladih s intelektualnim teškoćama

A- 9039 (34/I)

 

ŠARIĆ, Martina: Integracija djece s teškoćama u razvoju u predškolskim ustanovama grada Rijeke  A- 9042 (28/D)

 

TOMIĆ, Ivan: Utjecaj ovisnosti na obitelj A- 9099 (41/A)

 

UKAS, Barbara: Učinkovitost  programa opće socijalne pomoći u ublažavanju siromaštva u Republici Hrvatskoj i europskim zemljama  A- 9092 (51/Kh)

 

 

DIPLOMSKI STUDIJ SOCIJALNOG RADA

DIPLOMSKI RADOVI PRIMLJENI U KNJIŽNICU AK. GOD. 2012. /2013.

(abecednim slijedom)

 

ANDREIS. Nikolina: Samoprocjena kvalitete života osoba starije životne dobi na području Vele Luke

A- 8825 (23/J)

 

BANJANIN, Petra: Prilagodba na udovištvo muškaraca starije životne dobi

A- 9026 (23/J)

 

BARAN, Jelena: Kognitivni učinci medija – uokvirivanje : slučaj državnih institucija

A- 9028 (50/0)

 

BAŠIĆ, Estera: Doživljaj žrtava spolnog nasilja o postupanju institucija u slučaju prijave nasilnog događaja

A- 9036 (50/T)

 

BERTIĆ, Jelena: Izazovi primjene Haške konvencije o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece

A- 8908 (22/R)

 

BOČIĆ, Silvio: Muzikoterapija unutar područja socijalnog rada

A- 8883 (38/Ga)

 

BOŠNJAK, Matea: Profesionalni stres medicinskih sestara u domovima za starije i nemoćne osobe u nadležnosti grada Zagreba

A- 8778 (44/D)

 

BUBALO, Matija: Percepcija ovisnika o drogi i roditelja ovisnika o čimbenicima u obiteljskom okruženju rizičnima za pojavu ovisnosti kod djece

A- 8881 (38/A)

 

BUDISELIĆ, Beatrica: Zadovoljstvo životom i doživljaj podrške od članova uže obitelji kod umirovljenika Doma za starije i nemoćne „Sv. Kamilo de Lellis“

A- 8735 (34/J)

 

CIVIDINI, Kosjenka: Etička pitanja koja se javljaju prilikom intervencija socijalnog rada s korisnicima oboljelima od demencije

A- 8777 (17/G)

 

ČAGALJ, Daria: Percepcija roditelja djece s Prader Willi sindromom o formalnoj i neformalnoj podršci u Republici Hrvatskoj

A- 9015 (28/D)

 

ČESNIK, Ivana: Mišljenje pripadnika različitih vjerskih zajednica o poštivanju vrijednosti svjetskog ethosa

A- 9009 (28/G)

 

ČORBA, Jelena: Uspješnost, potpora i motivacija SOS mama u njihovom radu

A- 8910 (22/L)

 

ČUKA, Iva : Povezanost obiteljskih odnosa i vršnjačkog nasilja

A-8803 (1/F)

 

DROBEC, Monika: Zadovoljstvo studentica socijalnog rada kvalitetom odnosa s roditeljima i podrškom obitelji na početku studija

A- 8895 (34/I)

 

DŽANKIĆ, Petra: Izazovi socijalnih radnika u području rada s osobama s teškoćama mentalnog zdravlja

A- 8831 (1/Gb)

 

ELIJAŠ, Mirna: Iskustvo rada socijalnih radnika s romskim obiteljima

A-8791 (47/I)

 

FERENČINA, Maja: Utjecaj lokalne zajednice u prevenciji poremećaja u ponašanju

A- 8904 (17/H)

 

FILIPOVIĆ, Marijana: Primjena obiteljske sistemske terapije u savjetovačišnom radu s obiteljima s djecom

A- 8893 (42/I)

 

FLEKOVIĆ, Petra: Uloga majke u događajima nasilja nad djecom u obitelji evidentiranim u Centru za socijalnu skrb Zagreb

A- 9032 (

 

FINDRIK, Kristina: Profesionalni stres stručnih djelatnika Centra za socijalnu skrb Zagreb

A- 8902 (33/Gb)

 

FRANC, Iva: Rana intervencija iz iskustva roditelja djece s teškoćama u razvoju

A- 8813 (28/D)

 

GAGULA, Ivaan: Obilježja ponašanja promatrača međuvršnjčkog nasilja u videozapisima objavljenim na Youtube-u

A-9005 (50/F)

 

GAJŠEK, Bernarda: Iskustva socijalnih radnika u poslovima skrbništva

A- 8736 (20/Gb)

 

GALIĆ, Vinka: Percepcija udomiteljstva mladih smještenih u udomiteljske obitelji

A-8807 (47/I)

 

GOLUBIĆ, Silvija: Gubitak supružnika u starijoj životnoj dobi – iskustvo i prilagodba

A- 8817 (23/J)

 

GOSPIĆ, Mia: Iskustva rada stručnih djelatnika CZSS sa slučajevima nasilja nad djecom u obitelji

A- 8814 (33/Gb)

 

HERJAVEC, Ivana: Stavovi građana prema osobama s tjelesnim invaliditetom

A- 8897 (28/D)

 

HIŽMAN, Matea: Doživljaj utjecaja djeteta s teškoćama u razvoju na neke aspekte obitelji iz perspektive roditelja

A- 8816 (47/I)

 

HORVAT, Marina: Sociorehabilitacijski programi izvanbolničkog liječenja za psihički bolesne osobe

A- 8882 (38/P)

 

HRŽENJAK, Lea: Sustav ljudskih prava u Hrvatskoj i Europi te uloga socijalnog rada

A- 8773 (17/G)

 

IVANKO, Kristina: Sankcija probacije iz perspektive sudaca općinskog kaznenog suda  u Zagrebu

A- 8771 (5/E)

 

IVELIĆ, Ines: Školski socijalni rad i rizična ponašanja učenika osnovnoškolske dobi

A- 8829 (42/Gc)

 

JEDVAJ, Suzana: Demografsko starenje stanovništva i izazovi u skrbi za starije osobe u Hrvatskoj

A- 8772 (23/J)
 

JERKOVIĆ, Iva: Nasilje u adolescentnim vezama

A- 8750 (1/O)

 

JUROŠ, Anamarija: Prikaz medijskog izvještavanja o nasilju nad ženama u obitelji u dnevnim novinama

A- 9030 (50/T)

 

KAURIĆ, Martina: Povezanost vršnjačkog nasilja i sociodemografskog obilježja osnovnoškolaca

A- 8821 (1/F)

 

KEFURT, Vanja: Partnersko nasilje u adolescentnim vezama učenika trećih i četvrtih razreda srednje škole Gimnazija Sisak

A- 8909 (22/I)

 

KLARIĆ, Helena: Ovisnost o alkoholu i percepcija nekih aspekata partnerskih odnosa

A- 8886 (47/A)

 

KMET, Marina: Obilježja aktivnog sudjelovanja promatrača međuvršnjačkog nasilja na Youtube-u

A- 9027 (50/O)

 

KRUŠELJ, Nikolina: Učenje za treću životnu dob

A- 8747 (23/J)

 

KRZNARIĆ, Sanja: Sustav podrške za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu iz perspektive koordinatora

A- 8901 (20/D)

 

KUDLEK, Željka: Povezanost vršnjačkog nasilja i odnosa s bliskim osobama

A- 8832 (1/F)

 

KUKEC, Ana: Bračna kvaliteta u starijoj životnoj dobi

A-9006 (23/J)
 

KULIĆ, Kristina: Socijalna podrška studenata odraslih u javnoj skrbi

A- 8767 (22/M)

 

LATIN, Lovorka: Palijativna skrb za osobe oboljele od demencije

A- 9003 (44/J)

 

LEKOVIĆ, Sonja: Stavovi stručnjaka pomažućih profesija prema institucionalizaciji osoba s umjerenim intelektualnim teškoćama

A-8999 (28/Gb)

 

MAČEK, Katarina: Mišljenje stručnjaka o smještaju djece u ustanovu za žrtve obiteljskog nasilja

A- 8846 (50/T)

 

MALJIĆ, Nela: Gestalt pristup iz perspektive socijalnih radnika i mogućnosti primjene u savjetovanju

A- 8746 (42/Ga)

 

MARASOVIĆ, Snježana: Uloga plesa u unapređenju aktivnog životnog stila i kvalitete života starijih osoba

A- 8737 (34/Ga)

 

MARIĆ, Ljubica: Iskustvo volontiranja u domu za odgoj djece i mladeži Dugave

A-8808 (22/Kf)

 

MARODI, Alenka: Iskustva neformalnih njegovatelja u skrbi za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti na području grada Zagreba

A- 8892 (44/J)

 

MATAN, Ivana: Art terapija u rehabilitaciji osoba s psihičkim poremećajima

A- 8884 (38/P)

 

MATEŠIĆ, Marija: Gledam, dakle sudjelujem : obrasci ponašanja promatrača međuvršnjačkog nasilja objavljenog na Youtube-u

A- 8847 (50/Ga)

 

MAVREK, Jasminka: Zaštita prava djeteta na tjelesni integritet putem javnih kampanja i pozitivnog roditeljstva

A- 8752 (17/I)

 

MIKULIĆ, Vlatka: Internalizirani i eksternalizirani problemi osnovnoškolaca

A- 8821 (1/U)

 

MILAS, Magdalena: Pravo djeteta na izražavanje vlastitog mišljenja u postupku donošenja odluke s kojim će roditeljem dijete živjeti

A- 8776 (22/I)

 

MIŠIĆ, Slavica: Udomljavanje djece na području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod

A- 8888 (47/I)

 

MODEC, Slobodanka: Uloga socijalnog radnika u procesu prilagodbe na život u domu za starije i nemoćne osobe iz perspektive korisnika

A- 9007 (23/J)

 

NINČEVIĆ, Marija: Prevencija demencije : međunarodna iskustva

A- 8818 (44/J)

 

NOVAK, Marijana: Značaj duhovnosti i religioznosti u starijoj životnoj dobi

A- 8740 (23/J)

 

OREB, Tereza: Doživljaj boravka u odgojnoj ustanovi korisnica odgojnog doma Bedekovčina

A- 9029 (33/Gf)

 

PARADINOVIĆ, Marjana: Socijalni rad i ljudska prava – razvoj kroz povijest

A- 8905 (17/G)

 

PAVIČIĆ, Sanja: On line socijalna podrška korisnika web foruma : resurs ili rizik za postizanje željenog tjelesnog izgleda

A- 8907 (1/O)

 

PAVIĆ, Lucija: Neki aspekti socijalne integracije osoba s oštećenjem vida

A- 8780 (28/D)

 

PAVLIĆ, Petra: Socijali rad i zaštita ljudskih prava romske populacije u Hrvatskoj

A- 8875 (17/H)

 

PERIĆ, Ivana: Usklađivanje radnih i obiteljskih uloga socijalnih radnica

A- 8824 (47/Gb)

 

PLEMENČIĆ, Andrea: Nasilje u vezama mladih i konzumacija alkohola

A- 8830 (33/F)

 

RADANOVIĆ, Jelena: Navijačke skupine – uzroci i strategije suočavanja s navijačkim nasiljem

A- 8903 (33/F)

 

SAMARDŽIJA, Helena: Skrb za osobe oboljele od demencija na području grada Zagreba : iskustva stručnjaka

A- 8891 (44/J)

 

SKOPLJAK, Ružica: Romske obitelji i analiza stanja i prava Roma u nekim zemljama EU

A- 8889 (47/C)

 

SUBOŠIĆ, Ivana: Nasilje nad starijim osobama u obitelji iz perspektive starijih osoba u gradu Zagrebu

A- 8774 (44/J)

 

ŠARIĆ, Emilija: Povezanost vršnjačkog nasilja putem Interneta i odnosa s bliskim prijateljima

A- 8906 (1/O)

 

ŠESTO, Kristina: Iskustva stručnjaka u području nasilja nad osoba s invaliditetom

A- 8898 (28/D)

 

ŠPICA, Kristina: Žene na tržištu rada

A- 8751 (17/Kb)

 

ŠPURGA, Tihana: Okolnosti smještavanja djece u udomiteljske obitelji pri CZSS Dubrava

A-8738 (47/I)

 

ŠTEFAN, Nikolina: Prisutnost nasilja među djecom na području grada Virovitice

A- 8768 (33/F)

 

ŠUTALO, Maja: Iskustvo života osoba s dijagnozom duševne bolesti u organiziranom stanovanju u zajednici

A- 8900 (20/M)

 

TEPŠIĆ, Marina: Poteškoće studiranja studenata s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu

A- 8899 (20/D)

 

TOMIĆ, Magdalena: Procjena skale spremnosti udomljavanja djece s emocionalnim i razvojnim teškoćama i problemima u ponašanju

A- 8769 (22/I)

 

TOMIŠIĆ, Matea: Percepcije udomitelja Istarske županije o izazovima na koje nailaze prilikom udomiteljstva djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi

A- 8890 (47/I)

 

TRGOVČEVIĆ, Aleksandra: Iskustva socijalnih radnika pri uspostavi odnosa s djecom i mladima

A- 8741 (33/Gb)

 

TURČINOV, Anamaria: Uspješnost psihijatrijskog tretmana počinitelja nasilja u obitelji kojima je izrečena sudska mjera obveznog liječenja od ovisnosti

A-8793 (50/Ga)

 

VIDALE, Dorotea: Iskustvo i doživljaj roditeljstva iz perspektive očeva kojima je dijete povjereno na čuvanje i odgoj nakon prestanka bračne zajednice

A- 8887 (47/I)

 

VITALI, Mia: Mišljenja starijih osoba otoka Hvara o formalnoj i neformalnoj skrbi za starije osobe

A- 8819 (23/J)

 

VLAŠIĆ, Doris: Homoseksualnost i zasnivanje obitelji : doživljaj iz perspektive lezbijki

A- 8885 (47/I)

 

VOKAL, Veronika: Iskustvo i mišljenje socijalnih radnika Centra za socijalnu skrb Zagreb o radu s počiniteljima vršnjačkog nasilja

A- 8770 (1/Gb)

 

VRBAN, Marta: Obiteljska i školska obilježja učenika viših razreda i rizik od društveno neprihvatljivog ponašanja

A- 8779 (33/F)

 

VUČINIĆ, Andreja: Udomiteljstvo djece iz perspektive biološke djece udomitelja

A- 8826 (22/I)

 

VUČKO, Matija: Prepreke u pružanju stručne podrške roditeljstvu

A-8802 (24/I)

 

VUKMIROVIĆ, Bojana: Mišljenje socijalnih radnika zaposlenih u domovima za stare i nemoćne o eutanaziji

A- 8820 (23/Gb)

 

VUKOVIĆ, Martina: Provođenje slobodnog vremena umirovljenika na području grada Kutina

A- 9008 (23/J)

 

VUKSAN Petrović, Valentina: Iskustva socijalnih radnika u savjetovališnom radu s obiteljima

A- 8828 (42/Gb)

 

ZEMLJAK, Marina: Doživljaj sukoba radne i obiteljske uloge te dostupnih oblika podrške kod zaposlenih majki

A- 8894 (34/I)

 

ŽENTIL, Aleksandra: Doprinos prethodnog supervizijskog iskustva u promišljanjima o kompetencijama supervizanata

A- 8823 (20/Ga)

 

ŽUPANIĆ, Ivana: Prednosti i rizici trogeneracijskih obitelji

A- 8896 (34/I)

 

ŽUPIĆ, Neda: Institut skrbništva za osobe starije životne dobi . prikaz rada CZSS Sinj

A- 8739 (23/J)

 

 

DIPLOMSKI STUDIJ SOCIJALNE POLITIKE 

DIPLOMSKI RADOVI PRIMLJENI U KNJIŽNICU AK. GOD. 2012. /2013.

(abecednim slijedom)

 

ALČIĆ, NAĐA: Beskućništvo u Republici Hrvatskoj i u zemljama Europske unije

A- 9014 (26/B)

 

BALAŽINEC, Andreja: Socijalne inovacije i njihov potencijal u Republici Hrvatskoj

A- 9022 (2/K)

 

BANJEDVOREC, Ivon: Analiza programa namijenjenih borbi protiv siromaštva djece u Republici Hrvatskoj

A-  8993 (26/Kh)

 

BLAŽOK, Željka: Položaj i način poboljšanja kvalitete života Roma i romskih organizacija civilnog društva u Hrvatskoj

A- 9017 (2/Kf)

 

CINDRIĆ, Ivana: Utjecaj populacijske politike na demografska kretanja u europskim zemljama i Hrvatskoj

A- 8788 (51/C)

 

CVRTAK, Martina: Komparativna analiza zakonskog okvira osnivanja i djelovanja organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

A- 8749 (2/Kf)

 

ĆURKOVIĆ, Jelena. Utjecaj organizacija civilnog društva na zbrinjavanje beskućnika u Hrvatskoj

A- 8787 (2/Kf9

 

DRAŠČIĆ, Kristina: Rodna ravnopravnost u Hrvatskoj

A- 8783 (18/Z)

 

DRČIĆ, Petra: Socijalna inovacija „Stanovanje prvo“ u zbrinjavanju beskućnika

A- 9023 (2/B)

 

DROBEC, Monika: Utjecaj globalne ekonomske krize na tržište rada, ekonomsku i socijalnu politiku

A- 8781 (51/Kb)

 

GAURAINA, Ivana: Socio-demografska i zdravstvena obilježja roditelja i djece predškolske dobi korisnika pomoći za uzdržavanje

A- 9000 (26/Kh)

 

HODAK, Diana: SUStav socijalne skrbi i socijalnog planiranja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

A- 8782 (18/Kh)

 

HRŽENJAK, Lea: Politike prema beskućništvu u Hrvatskoj i zemljama Europske unije

A- 8994 (26/B)

 

IVIĆ, Dunja: Ekonomska kriza kao determinanta promjena u broju i strukturi primatelja socijalne pomoći u Hrvatskoj i Varaždinu

A- 8998 (51/Kh)

 

JALŠOVEC, Marta: Radni status, siromaštvo i socijalna isključenost jednoroditeljskih obitelji u usporednoj perspektivi

A- 8785 (26/Kg)

 

KAŠTELAN, Maja: Komparacija financiranja zdravstvenog sustava Hrvatske i izabranih europskih zemalja

A- 9013 (51/Ka)

 

KENJERIĆ, Ana: Trening socijalnih vještina

A- 8911 (38/P)

 

KLAMER, Nikolina: Skrbništvo iz perspektive osoba lišenih poslovne sposobnosti

A- 8833 (38/P)

 

KOVAČIĆ Lesar, Martina: Razvojan dimenzija socijalne politike i njezine implikacije za Hrvatsku

A- 8997 (51/K)

 

LOZANČIĆ, Jelena: Uloga jedinica lokalne samouprave u socijalnoj politici – primjer grada Splita

A- 9018 (2/Kh)

 

LUČEV, Josip: Socijalne posljedice načina izlazaka iz dužničkih kriza

A- 9010 (51/Kh)

 

LUČIĆ, Marina: Komparativna analiza razvoja civilnog društva u Hrvatskoj i Sloveniji

A- 9019 (2/Kh)

 

MARKOVINOVIĆ, Ljiljana: Komparativna analiza sustava mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske i Republike Slovenije za  period 1991.-2010.

A- 8789 (51/Kc)

 

MILANOVIĆ, Aleksandra: Utjecaj mjera socijalne politike na integraciju Roma u RH – obrazovanje i zapošljavanje Roma

A- 8913 (26/C)

 

MRDEŽA. Iva: Socijalni rizici mladih i mjere za njihovo ublažavanje u Hrvatskoj i europskim zemljama

A- 9004 (51/Kg)

 

PEREKOVIĆ, Ivana: Ekonomska i socijalna prava u Hrvatskoj i razina njihova ostvarenja

A- 8784 (51/K)

 

PERICA, Biljana: Prava za vrijeme nezaposlenosti

A- 9025 (48/Kb)

 

PLANINIĆ, Kristina: Doprinos socijalnog rada unaprjeđenju  položaja izbjeglica u svijetu

A- 9011 (17/S)

 

POPOVIĆ, Rea: Mitovi i realnost : komparativna analiza socijalne politike Hrvatske demokratske zajednice i Socijaldemokratske partije u Dubrovniku, 2001.-2010.

A- 8748 (18/K)

 

RADMANIĆ, Mihael: Smjernice i dosadašnji tijek izrade socijalne slike grada Zagreba

A- 9021 (2/Kh)

 

ŠEHIĆ, Alisa: Promjene rodnih uloga

A- 8995 (26/Z)

 

ŠTIMAC, Valentina: Socijalna prava hrvatskih branitelja

A- 9002 (26/S)

 

ŠTRBAC, Suzana: Djelovanje organizacija civilnog društva na lokalnoj razini – primjer grad Zaprešić

A- 9024 (2/Kf)

 

TERZIĆ, Petra: Pojam i značaj socijalnih inovacija

A- 8742 (2/K)

 

TOPOLKO, Josipa: Mladi : iskustvo života u siromaštvu

A- 8786 (26/Kh)

 

VERŠIĆ,  Tanja: Uzroci beskućništva i zadovoljstvo beskućnika uslugama institucija za potporu beskućnicima

A- 9012 (26/B)

 

VRBANEC, Ines: Karakteristike i djelovanje županijskih gospodarsko-socijalnih vijeća . percepije sudionika

A- 8792 (18/K)

 

ZBUKVIĆ, Jasmina: Novi socijalni rizici i društveni položaj mladih u Europi i Hrvatskoj

A- 8912 (26/Kg)

 

ŽUGEC, Marija: Sustav socijalne skrbi u Krapinsko-zagorskoj županiji

A- 9020 (2/Kh)

 
DIPLOMSKI RADOVI AK.GOD 2012./13.

(abecednim slijedom)

 

BAICA, Suzana: Zaštita žena žrtava obiteljskog nasilja

A- 8794 (34/T)

 

BANJEDVORAC, Ivon: Analiza programa namijenjenih borbi protiv siromaštva djece u Republici Hrvatskoj

A- 8993 (26/Kh)

 

CICVARIĆ, Marijana: Pokretanje upravnog postupka prema Zakonu o općem upravnom postupku

A- 8805 (46/Ra)

 

HRŽENJAK, Lea: Politike prema beskućništvu u Hrvatskoj i zemljama Europske Unije

A- 8994 (26/B)

 

JELAČIĆ, Iva: Pravo na starosnu mirovinu

A- 8760 (48/Ke)

 

JURIĆ, Marina: Suvremeno roditeljstvo

A- 8804 (34/I)

 

KORDIĆ, Arijana: Pravo azila u Republici Hrvatskoj

A- 8915 (48/S)

 

KUTLEŠA Kulić, Barbara: Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

A- 8915 (48/Kb)

 

LABUS, Jagoda: Psihoterapijski i socioterapijski pristup u liječenju i rehabilitaciji psihijatrijskih bolesnika

A-8827 (31/P)

 

MATIĆ, Andrea: Zaštita djece u oružanim sukobima u skladu sa rezolucijom Vijeća sigurnosti

A- 8914 (17/S)

 

MILINKOVIĆ, Nevenka: Multipla skleroza

A- 8835 (28/D)

 

MLATILIK, Sanela: Socijalni rizici u obitelji i socijalni transferi usmjereni na obitelj u europskim zemljama i Hrvatskoj

A- 8996 (51/Kg)

 

MRŠIĆ, Tamara: Aspekti partnerskih odnosa iz perspektive osoba s tjelesnim invaliditetom

A- 9001 (50/D)

 

MRZLEČKI, Snježana: Politika prema korupciji u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u razdoblju 2001.-2005. godine

A- 8917 (18/Z)

 

MUJKIĆ, Tihana: Liječenje ovisnika o psihoaktivnim tvarima

A- 8761 (41/A)

 

POPOVIĆ, Valentina: Percepcija stvarne i virtualne socijalne podrške i rizična ponašanja mladih

A- 8806 (22/F)

 

PREDOJEVIĆ, Dubravka: Darovitost

A- 8756 (28/O)

 

SEKOVANIĆ, Ana: Proces izlaska iz dječjeg doma i mogućnosti grupnog rada

A- 8834 (22/N)

 

SVILIČIĆ, Helena: Potreba uvođenja izvaninstitucionalne skrbi za starije osobe  - primjer dviju ruralnih sredina

A- 8759 (23/J)

 

ŠARČEVIĆ, Leona: Obiteljska politika i socijalno-demografski pokazatelji – komparacija četiri europske zemlje

A- 8815 (18/Kg)

 

ŠEHIĆ, Alisa: Promjene rodnih uloga

A- 8995 (26/Z)

 

UZELAC, Natalija: Prevencija ovisnosti o psihoaktivnim tvarima drogama

A- 8758 (41/A)

 

ZAVIŠIĆ, Ana: Komparativna analiza zdravstvenih sustava Velike Britanije, Švedska i Italije

A- 8918 (18/Ka)

 

ZAVRŠNI RADOVI PRVOSTUPNIKA PRIMLJENI U KNJIŽNICU U AK. GOD. 2013/14.

(abecednim slijedom)

 

BARAČ, Jelena: Primjena modela „Stanovanje prvo“ u skrbi za beskućnike A- 9119 (35/Kh)

 

BRAVARIĆ, Andriana: Dječje siromaštvo u Republici Hrvatskoj A- 9118 (35/ Kh)

 

BUNGIĆ, Matea: Položaj Roma u Bosni i Hercegovini A- 9081 (17/C)

 

BUŠIĆ, Mirna: Hrvatska iskustva doniranja telefonskim pozivima  A- 9129 (2/Kf)

 

ĆURAK, Ivana: Nasilje nad djecom u obitelji  A- 9121 (37/T)

 

DOKOZA, Ivona: Dramski rad s djecom i mladima  A- 9116 (34/Ga)

 

DOŽDOR, Matea: Kvaliteta i dostupnost usluga za starije osobe u Republici Hrvatskoj

A- 9052 (17/H)

 

DUJUMIĆ Ilić, Marina: Kretanje i orijentacija slijepih osoba A- 9077 (28/D)

 

ĐURĐEVIĆ, Josipa: Problem beskućništva u Hrvatskoj A- 9082 (35/B)

 

GOJKOVIĆ, Anita. Međunarodno posvojenje  A- 9056 (43/R)

 

GORŠETA Anita: Beskućnici – ranjiva socijalna skupina u društvu  A- 9115 (17/B)

 

HUSAINA, Nataša: Prosocijalno i agresivno ponašanje djece A- 9079 (24/O)

 

JELČIĆ, Jurjana: Socijalni i emocionalni razvoj u ranom i srednjem djetinjstvu

A- 9114 (24/O)

 

JELČIĆ, Martina: Palijativna skrb za starije osobe A- 9093 (44/J)

 

JURIĆ, Glorija: Savjetovatelj i teorije savjetovanja i psihoterapije A- 9080 (42/Ga)

 

JURIĆ, Jelena: Grupni rad u rehabilitaciji osoba s problemom alkoholizma A- 9100 (35/N)

 

KRALJ, Matea: Ustavni temelji socijalne države Republike Hrvatske i Republike Slovenije

A- 9113 (2/K)

 

LJUBIČIĆ, Linda: Zaštita siromašnih osoba od socijalne isključenosti  A- 9095 (17/H)

 

MANDIĆ, Mateja: utjecaj slobodnog vremena i vršnjaka na razvoj poremećaja u ponašanju mladih A- 9075 (33/F)

 

MARIJAN, Andrea: Utvrđivanje očinstva  A- 9120 (52/R)

 

MILINKOVIĆ, Morena: Uloga civilnog društva u zbrinjavanju beskućnika u Zagrebu

A- 9094 (2/Kf)

 

PISK, Magdalena: Obrazovanje djece i mladih s teškoćama u razvoju A- 9130 (28/D)

 

SMOLJO, Irena: Grupni rad s osobama s intelektualnim teškoćama  A- 9117 (35/N)

 

SUSIČ, Vesna: Pravo na obrazovanje osoba s invaliditetom   A- 9051 (17/D)

 

TEĆI, Iva: Alkoholizam kod srednjoškolaca  A- 9074 (33/A)

 

TOPIĆ, Monika: Zapošljavanje osoba s invaliditetom  A- 9076 (28/D)

 

VRANČIĆ, Mihaela: Stručni postupci u radu s agresivnom djecom  A- 9131 (33/F)

 

VUKADIN, Suzana: Neformalni njegovatelj starijih osoba  A- 9078 (23/J)

 

 

ZAVRŠNI RADOVI PRVOSTUPNIKA U 2012./2013. AK. GOD.

(abecednim slijedom)

 

AJDUK, Marta: Bitna obilježja posvojenja

A- 8924 (34/I)

 

ANIČIĆ, Martina: Kaznena djela ovisnika

A- 8950 (41/A)

 

ARAGOVIĆ, Vanja: Engleski jezik socijalne politike

A- 9031 (58/K)

 

BAČELIĆ, Marija: Depresija u trećoj životnoj dobi

A- 8985 (23/J)

 

BALAS, Tani: Nasilje u partnerskim vezama

A- 8852 (47/I)

 

BALIJA, Nikolina: Slobodno vrijeme starijih osoba

A- 8961 (23/J)

 

BANJEDVOREC, Ivon: Razvoj programa opće socijalne pomoći u Republici Hrvatskoj

A- 8745 (26/Kh)

 

BARAC, Tena: Elektronički mediji i nasilje

A- 8875 (24/O)

 

BARIĆ, Biljana: Specifičnosti tugovanja u djece

A- 8871 (20/M)

 

BARKOVIĆ, Petra: Utjecaj ekonomske krize na porast siromaštva u Hrvatskoj i europskim zemljama

A- 8851 (51/Kh)

 

BARUKČIĆ, Divna: Invalidi Domovinskog rata

A- 8765 (28/D)

 

BARUŠKIN, Lidija: Grupni tretman s počiniteljima obiteljskog nasilja

A- 8936 (35/T)

 

BAŠIĆ, Estera: Stavovi studenata pomažućih profesija prema nasilju nad starijim osobama u obitelji
(Rektorova nagrada)

A- 8991 (44/Gb)

 

BAŠIĆ, Monika: Uloga centra za socijalnu skrb u postupcima izricanja obiteljskopravnih mjera

A- 8948 (43/R)

 

BAŽDARIĆ, Nada: Ovisnost o marihuani – socijalno zlo ili bezopasni hedonizam

A- 8979 (41/A)

 

BEGOVIĆ, Petra: Korelati i odrednice bračnih procesa

A- 8926 (34/I)

 

BLAŠKOVIĆ, Lasta: Roditelji i razvoj motivacije za učenjem

A- 8754 (24/I)

 

BOČIĆ, Silvio: Prestanak ugovora o radu

A- 8743 ( 48/Kb)

 

BOČKOR, Martina: Stigmatizacija korisnika socijalne skrbi

A- 8842 (24/O)

 

BRAJNOVIĆ, Zrinka: Palijativna skrb za starije osobe

A- 8983 (23/J)

 

BRALIĆ, Pamela: Mladi i navijačke skupine

A- 8840 (33/O)

 

BREČIĆ, Rea: Etiologija ovisnosti o kockanju

A- 8953 (41/A)

 

BREZNIČAR, Josipa: Problemi i izazovi udomitelja odraslih i starijih osoba s intelektualnim teškoćama na području Međimurske županije

A- 8986 (23/I)

 

BRLEK, Ivana: Specifičnosti rada stručnjaka u klubovima liječenih alkoholičara – primjena savjetovanja

A- 8976 (42/Gb)

 

BUJAN, Željka: Nasilje u vezama mladih

A- 8878 (24/O)

 

BUNJEVAC, Maja: Navijačko nasilje mladih

A- 8861 (1/O)

 

BURIĆ, Dunja: Izvori podrške za studente s invaliditetom

A- 8955 (20/D)

 

BUTORAC, Željka: Programi prevencije problema u ponašanju djece i mladih – primjena dramskih tehnika

A- 8797 (34/Ga)

 

CINDRIĆ, Anita: Stavovi studenata pomažućih profesija prema nasilju nad starijim osobama u obitelji

(Rektorova nagrada)

A- 8991 (44/Gb)

 

CRNKOVIĆ, Marija: Udomljavanje djece u Republici Hrvatskoj – izazovi i perspektive

A- 8860 ( /I)

 

CVITANIĆ, Andrea: Bračni sukobi

A- 8812 (34/I)

 

ČAGALJ, Ivona: Specifičnosti komunikacije s djeom u pomažućim zanimanjima

A- 8864 (22/Gb)

 

ČANČAR, Maja: Udruge civilnog društva u modelu kombinirane socijalne politike – primjer dobre prakse

A- 8837 (51/Kf)

 

ČEPURAN, Marina: Alkoholizam u osoba starije životne dobi

A- 8952 (41/A)

 

ČOLAKOVAC, Katica: Roditeljstvo djeteta s intelektualnim teškoćama

A- 8925 (34/I)

 

ĆURIĆ, Ana: Skrbništvo za maloljetnike

A- 8947 (43/R)

 

DERMIŠEK, Daria: Socijalni rad i skrb za oboljele od Alzheimerove bolesti

A- 8933 (44/J)

 

DIVIĆ, Kristina: Politike prema siromaštvu u vrijeme gospodarske krize u Hrvatskoj

A- 8974 (26/Kh)

 

DJAK, Mateja: Kvaliteta života kod osoba s teškoćama mentalnog zdravlja

A- 8957 (20/D)

 

DRAGANIĆ, Mateja: Osobe s invaliditetom kao žrtve nasilja

A- 8872 (20/D)

 

DRAGOVIĆ, Tea: Mišljenja djece o kazni kao odgojnom postupku

A- 8853(24/O)

 

DŽEPINA, Lea: Socijalna isključenost mladih u Hrvatskoj

A- 8988 (40/C)

 

ERAK, Ana: Prevencija poremećaja u ponašanju djece i mladih u lokalnoj zajednici

A- 8941 (17/H)

 

FERENČINA, Ana: Osamljenost starijih osoba kao posljedica umirovljenja

A- 8757 (23/J)

 

FRANIĆ, Ivana: Zapošljavanje osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj u usporedbi sa Slovenijom i Velikom Britanijom

A- 8836 (51/Kb)

 

GALIĆ, Vlatka: Resocijalizacija i rehabilitacija bivših ovisnika pomoću terapije jahanjem

A- 8801 (41/A)

 

GLAVINA, Monika: Usamljenost kod osoba starije životne dobi : korelati i načini suočavanja s usamljenošću

A- 8865 (23/J)

 

GOLUBIĆ, Martina: Eutanazija neizlječivih bolesnika

A- 8810 (23/G)

 

GRAH, Marijana: Odnos društva prema osobama s invaliditetom

A- 8956 (20/D)

 

GULIN, Iva: Važnost volonterstva za rad u zajednici

A- 8987 (17/H)

 

HARAMINA: Uloga socijalnog kapitala u razvoju zajednice

A- 8940 (17/H)

 

HIŽMAN, Matea: Problemi integracije osoba s invaliditetom na tržištu rada u Republici Hrvatskoj

A- 8744 (26/Kb)

 

HUDI, Ana Marija: Poimanje seksualnosti: obitelj i društvo

A- 8868 (47/I)

 

HUSNJAK Šest, Anita: Nasilje među učenicima i mogućnosti školskog socijalnog rada u djelotvornom suočavanju s nasiljem

A- 8796 (42/Gc)

 

INJIĆ, Katarina: Procjena interakcije rizičnih čimbenika u obitelji

A- 8921 (22/I)

 

ISKRA, Andrea: Marketing neprofitnih organizacija

A- 8867 (51/Kf)

 

IVANOVIĆ-Samac, Željka: Primjena grupnog rada u prevenciji i tretmanu ovisnika o drogama

A- 8800 (35/N)

 

IVOŠ, Nikolina: Socijalna akcija

A- 8938 (17/H)

 

JADRIJEVIĆ, Irena: Uzroci, posljedice i načini suzbijanja navijačkog nasilja

A- 9016 (26/Z)

JAKOVAC, Ida: Učinci izloženosti djeteta nasilju između roditelja na djetetov psihofizički razvoj

A- 8880 (24/T)

 

JAMBREŠIĆ, Ivana: Mišljenje adolescentica o seksualnom ponašanju i seksualnoj motivaciji mladih

A- 8931 (55/O)

 

JOVIĆ, Medina: Sociodemografska obilježja osoba ovisnih o alkoholu

A- 8980 (41/A)

 

JULARIĆ, Anđa: Stambena politika u Hrvatskoj i europskim zemljama : komparativni prikaz

A - 8989 (51/Ke)

 

JURAŠKOVIĆ, Maja: Nasilje nad starijim osobama u obitelji

A- 8960 (23/J)

 

KARAHASANOVIĆ, Adisa: Kvaliteta života studenata i osoba oboljelih od prve epizode shizofrenije u remisiji

A- 8919 (31/P)

 

KOLIĆ, Tanja: Razvoj i uloga društvenih pokreta u suvremenom svijetu

A- 8946 (17/Z)

 

KOSTANJŠEK, Tena: Downov sindrom

A- 8795 (28/D)

 

KOVAČEVIĆ, Andrijana:Grupni pristup u radu s djecom koja žive u dječjim domovima

A- 8934 (35/N)

 

KOVAČEVIĆ, Anja: Odrednice suvremenog roditeljstva – značaj duhovnosti u oblikovanju roditeljstva

A- 8927 (34/I)

 

KOVAČIĆ, Petra: Utjecaj obiteljskog odgoja na nastanak problema u ponašanju djece i mladih

A- 8967 (33/F)

 

KRAJAČEC, Katarina: Grupni rad u klubovima liječenih alkoholičara

A- 8755(35/Ga)

 

KRAMAR, Lidija: Uloga bake i djeda u obitelji

A- 8959 (23/J)

 

KRALJIC Babić, Ksenija: Utjecaj lišenja poslovne sposobnosti na roditeljsku skrb

A- 8734 (43/R)

 

KUČEK, Josipa: Rizična spolna ponašanja mladih

A- 8963 (33/F)

 

KURTOVIĆ, Dejana: Komparativna analiza stambenih politika prema ranjivim društvenim skupinama u velikim gradovima Republike Hrvatske

A- 8992 (2/Kd)

 

KUPEC, Tea: Multikulturalizam i etnicitet u socijalnom radu

A- 8876 (24/G)

 

KUŠER, Marina: Rastava braka roditelja kao rizični čimbenik za dijete i mladu osobu

A- 8964 (33/F)

 

LEGAN, Janja: Utjecaj zajednice na pojavu i prevenciju alkoholizma kod mladih

A- 8841 (17/H)

 

LERA, Aleksandra: Poteškoće u školovanju i problemi u ponašanju djece i mladih

A- 8966 (33/F)

 

LISUL, Ines: Djeca s Down sindromom

A- 8930 (28/D)

 

LOPARIĆ, Lucija: Uloga škole u postupanju prema djeci i mladima s problemima u ponašanju

A- 8943 (33/F)

 

LUČEV, Ana: Ovlasti centra za socijalnu skrb u postupcima za uzdržavanje djeteta

A- 8838 (43/R)

 

LUKANEC, Nives: Grupni rad s adolescentima

A- 8874 (35/N)

 

LJUBOS, Jelena: Udruge podrške ovisnicima o drogama

A- 8951 (41/A)

 

MAJER, Tajana: Institut udomiteljstva djece u hrvatskom obiteljskom pravu

A- 8859 (43/I)

 

MAJSTOROVIĆ, Valentina: Razvoj udomiteljstva za odrasle i starije osobe na području Centra za socijalnu skrb Sisak

A- 8958 (23/J)

 

MANDURIĆ, Martina: Tretman ovisnika o kockanju

A- 8982 (41/A)

 

MARČAC, Tanja: Doprinos socijalnog rada u zajednici implementaciji probacijskog sustava u Republici Hrvatskoj

A- 8920 (17/H)

 

MARIČIĆ, Ivan:  Stavovi studenata pomažućih profesija prema nasilju nad starijim osobama u obitelji

(Rektorova nagrada)

A- 8991 (44/Gb)

 

MARKOVIĆ, Nika: Mogućnosti socijalnog rada u organiziranju romske zajednice

A- 8939 (17/H)

 

MATUŠKO, Karolina: Deinstitucionalizacija osoba s invaliditetom

A- 8945 (17/H)

 

MIKLEC, Mladena: Proces tugovanja kod djece

A- 8977 (42/O)

 

MIOČ, Marija: Osobe s invaliditetom u sustavu visokoškolskog obrazovanja

A- 8850 (28/D)

 

MITROVIĆ, Ana: Nasilje u vezama mladih

A- 8798 (1/F)

 

NAČINOVIĆ, Tina: Perspektiva nezaposlenih visokoobrazovanih mladih u Republici Hrvatskoj

A- 8856 (2/Kb)

 

OCVIREK, Monika: Zanemarivanje djece u obitelji i uloga socijalnog radnika

A- 8879 (24/I)

 

OMRČEN, Renato: Neke od najvažnijih socijalnih posljedica u zatvoru

A- 8990 (5/Ea)

 

PAVLEŠIN, Sofia: Internalizirani problemi kod djece i mladih

A- 8944 (33/F)

 

PERKOVIĆ, Vedrana: Podrška roditeljima djece s teškoćama u razvoju

A- 8843 (24/N)

 

PETER, Erwin: Osobe s oštećenjima organskih sustava i kroničnim bolestima

A-  8863 (28/D)

 

PETRIĆ, Ivana: Socijalna prava za vrijeme nezaposlenosti

A- 8849 (26/Kb)

 

PIRŠA, Štefica. Usporedba obiteljske politike Hrvatske i Švedske

A- 8857 (51/Kg)

 

PLANTAK, Ena: Depresija kod djece i adolescentata

A- 8877 (24/O)

 

PODNARČUK, Nina: Doživljaj mladih o čimbenicima zaštite i rizika razvoja društveno neprihvatljivog ponašanja mladih

A- 8968 (33/F)

 

PONJAVIĆ, Kristina: Rodna perspektiva u organiziranju zajednice

A- 8848 (17/H)

 

POKOS, Marija: Izazovi socijalne integracije Roma na području Varaždinske županije

A- 8866 (51/C)

 

POTROŠKO, Ana: Uzroci pijenja alkoholnih pića mladih

A- 8970 (33/F)

 

RADOŠ, Marta: Zajednica „Vjera i svjetlo“

A- 8862 (28/D)

 

RENDULIĆ, Petra: Rizični čimbenici za izloženost nasilju starijih osoba

A- 8984 (23/J)

 

RIĐAN, Maja: Tretman ovisnosti o drogama

A- 8981 (41/A)

 

RISEK, Antonija: Bliski odnosi u starijoj životnoj dobi

A- 8799 (23/J)

 

ROBOTIĆ, Petra: Promjene u socioekonomskom statusu Roma unazad 30 godina

A- 8975 (26/C)

 

ROGIĆ, Ana: Prevencija nasilja nad starijim osobama – međunarodna iskustva

A- 8922 (44/J)

 

RUMAK, Ana: Položaj i mogućnosti unapređenja položaja azilanata i tražitelja azila u RH

A- 8937 (17/S)

 

SALAMANIĆ, Nikolina: Slika o sebi mladih s poremećajima u ponašanju i uloga socijalnog radnika u prevenciji poremećaja u ponašanju mladih

A- 8973 (33/F)

 

SEKELJ, Lea: Pristupi i intervencije u radu s djecom s ADHD-om

A- 8870 (47/I)

 

SANFER, Natalija: Vrste tjelesnih i mentalnih oštećenja

A- 8929 (28/D)

 

SKUŠIĆ, Anamarija: Rodna socijalizacija u obitelji

A- 8928 (34/I)

 

STANIŠIĆ, Vedrana: Zaštita prava djece u Hrvatskoj

A- 8942 (33/M)

 

STAREŠINČIĆ, Tena: Socioekonomski status obitelji i društveno neprihvatljivo ponašanje mladih

A- 8855 (1/F)

 

ŠAIN, Dijana: Utjecaj razvoda braka roditelja na djecu

A- 8869 (47/I)

 

ŠAŠKO, Silvija: Izvaninstitucionalne odgojne mjere

A- 8965 (33/F)

 

ŠICEL, Lovro: Menadžment neprofitnih organizacija u Hrvatskoj

A- 8839 (51/Kf)

 

ŠKEC, Maja: Zlouporaba droga kod mladih

A- 8971 (33/F)

 

ŠMIT, Eva: Upotreba kreativnih tehnika u grupnom radu

A- 8873 (35/N)

 

ŠTEVIĆ, Magdalena: Tjelesno zlostavljanje djece u obitelji

A- 8949 (52/T)

 

ŠUKOVEZ, Jagoda: Izvaninstitucionalna skrb za starije osobe u Hrvatskoj

A- 8932 (44/J)

 

TASLAK, Jelena: Sustav probacije u Republici Hrvatskoj

A- 8972 (33/F)

 

TOMAŠ, Maja: Aktivno starenje i njegova pojavnost u Hrvatskoj

A- 8811 (40/Kh)

 

TOMAŠEVIĆ, Martina: Izvanbračne zajednice

A- 8766 (43/R)

 

TOMAŠIĆ-Martinić, Ivana: Specifičnosti savjetovanja u radu s adolescentima

A- 8978 (42/Ga)

 

ULJEVIĆ, Danica: Ageizam

A- 8962 (23/J)

 

VINCEK, Ivana: Sukob kao jedan od aspekata dinamike u grupnom radu

A- 8854 (35/N)

 

VRDOLJAK, Josipa: Primjena socijalizacijskih grupa u prevenciji društveno neprihvatljivog ponašanja mladih

A- 8935 (35/N)

 

VUGER, Cristian: Posttraumatski stresni poremećaj

A- 8923 (31/P)

 

VUKMIR, Andrea: Liječenje ovisnika o ilegalnim sredstvima ovisnosti

A- 8954 (5/A)

 

ZEČIĆ, Ivana: Biološki pristup u objašnjenju nastanka i razvoja delinkventnog ponašanja djece i mladih

A- 8809 (33/F)

 

ZRILIĆ, Lucija: Odnosi u obitelji  zlouporaba droga kod adolescenata

A- 8969 (33/F)

 

ŽABAROVIĆ, Ines: Dvojbena pitanja instituta posvojenja

A- 8858 (43/R)

 

 

DIPLOMSKI RADOVI  

DIPLOMSKI STUDIJ SOCIJALNOG RADA AK.GOD 2011./12.

(abecednim slijedom)

 

BAKOVIĆ, Antonija: Ljudska prava osoba starije životne dobi

A- 8637 (17/J)

 

BAKSA, Petra: Evaluacija usluge patronaže provedene s obiteljima kojima su izrečene mjere obiteljskopravne zaštite

A- 8654 (24/I)

 

CUKROV, Ana: Snage i poteškoće u obiteljima u kojima roditelji ostvaruju pravo na status njegovatelja

A-8531 (34/I)

 

ČAVLEK, Gabrijela: Zadovoljstvo bračnim i obiteljskim životom u dvogeneracijskim i proširenim obiteljima

A- 8639 (34/I)

 

DELIŠIMUNOVIĆ, Antonija: Dječje siromaštvo u zemljama Europske Unije

A- 8627 (26/K)

 

DIKŠIĆ, Slavica: Ispitivanje procjene učenika srednjih škola o težini različitih oblika nasilja prema djeci

A-8532 (1/O)

 

DOLOVČAK, Ivana: Prikaz zlostavljanja i zanemarivanja djece kroz analizu savjetodavnih poziva udruge „Hrabri telefon“

A- 8564 (1/T)

 

DUJMOVIĆ, Gordana: Volontiranje u starijoj životnoj dobi

A- 8568 (44/J)

 

FERENČIĆ, Petra: Institut skrbništva za osobe starije životne dobi: prikaz rada Centra za socijalnu skrb Pazin

A- 8647 (23/J)

 

HABLJAK, Jasna: Ljudska prava i rodna nejednakost

A- 8621 (17/Kf)

 

HANICH, Natalija: Priprema mladih za izlazak iz Doma za djecu i mlađe punoljetne osobe Lipik“

A- 8571 (22/M)

 

KATANČIĆ, Petra: Evaluacija grupnog rada s roditeljima iz visokokonfliktnih brakorazvoda

A- 8655 (24/O)

 

KATIĆ, Marina: Deinstitucionalizacija osoba s intelektualnim teškoćama

A- 8566 (28/D)

 

KLASIĆ, Lucija: Život u stambenoj zajednici – iskustva osoba s intelektualnim poteškoćama

A- 8550 (20/D)

 

KOLETIĆ, Lidija: Rehabilitacija osoba oboljelih od shizofrenije u lokalnoj zajednici

A- 8622 (38/P)

 

KOSTANJSKI, Ivana: Prevencija Alzheimerove bolesti u nekim zemljama Europe

A- 8656 (23/J)

 

KOZINA, Helena: Alkoholizam - činjenice i predrasude A-8529 (41/A)

 

LISEK, Silvija: Pravna i psihosocijalna zaštita odraslih žrtava nasilja u obitelji na području mjesne nadležnosti Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica

A- 8646 (1/T)

 

MARAČIĆ, Dragana: Strategije suočavanja sa stresom djece osnovnoškolske dobi s obzirom na neka sociodemografska obilježja djeteta i obitelji A-8538 (47/I)

 

MIKULIĆ, Neda: Profesionalni stres socijalnih radnika u domovima za stare i nemoćne osobe Varaždinske županije

A- 8652 (23/J)

 

NEKIĆ, Ana: Kreativne metode u prevenciji nastanka nasilničkog ponašanja djece i mladih

A- 8629 (47/N)

 

NINČEVIĆ, Martina: Ostvarivanje prava i potreba djece s teškoćama u razvoju iz perspektive roditelja

A- 8641 (17/D)

 

OČKO, Nina: Korisnička perspektiva posredovanja prije razvoda braka

A- 8645 (22/I)

 

PAVKOVIĆ, Katarina: Pristupi socijalnog rada u poslijeratnoj zajednici Vukovar

A- 8624 (17/L)

 

PAVLOVIĆ, Snježana: Doživljaj i iskustvo roditeljstva iz perspektive roditelja s više djece

A- 8636 (47/I)

 

PETROVIĆ, Tamara: Iskustva udomitelja odraslih i starijih osoba na području Našica

A-8537 (44/I)

 

PONGRAC, Martina: Osnovna škola i učenici rizičnog ponašanja

A- 8638 (42/U)

 

RIHTARIĆ, Maja: Pravo na život u zajednici osoba s invaliditetom

A- 8640 (17/D)

 

SASTIĆ Gudiček, Anita: Uključenost u zajednicu osoba s motoričkim oštećenjem

A- 8567 (28/D)

 

STEVANOVIĆ, Zorana: Međunarodno posvojenje kroz povijesni, pravni, psihološko-sociološki i etički aspekt

A- 8630 (52/R)

 

ŠEPAC, Tatjana: Socijalni ra i suradnja javnih službi u lokalnoj zajednici

A- 8562 (17/H)

 

ŠIMAC, Luka: Procjena potreba za palijativnom skrbi i specifičnom edukacijom stručnjaka iz perspektive socijalnih radnika djelatnika domova za starije i nemoćne osobe

A- 8651 (23/J)

 

ŠIMUNOVIĆ, Marija: Osobe starije životne dobi kao korisnici sustava socijalne skrbi u razdoblju od 2003. do 2010. godine

A- 8570 (44/J)

 

ŠINCEK, Danijela: Ljudska prava i prava žena

A- 8623 (17/Kf)

 

ŠIŠOVIĆ, Edita: Institucionalna skrb za osobe starije životne dobi u istarskoj županiji

A- 8633 (23/J)

 

TURKOVIĆ, Ivan: Izazovi jednoroditeljskih obitelji u Hrvatskoj

A- 8635 (47/I)

 

VARGA, Sanja: Socijalni rad i zaštita ljudskih prava zatvorenika

A- 8625 (17/L)

 

VIDOLIN, Maja: Uloga klubova liječenih alkoholičara u rehabilitaciji – iskustva članova obzirom na dobrovoljnost sudjelovanja

A- 8648 (38/A)

 

VUKOREP, Iva: Obilježja počinitelja nasilja nad djecom u obitelji

A- 8650 (50/T)

 

ŽIVKOVIĆ, Sonja: Analiza evidentiranih slučajeva zanemarivanja djece u dobi od 0-3 godine u CZSS Đakovo u razdoblju od 2005.-2010. godine  A-8543 (22/T)

 

DIPLOMSKI RADOVI
DIPLOMSKI STUDIJ SOCIJALNE POLITIKE AK.GOD 2011/12.

(abecednim slijedom)

 

JUSUPOVIĆ, Nađa: Dimenzije socijalne isključenosti žena u Hrvatskoj

A- 8628 (26/K)

 

GOLUB, Iva: Problemi socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom u Hrvatskoj A-8530 (26/I)

 

NOVOSEL, Sven: Usluge podrške roditeljstvu u zajednici A-8539 (24/I)

 

VUGA, Annamaria: Nezaposlenost i zapošljavanje osoba bez srednjoškolskog obrazovanja

A- 8626 (26/Kb)

 

DIPLOMSKI RADOVI AK.GOD 2011./12.
(abecednim slijedom)
 
BEREND, Ivana: Rad maloljetnika
A-8724 (48/Kb)
 
EREIZ, Ružica: Nezaposlenost i prava nezaposlenih osoba
A-8560 (48/Kb)
 
GRGIĆ, Silvija: Osobe s invaliditetom kao korisnici prava socijalne skrbi u Zavodu za socijalnu skrb Zagreb - podružnica Dubrava 
A-8528 (28/I)
 
HAJEK, Darija: Ovisnost o Internetu
A-8561 (41/A)
 
HORVATIĆ, Martina: Migracije i socijalna integracija migranata u zemljama Europske Unije
A-8556 (26/C)
 
KOVAČ, Sonja: Alkoholizam i samoubojstvo
A-8577 (41/P)
 
KOVAČEV, Martina: Posebna zaštita žena u radnom odnosu
A- 8631 (48/Kb)
 
MATIĆ, Maja: Visoko obrazovanje kao determinanta ekonomskog i socijalnog razvoja Republike Hrvatske
A-8569 (51/Ke)
 
NOŽINIĆ, Darija: Alkoholizam (8649 (1/A)
 
PAVIĆ, Nikolina: Mogućnosti unapređenja programa prevencije neprihvatljivog ponašanja i zaštite mladih na području lokalne zajednice Borovje
A-8563 (36/H)
 
PAVLIŠKO, Tea: Udomiteljstvo djece iz perspektive socijalnih radnika
A- 8634 (47/I)
 
PERAK, Jelena: Iskustva skrbnika osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti
A- 8653 (23/J)
 
PETERLIK, Vesna: Postupanje centra za socijalnu skb u zaštiti rava i interesa djeteta nakon razvoda braka roditelja
A- 8632 (34/I)
 
PLEPELIĆ, Sanja: Utjecaj NLP/NLPt tretmana na poboljšanje kvalitete života
A- 8644 (42/O)
 
SUČIĆ, Ana: Provođenje slobodnog vremena u mirovini
A- 8642 (23/J)
 
ŠALAMON, Branka: Iskustva u radu za žrtve obiteljskog nasilja "Sigurna kuća" Čakovec
A-8555 (1/T)
 
ŠKALIN, Nikolina: Razlike u roditeljskom postupanju prema muškoj i ženskoj djeci
A- 8643 (42/U)
 
VIDO, Nikola: Postupanje CZSS u prijavljenim slučajevima nasilja nad djecom u obitelji 
A-8542 (50/T)
 
ZAJEC, Dominik: Otpornost djece i mladih u kontekstu prevencije poremećaja u ponašanju 
A-8533 (47/U)

 

ZAVRŠNI RADOVI PRVOSTUPNIKA U 2011./2012. AK. GOD.
(abecednim slijedom)
 
ALČIĆ, Nađa: Grupni rad s mladima s poremećajima u ponašanju
A- 8557 (35/N)
 
ANDREIS, Nikolina: Ageizam
A-8676 (23/J)
 
ANTUNOVIĆ, Monika: Pristup smrti i umiranju u starosti
A-8698 (23/J)
 
BALAŽINEC, Andreja: Kažnjavanje u srednjem vijeku
A-8540 (5/Ea)
 
BANJANIN, Petra: Pojam obitelji i neki aspekti njezinog povijesnog značenja
A-8693 (42/Z)
 
BAŠIĆ, Estera, Anita Cindrić, Ivan Maričić: Stavovi studenata pomažućih profesija prema nasilju nad starijim osobama u obitelji
A-8582 (44/J)
 
BERTIĆ, Jelena: Roditeljstvo u najranijim godinama djetetova života
A-8596 (24/O)
 
BERTOVIĆ, Dallia: Integracija starijih osoba u zajednicu Virovitice
A-8678 (17/H)
 
BILIĆ, Tea: Aktivna politika tržišta rada u Hrvatskoj, Švedskoj i Grčkoj
A-8580 (51/Kb)
 
BIJELIĆ, Luca: Uloga voditelja u grupnom radu
A-8716 (35/Gb)
 
BLAŽOK, Željka: Grupni rad s osobama koje boluju od PTSP-a
A-8670 (35/N)
 
BRKIĆ, Lorena: Djeca čiji su roditelji na izdržavanju kazne  zatvora
A-8680 (33/E)
 
BUBALO, Matija: Obitelji ovisnika
A-8665 (41/A)
 
ĆAĆIĆ, Mirna: Raznolikost oblika obitelji
A-8551 (34/I)
 
ČAGALJ, Daria: Samoubojstvo među mladima i važnost prevencije
A- 8708 (1/P)
 
ČESNIK, Ivana: Etičke i socijalne vrijednosti u monoteističkim religijama
A-8619 (28/Z)
 
ČORBA, Jelena: Oblici skrbi za osobe starije životne dobi s osvrtom na lokalnu zajednicu Valpovo
A-8714 (17/H)
 
ĆURIĆ, Tijana: Izazovi posvojenja
A-8533 (34/R)
 
DALIĆ, Ana-Mari: Teškoće socijalnog uključivanja osoba s duševnim smetnjama
A-8694 (26/P)
 
DEPOLO, Gorana: Uloga socijalnog rada u zaštiti zlostavljane i zanemarivane djece
A-8593 (24)
 
DERANJA, Petra: Dimenzije socijalne isključenosti srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj
A-8589 (40/Z)
 
DIGULA, Ivana: Psihosocijalne posljedice posvojenja
A- 8576 ( /O)
 
DRČIĆ, Petra: Uloga zajednice u prevenciji i razvoju alkoholizma
A-8700 (17/H)
 
DŽANKIĆ, Petra: Socijalni rad u zaštiti mentalnog zdravlja
A-8600 (1/O)
 
FERENČINA, Maja: Utjecaj kvarta na razvoj djece – primjeri dobre prakse
A- 8706 (17/H)
 
FILIPOVIĆ, Marijana: Primjena savjetovanja u školama
A-8666 (42/Gc)
 
FLEKOVIĆ, Petra, Anamarija Juroš, Marko Štavalj: Determinante konzumiranja alkohola kod srednjoškolaca na području grada Zagreba
A- 8613 (50/Ga)
 
GABRIĆ, Katarina: Nasilje među djecom
A- 8661 (33/U)
 
GAGULA, Ivana: Prava osoba s invaliditetom u sustavu socijalne skrbi
A- 8552 (26/Ka)
 
GAURINA, Ivana: Indikatori kvalitete života kod osoba starije životne dobi
A- 8675 (23/J)
 
GAZIĆ, Antonija: Udomiteljstvo za djecu
A- 8695 (43/R)
 
GNJEČ, Jelena: Lišenje poslovne sposobnosti – zaštita ili ograničenje ljudskih prava
A- 8617 43/R)
 
GOLUBIĆ, Silvija: Značenje smrti u mlađoj i starijoj životnoj dobi
A- 8673 (23/J)
 
HERJAVEC, Ivana. Osobe s tjelesnim oštećenjem
A- 8608 (28/D)
 
HORVAT, Maja: Značaj vještina voditelja u grupnom radu
A- 8605 (35/N)
 
HORVAT, Marina: Sociodemografska obilježja ovisnika o drogama
A- 8663 (41/A)
 
IVANKOVIĆ, Doris: materijalno-pravna zaštita nezaposlenih u Republici hrvatskoj  - usporedba s izabranim europskim zemljama
A-8717 (51/Kb)
 
IVIĆ, Dunja: Povezanost bračnog zadovoljstva, roditeljske usklađenosti i roditeljskih postupaka prema djetetu
A-8690 (54/I)
 
KAŠTELAN, Maja: Zdravstveni sustav u SAD
A-8710 (18/Ka)
 
KATAVIĆ, Ivana: Siromaštvo u jednoroditeljskim obiteljima u Europskoj Uniji i Hrvatskoj
A- 8719 (26/Kg)
 
KAURIĆ, Martina: Uloga socijalnog radnika u poboljšanju društvenog položaja mladih u gradu Glini
A- 8588 (17/H)
 
KEFURT, Vanja: Nasilje u vezama mladih
A- 8579 (55/F)
 
KENJERIĆ, Ana: Posebne obveze prema hrvatskom maloljetničkom zakonodavstvu
A- 8683 (33/F)
 
KISELJAK, Vanja Ivančica: Uloga civilnog društva u socijalnoj skrbi – primjer Republike Moldavije
A- 8704 (17/H)
 
KIŠIČEK, Marina: Udomiteljstvo djece u Hrvatskoj
A-8534 (42/I)
 
KLAMER, Nikolina: Pravo na rad osoba s invaliditetom i profesionalna rehabilitacija
A-8541 (28/D)
 
KLARIĆ, Helena: Utjecaj alkoholizma roditelja na razvoj poremećaja u ponašanju kod djece i mladih
A- 8682 (33)
 
KLARIĆ, Suzana: Oblici skrbi za starije osobe na području grada Buzeta
A-8578 (44/J)
 
KMET, Marina: Socijalno učenje katoličke crkve o obitelji i obiteljska politika u Republici Hrvatskoj
A- 8585 (54/Kg)
 
KROLO, Marijana: Udovištvo i problemi prilagodbe u starijoj životnoj dobi
A-8667 (23/J)
 
KRZNARIĆ, Sanja: Grupe za nenasilno rješavanje sukoba kod djece
A-8604 (35/N)
 
KUDLEK, Željka: Alkoholizam – razvoj bolesti i liječenje
A- 8574 (31/A)
 
KUKEC, Ana: Seksualnost u trećoj životnoj dobi
A- 8722 (23/J)
 
KUNŠTEK, Lana: Grupni rad s mladima društveno neprihvatljivog ponašanja
A- 8620 (35/N)
 
KUTLEŠA, Barbara: Europski parlament
A- 8699 (18/K)
 
LATIN, Lovorka: Prevencija društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih
A- 8669 (33/F)
 
LAZANEO, Josipa: Institucionalne mjere prema Zakonu o sudovima za mladež uz posebni osvrt na kaznu maloljetničkog zatvora
A- 8685 (33/F)
 
LEKOVIĆ, Sonja: Europski socijalni fond i iskustvo odabranih europskih zemalja
A-8587 (18/Kh)
 
LOZANČIĆ, Jelena: Mjera pojačane brige i nadzora prema maloljetnicima i mlađim punoljetnicima
A-8688 (33/F)
 
LUKETIĆ, Marija: Nasilje nad osobama s invaliditetom i osobe s invaliditetom kao počinitelji nasilja
A- 8597 (28/D)
 
MAČEK, Katarina: Povezanost odgojnih postupaka roditelja djece predškolske dobi i njihovog stava prema tim postupcima
A- 8616 (24/P)
 
MARODI, Alenka: Alzheimerova bolest i obitelj
A- 8674 (23/J)
 
MATAN, Ivana: Ovisnost mladih u Hrvatskoj
A-8662 (33/A)
 
MATEŠIĆ, Marija: Stereotipi i predrasude prema starijim osobama
A- 8712 (44/J)
 
MATIĆ, Andrea: Izvansudska nagodba u maloljetničkom zakonodavstvu Republike Hrvatske
A-8715 (33/F)
 
MATIĆ, Marijana: Mogućnosti lokalne zajednice Nove Gradiške
A- 8573 (17/H)
 
MATIJEVIĆ, Kornelija: Obrazovanje kao čimbenik izlaska iz uvjeta života u siromaštvu
A- 8575 (35/Ke)
 
MIJOLJEVIĆ, Iva: Obiteljska politika i osobe s invaliditetom
A- 8686 (28/D)
 
MIKULIĆ, Vedrana: Sankcija maloljetničkog zatvora (usporedba Hrvatske, BiH i Srbije)
A-8709 (33/F)
 
MIKULIĆ, Vlatka: Utjecaj bliže okoline na razvoj devijantnog ponašanja kod djece i mladih
A- 8660 (33/F)
 
MIŠIĆ, Slavica: Neki aspekti organiziranja skrbi za djecu izdvojenu iz obitelji
A-8606 (47/I)
 
MLATILIK, Sanela: Kvaliteta života mladih u Vukovaru
A- 8701 (17/H)
 
MODEC, Slobodanka: Grupni rad s osobama starije životne dobi
A- 8603 (35/N)
 
MORAVEK, Maja: Prilagodba djece na razvod roditelja
A- 8668 (54/I)
 
MRDEŽA, Iva: Beskućništvo kao izazov socijalnog rada u zajednici
A- 8590 (17/H)
 
MRŠIĆ, Tamara: Proces pridruživanja Republike Bugarske Europskoj Uniji
A- 8586 (18/K)
 
OREB, Tereza: Navijačko nasilje – mogućnosti prevencije i društvene reakcije
A- 8598 (33/O)
 
PAVIČIĆ, Sanja: Kvaliteta bliskih odnosa mladih s prekomjernom tjelesnom težinom
A- 8601 (1/O)
 
PERICA, Biljana: Mogućnosti grupnog rada s adolescentima
A- 8553 (35/N)
 
PERIĆ, Ivana: Usklađivanje radnih i obiteljskih uloga žena
A- 8615 (47/I)
 
PEŠUT, Ivana: Rodne razlike u socijalizaciji dječaka i djevojčica
A-  8696 (O)
 
PLANINIĆ, Kristina: Roditelji osoba s invaliditetom i rana intervencija A- 8763 (28/D)
 
PLEMENČIĆ, Andrea: Socijalni rad u zajednici i prevencija alkoholizma kod mladih na području grada Gline
A- 8591 (17/H)
 
PONGRAC, Melita: Uloga malog i srednjeg poduzetništva u gospodarsko-socijalnom razvoju
A- 8572 (51/K)
 
POPOVIĆ, Adrijana: Socijalna podrška oboljelima od Alzheimerove bolesti i njihovim obiteljima u nekim zemljama Europe
A- 8672 (23/J)
 
POŠTOLKA, Daria: Empatija, altruizam i socijalni rad
A- 8592 (24/O)
 
RADANOVIĆ, Jelena: Rizični čimbenici pri nastanku ovisnosti kod mladih
A- 8713 (33/F)
 
RADIĆ, Sara: Institucionalni smještaj djece i mladih s poremećajima u ponašanju
A- 8721 (33/F)
 
SAMARDŽIJA, Helena: Nasilje među djecom u osnovnim školama
A-8671 (33/U)
 
SKOBLAR Erceg, Franka: Teorijski i praktični aspekti obiteljskog savjetovanja
A-8679 (42/I)
 
SKOPLJAK, Ružica: Grupni rad s darovitom djecom
A- 8581 (35/N)
 
SKUPNJAK, Anja: Neka obilježja mladih društveno neprihvatljivog ponašanja u naselju Novi Jelkovec
A- 8703 (17/H)
 
SOBOČANEC, Danijela: Uloga roditelja u seksualnom odgoju adolescenata
A- 8692 (42/O)
 
SOBOTA, Katarina: Obitelj u kontekstu različitih religija
A- 8684 (34/Z)
 
SUMAJSTORČIĆ, Petra: Liječenje ovisnika u zatvorskom sustavu
A- 8711 (41/A)
 
ŠARIĆ, Emilija: Vršnjačko nasilje među adolescentima
A- 8599 (1/F)
 
ŠARIĆ, Marijana: Doprinos sporta u socijalnom radu u organiziranju zajednice: primjer terapijskog jahanja
A-8705 (17/H)
 
ŠEHIĆ, Alisa: Predrasude prema Romima i socijalni rad
A- 8595 (24/O)
 
ŠESTO, Kristina: Nasilje nad osobama s invaliditetom
A- 8609 (28/O)
 
ŠIMUNOVIĆ, Hrvoje: Zapošljavanje osoba s invaliditetom
A- 8584 (28/D)
 
ŠKULJ, Danijela: Prilagodba djeteta na razvod braka roditelja
A- 8681 (34/I)
 
ŠMIC, Jelena. Uloga socijalnog rada u radu s osobama koje žive u siromaštvu
A- 8602 (35/M)
 
ŠOŠA, Bibijana: Volontiranje starijih osoba
A- 8677 (23/J)
 
ŠTAVALJ, Marko: Determinante konzumiranja alkohola kod srednjoškolaca na području grada Zagreba
A- 8612 (50/Ga)
 
ŠTIMAC, Valentina: Utjecaj psihoterapijskih pravaca na grupni rad
A-8559 (35/N)
 
ŠTRBAC, Suzana: Obitelj s članom oboljelim od Alzheimerove bolesti
A- 8591 (34/I)
 
ŠUTALO, Maja: Evaluacija grupnog rada s roditeljima ovisnika o drogama
A- 8689 (22/N)
 
TEPŠIĆ, Marina: Ovisnost o kockanju
A- 8664 (41/A)
 
TOMIŠIĆ, Matea: Utjecaj udomiteljstva djece na udomiteljsku obitelj
A-8718 (47/I)
 
TRGOVEC, Željka: Institucionalno liječenje alkoholizma
A- 8558 (41/A)
 
VIDALE, Dorotea: Rodne uloge roditelja u kontekstu jednoroditeljstva
A- 8720 (47/I)
 
VINCETIĆ, Vlatka: Socijalno poduzetništvo u Hrvatskoj – stanje i perspektive u okviru Europske Unije
A- 8687 (51/K)
 
VITALI, Mia: Udomiteljstvo za odrasle i starije osobe u Republici Hrvatskoj
A- 8691 (23/J)
 
VLAŠIĆ, Doris: Obitelji istospolnih partnera – različita gledišta
A- 8607 (O)
 
VREČKO, Veronika: Socijalna politika u procesu pridruživanja Europskoj Uniji – primjer Bugarske i Rumunjske
A- 8583 (18/K)
 
VUKOBRAT, Ivana: Produljena mladost
A- 8707 (33/O)
 
VUKMIROVIĆ, Bojana: Koncesionirana javna služba
A- 8614 (57/Ra)
 
VUKOVIĆ, Martina: Umirovljenje
A- 8697 (44/J)
 
ZEMLJAK, Marina: Palijativna skrb kao ljudsko pravo
A- 8723 (23/J)
 
ŽEGARAC, Senka: Ovisnost i obitelji ovisnika
A- 8554 (34/A)
 
ŽENTIL, Aleksandra: Grupni pristup prevenciji ovisnosti
A- 8618 (35/N)
 
ŽUPANIĆ, Ivana: Unapređenje usluga skrbi za starije osobe na području Varaždinske županije kroz zagovaranje njihovih prava
A-8702
 
 
DIPLOMSKI RADOVI
DIPLOMSKI STUDIJ SOCIJALNOG RADA AK.GOD 2010./11.

(abecednim slijedom)

 
BARIŠEC, Ana: Kvalitativna analiza iskustva udomitelja psihički bolesnih odraslih osoba
A- 8516(47/I)
 
BIROVLJEVIĆ, Jelena: Posvojenje u Republici Hrvatskoj iz perspektive posvojitelja 
A-8444 (34/I)
 
BLAGONIĆ, Tanja: Iskustva i značaj supervizije za stručnjake zaposlene u ustanovama socijalne skrbi A-8460 (44/Gb)
 
CAMLIĆ, Marša: Ljudska prava žena zatvorenica  A-8354 (17/E)
 
CINDRIĆ, Antonija: Socio-demografska obilježja roditelja kojima je izrečena mjera nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi A-8445 (47/I)
 
DUJMOVIĆ, Adriana Georgeta: Trgovanje ljudima i izazovi socijalnog rada  A-8405 (17/E)
 
ĐURIĆ, Mirela: Uključenost osoba s invaliditetom u život lokalne zajednice A-8437 (28/D)
 
EREŠ, Ivana: Sociodemografska obilježja počinitelja i žrtvi nasilja u obitelji u periodu od 2009.-2010. godine na području CZSS Zagreb, ured Medveščak  A-8506 (44/T)
 
FIJALA, Jelena: Postupanje CZSS u pitanjima vezanim za donošenje odluke s kojim roditeljem će dijete živjeti po razvodu braka roditelja  A-8511 (47/R)
 
GALKO, Božica: Obilježja nasilja u obitelji u 2010. godini na području Novske
A-8336 (47/I)
 
GODINIĆ, Martina: Povezanost doživljenog nasilja u djetinjstvu od strane roditelja i međuvršnjačkog nasilja  A-8352 (1/O)
 
GRANCARIĆ, Petar: Procjena osobnih kompetencija studenata socijalnog rada za obavljanje posla socijalnog radnika A-8521 (20/Gb)
 
HREN, Vlasta: Vršnjačko nasilje, snage i poteškoće te zadovoljstvo vlastitom obitelji srednjoškolaca  A-8350 (1/O)

 

HUZJAK, Marija: Analiza provedbene mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi
A-8442 (22/I)

 

JERMEN, Božena: Iskustva studiranja studenata s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu
A-8455 (20/D)
 
KATIĆ, Marina: Povezanost obiteljskog nasilja s nasiljem u adolescentskim vezama
A-8524 (1/T)

 

KOVAČ, Sanela: Samopoimanje i nasilje u romantičnim vezama mladih iz dječjih domova  A-8331 (1/O)

 

KREŠIĆ, Nikolina: Nezaposlenost i neki aspekti obiteljskog funkcioniranja A-8446 (47/I)

 

KUZMIĆ, Silvija: Shizofrenija A-8399 (38/P)

 

LAĆAN, Dunja: Socijalni rad i koordinacija usluga u zajednici – primjer moguće koordinacije socijalnog rada i sustava

 

MILOŠEVIĆ, Sandra: Osamostaljivanje mladih nakon izlaska iz sustava socijalne skrbi 
A-8335 (22/H)

 

PAŠIĆ, Nikolina: Iskustva stručnjaka o integraciji djece s teškoćama u razvoju u redovni obrazovni sustav A-8494 (20/D)

 

POLJAK, Ana: Psihosocijalni i psihoterapijski pristupi u liječenju osoba oboljelih od PTSP-a  A-8348 (38/P)

 

RAŠICA, Martina: Razlike u školskom postignuću djece osnovnoškolske dobi s obzirom na neka obilježja djeteta i obitelji A-8448 (47/U)

 

RIMAC, Nikolina: Doživljaj obiteljskog okruženja iz perspektive maloljetnika i odgajatelja
A-8499(1/I)

 

SKLEPIĆ, Ivana: Doživljaj institucionalnog tretmana mladih počinitelja kaznenih djela u Odgojnom zavodu Turopolje A-8518 (1/F)

 

SVAT, Sabina: Iskustva i mišljenja stručnih djelatnika o utjecaju siromaštva na dječji razvoj
A-8522 (22/Gb)

 

ŠIROL, Martina: Što je teorija bez dobre prakse? A-8491 (20/Da)

 

ŠKRLEC, Željka: Uloga supervizije u radu s djecom s teškoćama u razvoju iz perspektive stručnjaka A-8520 (20/Ga)

 

ŠTEFANČIĆ, Inga: Ljudska prava starijih osoba  A-8407 (17/J)

 

ŠUMEČKI, Ivana: Provođenje mjera obiteljsko pravne zaštite u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja djece – uloga socijalnog rada A-8401 (42/R)

 

TOPOLKO, Josipa: Razumijevanje supervizije od strane socijalnih radnika A-8519 (20/Gb)

 

TRPUTAC, Marina: Prava djeteta : pravo djeteta na određeni životni standard A-8457 (17/Kg)

 

TURČINOVIĆ, Jelena: Mišljenja i iskustva socijalnih radnika o primjeni duhovnosti u socijalnom radu A-8438 (28/Gb)

 

VERIĆ, Jelena: Diskriminacija osoba starije životne dobi A-8517 (44/J)

 

VERŠIĆ, Tanja: Vrijeme nastanka invaliditeta i gustoća socijalne mreže  A-8462 (28/D)

 

VRH, Suzana: Uključenost osoba s intelektualnim teškoćama u život lokalne zajednice
A-8440 (28/D)
 
VUČKO, Gorjana: Zadovoljstvo korisnika voditeljem mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i socijalnim radnikom A-8525 (22/M)
 
VUKADINOVIĆ, Ana: Obilježja razvoda braka na području grada Virovitice A-8449 (47/R)
 
VUKELIĆ, Natalija: Specijalizirano udomiteljstvo djece s teškoćama u razvoju – iskustva udomitelja  A-8492 (47/I)

 

ŽIVČIĆ, Josip: Povezanost roditeljskih postupaka i školskog uspjeha djece
A-8342 (42/U)

 

ŽUGEC, Marija: Ljudska prava i skrb o starijim osobama A-8403 (17/J)
 
 
DIPLOMSKI RADOVI 
DIPLOMSKI STUDIJ SOCIJALNE POLITIKE AK.GOD 2010/11.

(abecednim slijedom)

 

ARIĆ, Katarina: Kvalitativna analiza iskustva učenika-vršnjaka pomagača u programu „Vršnjak pomagač na djelu“ A-8447 (47/Gc)

 

ARIĆ, Katarina: Socijalno planiranje na lokalnoj i regionalnoj razini u Republici Hrvatskoj

A-8337 (18/H)

 

BADOVINAC-GOLINAC,  Gordana: Mogućnosti organizacija civilnog društva u zaštiti prava djeteta  A-8326 (2/Kf)

 

JURAS, Mirna: Analiza mjera ekonomske i socijalne politike namijenjenih razvoju otoka

A-8458 (51/Kh)

 

KUTNJAK, Sanela: Sustav predškolskog obrazovanja i skrbi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (A-8351 18/Ke)

 

LJUBIČIĆ, Gordana: Neki aspekti kvalitete života osoba s oštećenjem sluha

A-8318 (28/D)

 

MIKULIĆ, Ana: sustavi dječje dobrobiti u Hrvatskoj i Njemačkoj  A-8321 (26/Kh)

 

ORIŠKOVIĆ, Branko: Regionalne nejednakosti u Republici Hrvatskoj: stanje, trendovi i mjere regionalne politike A-8456 (26/Kp)

 

PASKA, Mirela: Komparativna analiza i socijalni razvoj Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije A-8371 (2/C)

 

PEIĆ, Mateja: Utjecaj organizacija civilnog društva u socijalnoj politici A-8370 (2/Kf)

 

RAŠICA, Martina: Obrazovanje kao determinanta razvoja i ulaganje u obrazovanje – regionalni pristup A-8459 (51/Ke)

 

SKENDER, Natalija: Mladi i novi socijalni rizici  A-8332 (26/K)

 

 
 
 
ZAVRŠNI RADOVI PRVOSTUPNIKA U 2010./2011. AK. GOD.
(abecednim slijedom)
 
ALIMANOVIĆ, Alma: Psihopatske ličnosti kod mladih osoba
A-8420 (33/P)
 
ARIĆ, Katarina: Obrazovanost i radna angažiranost zatvorenika
A-8125 (5/Gf)
 
BADOVINAC-Golinac, Gordana: Mogućnosti socijalnog rada u radu s obiteljima djece s poremećajem pažnje
A-8122 (42/N)
 
BAKOVAC, Antonija: Prikaz koncepta: "Kriminologija i kazneno pravo pod istim krovom"
A-8469 (39/E)
 
BAKSA, Petra: Problemi i dosezi obrazovanja Roma u Međimurskoj županiji
A-8359 (26/Ke)
 
BALABANIĆ, Sonja: Spolno razlikovanje u konzumiranju psihoaktivnih tvari na području grada Đakova
A-8266 (41/A)
 
BARAN, Jelena: Sustav predškolskog odgoja i obrazovanja kao socijalna investicija
A-8429 (40/Z)
 
BARIĆ, Ana: Liječenje ovisnika o drogama u komunama
A-8502 (41/A)
 
BARIŠEC, Ana: Piromanija
A-8149 (38/P)
 
BARIŠIĆ, Josipa: Odnos društva prema osobama oštećena vida
A-8193 (28/D)
 
BEREND, Ivana: Penologija u socijalnom radu
A-8393 (5/Ea)
 
BERTOVIĆ, Nina: Trgovanje ženama i aspekt potražnje
A-8487 (56/E)
 
BEŠLIĆ, Ena: Ovisnost o psihoaktivnim sredstvima
A-8120 (38/A)
 
BIROVLJEVIĆ, Jelena: Nasilje nad  muškarcima u partnerskim vezama
A-8210 (42/V)
 
BLAGONIĆ, Tanja: Život djece sa specifičnim teškoćama u učenju
A-8192 (28/D)
 
BLAŽINEC, Andreja: Kažnjavanje u srednjem vijeku
A-8540 (5/Ea)
 
BOGDAN, Zlatka: Iskustva vršnjačkog nasilja ulčenika sedmih i osmih razreda O.š. Petra Krešimira IV. u Šibeniku
A-8219 (42/F)
 
BOŠNJAK, Matea: izvori stresa kod volontera u palijativnoj skrbi
A-8386 (44/J)
 
BOŽIĆ, Dragana: Depresija kod djece i adolescenata
A-8158 (38/P)
 
BUDISELIĆ, Beatrica: Specifičnosti grupa za podršku
A-8474 (35/N)
 
CAMLIĆ, Marša: Socijalne posljedice boravka u zatvoru
A-8224 (5/Gf)
 
CAR, Valerija: Položaj žene u suvremenoj obitelji
A-8424 (34/I)
 
CINDRIĆ, Anita: Siromaštvo zaposlenih
A-8358 (26/Kb)
 
CINDRIĆ, Ivana: Informiranost srednjoškolaca o seksualnosti i seksualno obrazovanje u školi
A-8430 (55/O)
 
CINDRIĆ, Antonija: Kvaliteta bračnih odnosa i utjecaj na razvoj djeteta
A-8127 (47/O)
 
CUKROV, Ana: Utjecaj radionica za roditelje "Rastimo zajedno" na poželjna i nepoželjna iskustva
A-8213 (24/N)
 
CURIŠ, Anita: Jedinica lokalne samouprave - općina Konjščina
A-8241 (49/H)
 
CVRTEK, Martina: Uloga obitelji u prevenciji ovisnosti o drogama kod djece i mladih
A- 8476 (42/I)
 
ČAVLEK, Gabrijela: Obitelji osoba s invaliditetom
A-8338 (34/D)
 
ČIZMEK, Željko: Posebnosti procesa planiranih promjena u socijalnom radu s korisnicima oboljelima od PTSP-a u kontekstu problematike zapošljavanja
A-8194 (20/M)
 
ČIZMIN, Ana: Nasilje nad starijim osobama u ustanovama
A-8135 (44/J)
 
ČUKA, Iva: Psihičke posljedice boravka u zatvoru
A-8484 (5/Ea)
 
ČULO, Marija: Mogućnost provođenja metoda prevencije ovisnosti na području grada Vinkovaca
A-8508 (17/H)
 
ĆURIĆ, Tijana: Izazovi posvojenja
A-8533 (34/R)
 
ĆURKOVIĆ, Jelena: Alkoholizam u obitelji
 A-8423 (34/A)
 
DELIŠIMUNOVIĆ, Antonija: Izazovi i potrebe jednoroditeljskih obitelji
A-8263 (47/I)
 
DIKIŠIĆ, Slavica: Ravnopravnost spolova s obzirom na uloge žena u suvremenom društvu
A-8137 (42/Z)
 
DOLOVČAK, Ivana: Program za rani razvoj djece i poticajno roditeljstvo "Rastimo zajedno"
A-8215 (24/N)
 
DRAŠČIĆ, Kristina: Posljedice alkoholizma na razne aspekte obiteljskog funkcioniranja
A-8398 (47/I)
 
DREMPETIĆ, Suzana: Etički kodeks socijalnih radnika Hrvatske u praksi socijalnog rada
A-8218 (20/Gb)
 
DROBEC, Monika: Nasilje u vezama mladih-uloga roditeljskog modela
A-8425 (34/I)
 
DUJMOVIĆ, Adriana Georgeta: Socijlana politika prema jednoroditeljskim obiteljima u Hrvatskoj
A-8221 (40/Kg)
 
DUJMOVIĆ, Gordana: Osobe s oštećenjem sluha
A-8396 (28/D)
 
DŽOMBIĆ, Anita: Izazovi vođenja fokusnih grupa - iskustva studentice socijalnog rada
A-8147 (20/Ga)
 
ĐOD, Marina: Utjecaj roditeljstva i različitih roditeljskih stilova na razvoj društveno neprihvatljivih ponašanja
A-8133 (33/V)
 
ĐURA, Ljiljana: Stigma shizofrenije
A-8428 (38/P)
 
ĐURIĆ, Mirela: Socijalna podrška i osobe s invaliditetom
A-8234 (28/D)
 
ELIJAŠ, Mirna: Nasilje u vezama mladih u Hrvatskoj
A-8416
 
EREŠ, Ivana: Stereotipi prema starijim osobama
A-8195 (44/J)
 
FIJALA, Jelena: Činitelji rizika u obitelji i razvoj ovisnosti o opojnim drogama kod djece i mladih
A-8243 (47/I)
 
FRANC, Iva: Povezanost socioekonomskih obilježja roditelja i obrazovnog postignuća djece
A-8468 (54/O)
 
GAJŠEK, Bernarda: Posljedice alkoholizma
A-8481 (38/A)
 
GALIĆ, Vinka: Zaštita najboljeg interesa djeteta u instituciji udomiteljstva i udomiteljstvo
A-8480 (43/R)
 
GALKO, Božica: Nasilje nad i među djecom
A-8145 (38/V)
 
GALKO, Nataša: Psihijatrijski poremećaji osoba s duševnom zaostalošću
A-8155 (38/P)
 
GODINIĆ, Martina: Ovisnosti maloljetnika
A-8209 (33/A)
 
GOLUB, Iva: Percepcija straha od kriminala i stavovi prema kažnjavanju
A-8262 (39/E)
 
GOSPIĆ, Mia: Kaznena djela na štetu djece i maloljetnika
A-8417 (33/E)
 
GRANCARIĆ, Petar: Alkoholizam, liječenje i uloga socijalnog radnika
A-8146 (41/A)
 
GVOZDENOVIĆ, Vlatka: Zašto su socijalni radnici potrebni u školama s multietničkim karakterom?
A-8265 (42/Gi)
 
HABLJAK, Jasna: Prevencija poremećaja povezanih s uzimanjem alkohola
A-8211 (41/A)
 
HANICH, Natalija: Seksualnost osoba starije životne dobi
A-8327 (44/J)
 
HODAK, Diana: briga djece za ostarjele roditelje
A-8433 (23/J)
 
HERCEG, Vanesa: Obiteljsko nasilje nad ženama
A-8237 (42/T)
 
HORVAT, Tamara: Osobe s Downovim sindromom
A-8226 (28/D)
 
HORVAT, Zlatka: Značaj nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj u prevenciji ovisničkog ponašanja mladih
A-8347 (1/A)
 
HREN, Vlasta: Rizični čimbenici za pojavu društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih
A-8141 (33/B)
 
HRŽENJAK, Lea: Značaj socijalizacijskih grupa za djecu i mlade
A-8471 (35/N)
 
HUŠKO, Martina: Odgojne mjere prema maloljetnim počiniteljima kaznenih djela
A-8136 (33/F)
 
HUZJAK, Marija: Emocionalno zlostavljanje u adolescentskim vezama
A-8253 (33/O)
 
IVANČIĆ, Elvis: Zapošljavanje osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj
A-8273 (51/Kb)
 
IVANKO, Kristina: Probacijski sustav u Republici Hrvatskoj
A-8391 (5/Ea)
 
IVELIĆ, Ines: Podrška roditeljima najmlađe djece
A-8387 (24/I)
 
JALŠOVEC, Marta: Obilježja obitelji maloljetnih počinitelja kaznenih djela
A-8415 (33/F)
 
JEDVAJ, Suzana: Starenje hrvatskog stanovništva
A-8383 (44/C)
 
JERAK, Doris: Utjecaj društvenih promjena na rađanje djece u obitelji
A-8128 (47/C)
 
JERKOVIĆ, Iva: Agresija djece i mladih
A-8422 (55/O)
 
JERMEN, Božena: Izazovi studiranja studenata s invaliditetom u kontekstu Sveučilišta u Zagrebu
A-8153 (20/D)
 
JURAS, Mirna. Doživljaj starijih osoba u društvu
A-8231 (44/J)
 
JUSUPOVIĆ, Nađa: Istraživanje percepcije straha od kriminala i puniviteta...
A-8157 (39/E)
 
KATANČIĆ, Petra: Siromaštvo i obrazovanje
A-8369 (26/Ke)
 
KATIĆ, Marina: Maloljetnička prostitucija
A-8251 (1/B)
 
KATIĆ, Marina: Prisilna hospitalizacij aduševnih bolesnika
A-8329 (31/P)
 
KIŠIČEK, Marina: Udomiteljstvo djece u Hrvatskoj
A-8534 (42/I)
 
KLAMER, Nikolian: Pravo na rad osoba s invaliditetom i profesionalna rehabilitacija
A-8541(28/D)
 
KLASIĆ, Lucija: Zloupotreba alkohola kao oblik rizičnog ponašanja mladih
A-8249 (33/A)
 
KOLAKOVIĆ, Marjana: Socijalne metode i tehnike u tretmanu zatvorenika
A-8246 (5/Ea)
 
KOLETIĆ, Lidija: Depresija kod osoba starije životne dobi
A-8345 (44/J)
 
KOSTANJSKI, Ivana: Uloga socijalnog radnika u tretmanu osoba oboljelih od shizofrenije
A-8346 (38/P)
 
KOVAČ, Sanela: Emocionalno zlostavljanje u vezama mladih
A-8156 (1/O)
 
KOVAČIĆ, Martina: Pristupanje nasilju nad djecom u obitelji
A-8131 (47/T)
 
KOŽIĆ, Vedrana: Razvoj nogometnih navijačkih skupina u Europi
 A-8421 (33/O)
 
KRALJIĆ, Kristina: Alkoholizam i njegov utjecaj na obitelj
A-8118 (47/A)
 
KREŠIĆ, Nikolina: Zlostavljano dijete i uloga stručnjaka
A-8142( 38/V)
 
KRUŠELJ, Nikolina: neka obilježja obitelji kao činitelji zaštite kod razvoja poremećaja u ponašanju mladih
A-8384 (33/F)
 
KULIĆ,Kristina: Nasilno ponašanje u partnerskim vezama mladih
A-8413 (33/F)
 
KUTNJAK, Sanela: Obiteljska politika Njemačke i Švedske
A-8152 (18/Kg)
 
KUZMIĆ, Silvija: Alkoholizam
A-8258 (38/A)
 
LAČAN, Dunja: Rodna perspektiva u obiteljskoj raspodjeli uloga
A-8240 (26/Z)
 
LAUŠ, Melita: Emocionalna inteligencija - obilježja i povezanost s maloljetničkom delinkvencijom
A-8238 (33/F)
 
LISEK, Silvija: Prevencija ovisnosti p psihoaktivnim tvarima
A-8328 (41/A)
 
LONČAREK, Andrea: Povijesni razvoj i sadržaj obiteljske politike u Republici Hrvatskoj
A-8143 (2/Kg)
 
LJILJANIĆ, Josipa: Djeca s teškoćama u razvoju
A-8227 (28/D)
 
LJUBIČIĆ, Gordana: Obrazovanje i socijalna integracija djece s oštećenjem sluha
A-8129 (28/D)
 
MALEŠ, Antonia: Nasilje u vezama mladih
A-8427 (1/O)
 
MALIĆ, Tihana: Socijalni položaj invalidta u Republici Hrvatskoj
A-8232 (28/D)
 
MALOČA, Željka: Ovisnost o drogama
A-8197 (41/A)
 
MARASOVIĆ, Snježana: Uloga plesa u pomažućim procesima u socijalnom radu
A-8479 (20/Ga)
 
MARIĆ, Ljubica. Važnost volonterstva za socijalni rad u zajednici
A-8466 (17/H)
 
MARAČIĆ, Dragana: Važnost kvalitetne komunikacije i rješavanja sukoba među partnerima za zadovoljstvo brakom
A-8117 (47/I)
 
MARKOVINOVIĆ, Ljiljana: Neki aspekti djelovanja modernih tehnologija i medija na socijalni razvoj djece osnovnoškolske i srednjoškolske dobi
A-8271 (42/O)
 
MATIĆ, Maja: Metode i tehnike u radu sa zatvorenicima u kaznionicama i zatvorskom sustavu
A-8225 (5/Ea)
 
MAVREK, Jasminka: Grupe za unapređenje roditeljskih vještina-škola za roditelje
A-8467 (35/I)
 
MEDIĆ, Ivana: Unutarnja struktura kaznionica u Hrvatskoj
A-8259 (5/Gf)
 
MESARIĆ, Dragana: Važnost kvalitetne komunikacije i rješavanja sukoba među partnerima za zadovoljstvo brakom
A-8117 (47/I)
 
METEKOVIĆ, Kosjenka: Uloga socijalnog rada u skrbi za osobu oboljelu od demencije
A-8475 (44/J)
 
MIJATOVIĆ, Marina: Skrb za starije osobe u Hrvatskoj
A-8245 (44/J)
 
MIKULIĆ, Ana: Razvod braka kao jedan od uzroka nastanka jednoroditeljske obitelji i njegov utjecaj na djecu
A-8126 (47/O)
 
MIKULIĆ, Neda: Asistenti za osobe s invaliditetom
A-8360 (28/D)
 
MILANOVIĆ, Aleksandra: Stgmatizacija osoba s HIV-om/AIDS-om u Hrvatskoj
A-8365 (B)
 
MILAS, Magdalena: Institucionalni tretman maloljetnih počinitelja kaznenih djela
A-8414 (33/F)
 
MILOŠEVIĆ, Sandra: Socijalni rad u školi kao resurs prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih
A-8115 (42/Gc)
 
MLINARIĆ, Đurđica: Invalidnost po Zakonu o mirovinskom osiguranju
A-8507 (28/D)
 
MORIĆ, Vjekoslava: Neki aspekti utjecaja medija i medijskog odgoja na socijalizaciju djece
A-8250 (47/O)
 
NEKIĆ, Ana: Korištenje kreativnih metoda u procesu pomaganja
A-8477 (20/Ga)
 
NIKČEVIĆ, Ivana: Socijalni rad s odraslim osobama s autizmom na području grada Zagreba
A-8123 (28/H)
 
NINČEVIĆ, Marija: Obrazovanje osoba s oštećenjem sluha u redovnom školovanju
A-8432 (20/D)
 
NINČEVIĆ, Martina: Uloga centra za socijalnu skrb u postupku posvojenja
A-8485 (52/R)
 
NIŽIĆ, Nikolina: Čimbenici rizika u obitelji i zajednici za pojavnost ovisnosti kod djece i mladih
A-8394 (A)
 
NOVAK, Maria-Ana: Duhovnost u starijoj životnoj dobi
A-8470 (23/J)
 
NOVOSEL, Sven: Odnos djece prema tjelesnom kažnjavanju i njegovoj zakonskoj zabrani
A-8217 24/O)
 
NOŽINIĆ, Darija: Psihosocijalni razvoj djeteta u udomiteljskoj obitelji
A-8395 (47/I)
 
OČKO, Nina: Usporedba medijacije u tri europske države: uređenje postupka obiteljske medijacije
A-8385
 
ORIŠKOVIĆ, Branko: Udomiteljstvo starijih osoba
A-8252 (44/J)
 
PASKAŠ, Mirela: Kazna maloljetničkog zatvora
A-8132 (33/F)
 
PAŠIĆ, Nikolina: Neki aspekti života obitelji s djecom s teškoćama u razvoju 
A-8229 (47/I)
 
PAVIĆ, Lucija: Postpenalna pomoć s aspekta CZSS
A-8390 (5/Ga)
 
PAVKOVIĆ, Katarina: Potreba za supervizijom osobnih asistenata
A-8431 (20/Ga)
 
PAVLIĆ, Petra: Stavovi društva prema jednoroditeljskim obiteljima
A-8372 (54/I)
 
PAVLIŠKO, Tea: Skrb za djecu u obitelji udomitelja
A-8361 (47/I)
 
PAVLOVIĆ, Snježana: Jednosroditeljske obitelji-usklađivanje radne i obiteljske uloge
A-8397 (47/I)
 
PEIĆ, Mateja: Nasilje u adolescentskim vezama
A-8239 (1/F)
 
PERAK, Jelena: Socijalno uključivanje osoba s invaliditetom u gradu Vukovaru
A-8435 (17/H)
 
PEREKOVIĆ, Ivana: Obilježja Romskog roditeljstva i socijalizacije
A-8368 (26/Kg)
 
PEŠČICA, Mia: Osnaživanje u socijalnom radu
A-8244 (20/Ga)
 
PETROVIĆ, Tamara: Mogućnosti organiziranja zajednice u lokalnoj zajednici Đurđenovac
A-8138 (36/H)
 
POLJAK, Ana: PTSP i njegov utjecaj na kvalitetu života hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
A-8121 (38/S)
 
PONGRAD, Martina: Neka obilježja obitelji kao rizična u razvoju društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih
A-8389 (33/F)
 
POPOVIĆ, Rea: Položaj osoba s invaliditetom u društvu kroz povijest
A-8233 (28/D)
 
POPOVIĆ, Valentina: Socijalni rad u zajednici u vrijeme internetske revolucije
A-8465 (17/H)
 
RADMANIĆ, Mihael: Uloga stručnjaka u organiziranju zajednice
A-8473 (17/H)
 
RADOVAC, Marina: Utjecaj obiteljskih prilika na pojavu maloljetničke delinkvendije
A-8272
 
RAŠICA, Martina: Odrastanje u jednoroditeljskoj obitelji
A- 8114 (47/O)
 
RIHTARIĆ, Maja: Međuvršnjačko nasilje kod djece
A-8412 (33/F)
 
RIMAC, Nikolina: Doživljaj vlastite obitelji maloljetnika smještenih u dom za odgoj djece i mladeži
A-8264 (1/I)
 
SASTIĆ, Anita: Teorijska objašnjenja delinkventnog ponašanja djece i mladih pod utjecajem okolinskih faktora
A- 8355 (33/F)
 
SKLEPIĆ, Ivana: Institucionalne mjere i njihov utjecaj na maloljetne počinitelje kaznenih djela
A-8134 (33/F)
 
STRAND, Sanja: Duhovnost i religioznost kod osoba s invaliditetom
A-8124 (28/D)
 
SUBOŠIĆ, Ivana: Oblici,uzorci i tretman navijačkog nasilja u Republici Hrvatskoj
A-8366 (40/Z)
 
SVAT, Sabina: Obilježja maloljetnih počinitelja kaznenih djela smještenih u instituciju
A-8236 (33/F)
 
ŠALAMON, Branka: Agresivnost kod djece
A-8216 (24/O)
 
ŠEPAC, Tatjana: Uvođenje pristupa socijalnog planiranja za suočavanje s problemom nezaposlenosti u Karlovcu
A-8436 (28/D)
 
ŠIMAC, Luka: Demografsko starenje u svijetu : trendovi i posljedice
A-8330 (44/C)
 
ŠIMUNOVIĆ, Marija: Iskustva grupnog rada s prognanom i izbjeglom djecom u Hrvatskoj
A-8388 (35/S)
 
ŠINCEK, Danijela: Postpenalna pomoć
A-8392 (5/Ea)
 
ŠIPEK, Tihana. Ovisnost o drogi kod adolescenata kao oblik društveno neprihvatljivog ponašanja
A-8140 (33/A)
 
ŠIROL, Martina: Alternative kratkotrajnim zatvorskim kaznama...
A-8119 (39/E)
 
ŠKRLEC, Željka: Određenja, uloge, funkcije i značaj supervizije u psihosocijlanom radu
A-8230 (20/Gb)
 
ŠPICA, Kristina: Potreba uvođenja socijalnog radnika kao stručnog suradnika u ustanove za odgoj i obrazovanje
A-8472 (20/Gc)
 
ŠPURGA, Tihana: Prepoznavanje i otkrivanje znakova zlostavljanja i zanemarivanja djece
A-8214 (24/J)
 
ŠTEFAN, Nikolina: Važnost i uloga odnosa u suvremenom socijalnom radu
A-8478 (20/G)
 
ŠTEFANČIĆ, Inga: emocionalna inteligencij ai njen značja za profesiju socijalnog rada
A-8220 (24/Gb)
 
ŠUMEČKI, Ivana: Percepcija uloge roditelja i međugeneracijski prijenos roditeljstva
A-8235 (24/I)
 
TERZIĆ, Petra: Nasilje u adolescenskim vezama
A-8434 (1/O)
 
TOMIĆ, Magdalena: Rad s djecom razvedenih roditelja - mogućnost primjene odgojne drame
A-8267 (34/I)
 
TOPOLKO, Josipa: Uloga članova obitelji u liječenju ovisnika o kocki
A-8148 (38/A)
 
TOPOLOVŠEK, Ivana: Neki činitelji zaštite u sprječavanju poremećaja uponašanju djece i mladih
A-8248 (33/F)
 
TRGOVČEVIĆ, Aleksandra: Nasilje među djecom u školi
A-8326 (33/U)
 
TRPUTAC, Marina: Ljudski kapital u socijalnom radu
A-8222 (40/G)
 
TURČINOV, Ananmaria: Obiteljskopravne mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta
A-8483 (43/R)
 
TURČINOVIĆ, Jelena: Osobe s intelektualnim teškoćama
A-8228 (28/D)
 
TURKOVIĆ, Ivan.../et al./: Zadovoljstvo kvalitetom stanovanja stanara POS-ovih naselj ai naselja u blizini POS-a
A-8256 (50/Kd) (Rektorova nagrada)
 
VARGA, Sanja: Rizični faktori suicidalnosti kod djece i adolescenata
A-8418 (33/P)
 
VERIĆ, Jelena: Atribuiranje delinkventnog ponašanja
A-8212 (24/O)
 
VERŠIĆ, Jelena: Atribuiranje delinkventnog ponašanja
A-8212 (24/O)
 
VERŠIĆ, Tanja: Roditelji s invaliditetom
A-8254 (28/D)
 
VIDO, Nikola: Zadovoljstvo kvalitetom stanovanja stanara POS-ovih naselj ai naselja u blizini POS-a
A-8256 (50/Kd) (Rektorova nagrada)
 
VIDOLIN, Maja: Klubovi liječenih alkoholičara
A-8482 (41/A)
 
VITLOV, Josipa: Nasilje nad osobama s intelektualnim teškoćama
A-8130 (28/D)
 
VOKAL, Veronika: Obilježja obitelji kao rizični čimbenik delinkventnog ponašanja djece i mladih
A-8344 (1/F)
 
VRBAN, Marta: Problem zlouporabe droga kod adolescenata u republici Hrvatskoj
A-8411 (33/A)
 
VRBANEC, Ines: Obilježja radno sposobnih korisnika socijalne pomoći
A-8367 (26/Kb)
 
VRH, Suzana: Obitelji osoba s intelektualnim teškoćama
A-8255 (28/D)
 
VUČINIĆ, Andreja: Mirovinski sustavi:iskustva Hrvatske i nekih europskih država
A-8343 (44K/c)
 
VUČINIĆ, Silvija: Prevencija nasilja među djecom u školama
A-8196 (42/Gc) 
 
VUČKO, Gorjana: Tjelesne posljedice boravka u zatvoru
A-8247 (5/Ea)
 
VUČKO, Matija:Zadovoljstvo kvalitetom stanovanja stanara POS-ovih naselja i naselja u blizini POS-a
A-8256 (50/Kd) (Rektorova nagrada)
 
VUGA, Anamaria: Svrha,učinkovitost i rasprostranjenost aktivnih mjera politike zapošljavanja u svijetu i hrvatskoj
A-8364 (40/Kb)
 
VUKADINOVIĆ, Ana: Utjecaj razvoda braka roditelja na djecu i mlade
A-8116 (47/I)
 
VUKELIĆ, Natalija: Darovita djeca
A-8242 (47/U)
 
VUKOREP, Iva: Svrha kažnjavanja
A-8257 (5/Gf)
 
VUKSAN, Valentina: Poremećaji u ponašanju djece i mladih i uloga socijalnog radnika u radu s njima
A-8410
 
ZBUKVIĆ, Jasmina. Uloga obitelji u pozitivnim iskustvima mladih majki s majčinstvom
A-8419 (33/O)
 
ŽUGEC, Marija: Zapošljavanje osoba s invaliditetom u Hrvatskoj
A-8223 (28/D)
 
ŽUPIĆ, Neda: Važnost supervizije u očuvanju kompetencija u pomažućem odnosu
A-8426 (20/Ga)
 
 
DIPLOMSKI RADOVI AK.GOD. 2010./11. 
(abecednim slijedom)
 
 
BARIŠIĆ, Josipa: Socijalna podrška osobama s invaliditetom
A-8333 (28/D)
 
BEGOVIĆ, Sanja: Modeli duhovne pomoći
A-8512 (Ga)
 
BELINA, Nevenka: Utjecaj alkoholizma na obitelj
A-8509 (41/A)
 
BEŠLIĆ, Ena: Nasilje nad osobama s invaliditetom
A-8319 (28/D)
 
BIJELIĆ, Nataša: Iskustva života s rijetkom bološću
A-8504 (28/D)
 
BOGDAN, Zlatka: Iskustva sudjelovanja pacijenata Psihijatrijske bolnice Vrapče u Zagrebu u radu kluba Ruža
A-8450 ( 38/P)
 
BOŽIĆ, Dragana: Učestalost i vršnjačkog nasilja srednjoškolaca
A-8320 (1/U)
 
CURIŠ, Anita: Razvoj organizacija civilnog društva u Krapinsko-zagorskoj županiji
A-8489 (2/Kf)
 
CVETANOVIĆ, Jasna: Rad s korisnicima u Domu za psihički bolesne odrasle osobe "Cedar" Koprivnica
A-8397 (1/P)
 
DUGAČ, Iwa: Specifična obilježja rada savjetovatelja u savjetovalištima grada Zagreba iz perspektive stručnjaka
A-8513 (42/Gg) 
 
ĐOD, Marina: Analiza zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske i njegova provedba
A-8362 (2/K)
 
FUNDA, Slaven: Samoiskaz korisnika Odgojnog doma Ivanec o opravdanosti korištenja agresivnog ponašanja
A-8312 (33/F)
 
GAJŠEK, Iva: Arka - alternativni oblik skrbi o osobama s intelektualnim teškoćama
A-8505 (28/D)
 
GALKO, Nataša: Stres i konzumiranje alkohola kod studentske populacije
A-8340 (1/A)
 
GVOZDENOVIĆ, Vlatka: Život u terapijskoj zajednici: Kvalitativna analiza iskustva korisnika i mogućnost unapređenja programa terapijske zajednice Vrbica
A-8453 (38/A)
 
HABLJAK, Jasna: Posljedice ekonomske krize i odgovori ekonomske i socijalne politike
A-8497 (51/K)
 
HERCEG, Vanesa: Percepcija socijalnih radnika o emocionalnom zlostavljanju djece
A-8523 (22/Gb)
 
HORVAT, Tamara: Nasilje nad osobama s intelektualnim teškoćama
A-8439 (28/D)
 
HUŠKO, Martina: Glavne odrednice obveznog kapitalno financiranog mirovinskog podsustava
A-8310 (53/Kc)
 
IVAN, Maja: Patološko kockanje mladih
A-8500 (41/A)
 
JAZVIĆ, Ivan: Kognitivno-bihevioralna terapija depresije
A-8377 (38/P)
 
JERAK, Doris: Fertilitet motivacija studentica Studijskog centra socijalnog rada obziroma na različita obilježja i stavove
A-8349 (/C)
 
JURIĆ, Nataša: Dječji doplatak
A-8515 (45/Kg)
 
KATKIĆ, Kristina: Iskustva stručnjaka u integraciji djece s teškoćama u razvoju u redovne predškolske ustanove 
A-8356 (28/D)
 
KOŽIĆ, Branka: Anoreksija i bulimija
A- 8347 (38/P)
 
KRAJCAR, Ida: Sociodemografska obilježja mladih na području grada zagreba koji su eksperimentirali s opojnim sredstvima
A-8373 (33/A) 
 
KRAL, Ana: Posttraumatski stresni poremećaj kod vojnih veterana i njihovih obitelji
A-8313 (38/S)
 
LAUŠ, Melita: Socijalna integracija mladih iz Romske populacije u zajednicu
A-8404 (17/H)
 
LONČAREK, Andrea: Usluge za obitelj i djecu u gradu Zagrebu
A-8363 (2/kg)
 
LUGONJIĆ, Saša: Sport osoba s invaliditetom na globalnoj razini
A-8376 (28/D)
 
MACAN, Nevena: Pravna zaštita djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi
A-8322 (52/R)
 
MALIĆ, Tihana: Trgovanje ljudima kao globalni problem - iskustvo Hrvatske i Srbije
A-8496 (18/E)
 
MALOČA, Željka: Obilježja prisilno hospitaliziranih osoba s duševnim smetnjama
A-8452 (38/P)
 
MAREČIĆ, Tatjana: Mogući utjecaji govorno-jezičnih poremećaja na psihosocijalne ishode djece
A-8378 (47/I)
 
MARKOTA, Magdalena: Alkoholizam - bolest obitelji
A- 8316 (41/A)
 
MATIĆ, Maja: Ljudska prava zatvorenika u penalnim ustanovama
A-8408 (17/Ea)
 
MIJATOVIĆ, Marina: Socijalna uključenost starijih osoba s invaliditetom
A-8461 (J)
 
MOKROVIĆ, Ivan: Sociopsihološki profil patoloških kockara (članova terapijskih grupa klubova ovisnika o kockanju)
A-8314 (/A)
 
MORIĆ, Vjekoslava: Potpuno i djelomično oduzimanje poslovne sposobnosti duševnih bolesnika
A-8451 (38/P)
 
NIKČEVIĆ, Ivana: Utjecaj obrazovanja na društveni i obiteljski položaj Romkinja u Republici Hrvatskoj
A-8334 (26/H)
  
PERICA, Blanka: Alkoholizam i socijalni rad
A-8510 (38/A)
 
PLAVEC, Sandra: Parkinsonova bolest kod starih ljudi
A-8514 (23/J)
 
PRIBANIĆ, Monika: Maloljetne majke
A-8486 (1/M)
 
REBIĆ, Josipa: Čimbenici dugovječnosti
A-8323 (44/J)
 
RUGA, Ivana: Siromaštvo i materijalna deprivacija u Hrvatskoj i EU
A-8498 (26/Kh)
   
ŠARIĆ, Lucija: Poremećaji povezani s uzimanjem alkohola i obiteljski odnosi
A-8375 (41/A)
 
ŠIPEK, Tihana: Kvalitativna analiza iskustava udomitelja djece na području djelovanja CZSS Varaždin
A-8443 (1/I)
   
ŠOLAJA, Kristina: Grupni rad u kontekstu penalnog sustava
A-8341 (35/N)
 
ŠPOLJARIĆ, Ivana:Psihobiosocijalni pristup u rehabilitaciji osoba u oboljenlih od shizofrenije
A-8501 (38/P)
 
TOIĆ, Ida: Pravo na invalidsku mirovinu
A-8311 (48/Kb)
 
TOKIĆ, Katarina: Pokretanje postupka prema Zakonu o općem upravnom postupku
A-8315 (46/Ra)
 
TOPIĆ, Marija: Žalba u pravnom postupku
A-8503(46/Ra)
  
TRGOVČIĆ, Danijela: Pravna zaštita djece žrtava obiteljskog nasilja
A-8339 (43/R)
  
VITLOV, Josipa: Iskustvo i doživljaj nasilja osoba s intelektualnim teškoćana
A-8324 (28/D)
 
VRANČIĆ, Ivana: Terapijske zajednice
A-8380 (41/P)
 
VUČINIĆ, Silvia: Izazovi razvoja socijalnog poduzetništva u Republici Hrvatskoj
A-8490 (2/Hb)
  
ŽUŠKIN, Kristina: Nasilje nad ženama u starijoj životnoj dobi
A-8317 (44/J)
 
 
DIPLOMSKI RADOVI  AK.GOD.2009./10.
(abecednim slijedom)
 
ALADROVIĆ, Alenka: Rodno uvjetovano nasilje u adolescentskim vezama
A-8004 (1/B)
 
ALEKSIĆ, Natalija: Roditeljska skrb nakon punoljetnosti djeteta
A-8167 (43/R)
 
ANTAR, Kristina: Zlostavljanje i zanemarivanje djece u obitelji i uloga socijlanog radnika u zaštiti djece
A-8282 (38/T)
 
BAČIĆ, Ivana: Povijest socijalne politike u Hrvatskoj od 1918. do 1941.
A-8039 (18/K)
 
BAJT, Branka: Terapijske edukacije kao resurs u socijalnom radu
A-8092 (20/Ga)
 
BAKO, Nikolina:Povezanost zlostavljanja na poslu (mobbinga ) s pojavom psihičkih poremećaja
A-7974 (38/V)
 
BALIĆ, Željka: Bulozna epidermoliza
A-8188 (28/D)
 
BARIĆ, Kristina: Izvansudska nagodba u maloljetničkoj delinkvenciji pri CZSR u Osijeku za razdoblje od 2001. do 2008.
A-8163 (33/F)
 
BARIĆ, Marija: Nezaposlenost i prava za vrijeme nezaposlenosti
A-8204 (45/Kb)
 
BARIŠIĆ, Josipa: Odnos društva prema osobama s oštećenjem vida
A-8193 (28/D)
 
BARUN,Tadeja: Iskustva rodno uvjetovanog nasilja u adolescentskim vezama djevojaka u institucionalnom tretmanu
A-8047 (1/L)
 
BENIĆ, Ana: Socijalna i psihološka obilježja mladih s poremećajem u prehrani
A-8040 (38/P)
 
BENIĆ, Sniježana: Udomiteljstvo starijih osoba : prikaz slučaja
A-8183 (1/J)
 
BETEVIĆ-Dadić, Katarina: Izvaninstitucionalni oblici skrbi za starije osobe na području grada Zagreba
A-8094 (44/J)
 
BIČANIĆ, Ines: Socijalni rad s osobama s invaliditetom u kontekstu CZSS
A-8095 (20/D)
 
BILANDŽIJA, Jelena: Utjecaj strteških dokumenata o Romima na njihov položaj u Republici Hrvatskoj
A-8108 (26/Kn)
 
BILOPAVLOVIĆ, Milena: Prevencija poremećaja u prehrani kroz prikaz projekta Tko je tko u ogledalu?
A-8154 (20/P)
 
BIŠKUP, Martina: Sustav socijalne skrbi u Hrvatskoj
A-8290 (48/Kh)
 
BLAGONIĆ, Tanja: Život djece sa specifičnim teškoćama u učenju
A-8192 (28/D)
 
BOGDANOVIĆ, Anka: Udomiteljstvo odraslih i starijih osoba na području Slavonskog Broda
A-8170 (44/J)
 
BOKUN, Ana: Mladi i ovisnost
A-8008 (41/A)
 
BORAC, Monika: Učinci programa "Mladi za mlade" iz perspektive grupe srednjoškolaca-edukatora
A-8097 (35/N)
 
BOŽAK, Eliza: Kako roditelji doživljavaju CD „Prve tri su najvažnije“
A-8048 (24/U)
 
BRAJDIĆ, Nikolina: Doživaljaj samopoštovanja i socijalne podrške kod djece ADHD sindromom
A-8098 (34/M)
 
BRALIĆ, Hrvoje: Funkcioniranje drugog i trećeg mirovinskog stupa
A-7946 (18/Kc)
 
BRKLJAČA, Kristina. Ustanove u djelatnosti socijalne skrbi u pravu Republike Hrvatske
A-8104 (46/L)
 
BUBNJAR, Lana: Nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi
A-8151 (24/I)
 
BUHINJAK, Helena: Uloge stručnjaka u podršci roditeljima i djeci pod rizicima
A-8080 (24/I)
 
BULJEVAC, Marko: Sukob radne i obiteljske uloge
A-7957 (4/I)
 
CALCINA, Sebija: Socijalno psihijatrijska obilježja oboljelih od shizofrenije u domu za odrasle osobe „Vila Maria“,Pula 
A-7943 (38/P)
 
CEGUR, Monika: Zaštitni nadzor
A-8206 (39/R)
 
CEKOVIĆ, Mirjana: Pravo na obiteljsku mirovinu
A-8288 (48/Kc)
 
CIFER, Marina: Sedamnaestogodišnja evaluacija rada kuće Sv. Josipa za nezbrinutu djecu
A-8029 (4/L)
 
ČAJKO, Valentina: Mirovinsko osiguranje
A-8166 (48/Kc)
 
ČEŠLJIĆ, Jerina: Duhovna dimenzija u životu osoba sa invaliditetom
A-8006 (28/D)
 
ČIŽMEK, Željko: Posebnosti procesa planiranih promjena u socijalnom radu s korisnicima obljelima od PTSP-a u kontekstu problematike zapošljavanja
A-8194 (20/M)
 
ČIČIĆ, Ivana: Ovisnost o anksioliticima
A-8293 (41/A)
 
ČIVIĆ, Ivanka: Usporedba doživljaja usamljenosti i percipirane socijalne podrške kod djece u ruralnoj i urbanoj sredini
A-8068 (34/O)
 
ČOLIĆ, Ivana: Povezanost socio-demografskih čimbenika sa sudjelovanjem u preventivnom programu za roditelje
A-8054 (24/I)
 
ČONDA, Vesna: Nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi
A-8066 (1/G)
 
ČOP, Biljana: Specifičnosti grupnog rada s adolescentima
A-8043 (35/N)
 
ČUKUŠIĆ, Vanja: Eutanazija
A-8050 (44/J)
 
ČULJAK, Lovorka: Terapijsko jahanje i kvaliteta života djece s cerebralnom paralizom
A-8046 (28/D)
 
ČULJAK, Martina: Iskustva socijalnih radnika u postupku posvojenja
A-8100 (35/Gb)
 
ĆALETA, Vlasta: Iskustva centara za pomoć i njegu grada Šibenika u skrbi o starijim osobama
A-7958 (1/J)
 
DEVČIĆ, Ivana: Neke dimenzije kvalitete života osoba sa cerebralnom paralizom
A-7961 (28/D)
 
DRAGOSLAVIĆ, Linda: Socioekonomski status maloljetnih delikvenata u domovima za odgoj djece i mladeži u Zagrebu i Zadru
A-8024 (35/F)
 
DRPIĆ, Kristina: Povezanost korektivnih odgojnih postupaka majki s obzirom na neprimjeno ponašanje predškolaca
A-8278 (24/I)
 
DUŠI, Dijana: Socijalno-psihijatrijska obilježja osoba hospitaliziranih na Odjelu psihogerijatrije Psihijatrijske bolnice Vrapče 
A-8088 (38/O)
 
DŽANKIĆ, Jasminka: Uloga skrbnika u zaštiti osoba lišenih poslovne sposobnosti
A-8005 (43/R)
 
ĐIPALO Anita: Škola za roditelje kao oblik socijalnog rada sa grupom
A-8079 (35/I)
 
EREŠ, Ivana: Sterotipi pema starijim osobama
A-8195 (44/J)
 
FAJNKOTIĆ, Sandra: Ženska maloljetnička delinkvencija
A-8304 (33/F)
 
FERENČIĆ, Petra: Osobe s intelektualnim teškoćama i autizmom
A-8296 (28/D)
 
FIJOLIĆ, Sanela: Neka socio-demografska obilježja maloljetnih počinitelja kaznenih djela u CZSS Kutina i CZSS Vinkovci
A-8176 (33/F)
 
FILIPEC, Melita: Značajke života i tretmana branitelja liječenih od PTSP-a
A-8041 (P)
 
FRANULOVIĆ, Marija: Neki aspekti kvalitete života studenata sa invaliditetom
A-8022 (28/D)
 
GABUD, Sandra: Nasilje u adolescentskim vezama
A-8184 (33/O)
 
GLASNOVIĆ,Mija: Znakovmo jezik i kultura gluhih
A-8291 (28/D)
 
GRACIN, Matea: Upotreba NLP pri komuniciranju s korisnicima
A-7918 (22/M)
 
GREGUR Marjeta: Uloga socijalnog radnika u razvoju karijere
A-8074 (17/Gb)
 
GREGURIĆ, Milica: Komparacija nekih aspekata socijalne integracija osoba sa invaliditetom s područja  CZSS Krapina, podružnice Pregrada i CZSS Zagreb, ured Dubrava
A-8023 (28/D)
 
GRGAS, Josipa: Marketing neprofitnih organizacija koje se bave pravima djece
A-8076 (18/Kf)
 
GUDELJ, Marija: Kriminološka i kaz. pov. analiza čedomorstva s posebnim osvrtom na studiju slučaja
A-7914 (39/E) 
 
GUSAK, Jelena: Zadovoljstvo životom i neke dimenzije kvalitete života invalida domovinskog rata
A-7914 (39/E)
 
HERAK, Petra: Društveno-ekonmski položaj jednoroditeljskih obitelji i uloga socijalno-zaštitnih intervencija
A- 8102 ( 26/Kg)
 
HERIBAN, Ivana: Obilježja romskih obitelji i položaj Romkinja u kontekstu rodnih razlika
A-8109 (26/C)
 
HERNAUT, Martina: Povezanost doživljavanja ranih roditeljskih poruka i aberacija u ponašanju adolescenata
A-7966 (4/I)
 
HORVAT, Kristina: Uloga socijalnog radnika pri prisilnoj hospitalizaciji psihijatrijskih bolesnika
A-8036 (31/P)
 
HUŠEK, Simona: Problem socijalne isključenosti etničkih manjina u Hrvatskoj
A-7963 (26/N)
 
IMBRIŠIĆ, Franjo: razine i mogućnosti decentralizacija socijalne skrbi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji s obzirom na socio-demografske indikatore i postojeća prava
A-8112 (40/Kn)
 
IVANOVIĆ, Marina: Stavovi studenata prema konzumiranju alkohola
A-7954 (41/A)
 
IVKOVIĆ, Ana.Marija: Istraživanje korupcije u javnom zdravstvu
A-7969 (27/E)
 
JAŠEK, Renata: O depresivnosti
A-8303 (38/P)
 
JELAVIĆ, Vedrana: Primjena samoprocjenskih upitnika socijalnog funkcioniranja kao mjera ishoda u dnevnoj bolnici
A-8013 (38/P)
 
JOVANOVIĆ, Tanja: Psihosocijalni pristup u liječenju shizofrenije
A-8260 (38/P)
 
JOVANOVSKA, Danijela: Suicidalne misli u skupini osoba koje se liječe od depresije
A-8087 (38/O)
 
JURKOVIĆ, Tomislava: Depresija djece i adolescenata
A-8236 (38/P)
 
KAIĆ, Petra: Suvremeni socijalni rad u prevenciji trgovanja ljudima
A-7983 (1/E)
 
KARLOVIĆ, Nikolina: Stanje i kretanje korisnika prava iz socijalne skrbi na odjelu zaštite odraslih, djec ei mladeži s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvoju na području općine Susedgrad
A-8276 (28/D)
 
KAVEDŽIJA, Ines: Obitelj i obiteljska politika u Saveznoj Republici Njemačkoj
A- 8099 (18/Ke)
 
KEDMENEC, Martina: Zlouporaba alkohola kod maloljetnika
A-8208 (41/A)
 
KLOBUČARIĆ, Helena: Nasilje među djecom osnovnoškolske dobi
A-7949 (33/M)
 
KMETOVIĆ, Klara: Skrb o umirućim osobama na području grada Dubrovnika – iskustvo stručnjaka
A-7915 (14/J)
 
KNEŽEVIĆ, Hrvojka: Zlouporaba psihoaktivnih tvari u adolescenciji
A-8274 (41/A)
 
KOCIJAN, Marina: Kvaliteta života osoba sa cerebralnom paralizom u Varaždinu                      
A-7907 (28/D)
 
KOKOTIĆ, Kristina: Odgojni postupci roditelja u gradu Đurđevcu
A-8103 (33/I)
 
KOLAK, Helena: Socijalne i psihijatrijske značajke žena ovisnica o alkoholu
A-7959 (38/A)
 
KOSTANJEVEČKI, Martina: Neurotski poremećaji djece i mladeži
A-8207 (38/P)
 
KOZAR, Andrea: Psihički poremećaji kod djece i adolescenata
A-8085 (38/O)
 
KRALJEVIĆ, Mara: Znanja i stavovi studentica socijalnog rada prema osobama homoseksualne prirode
A-8089 (24/Gb)
 
KROBOT, Ivana: Obitelj ovisnika
A-8034 (41/A)
 
KRUŠIĆ, Sanela: Grupni oblici rada s djecom u riziku
A-8187 (35/N)
 
KUČUKALIĆ, Sanja: Nasilje među djecom u osnovnoj školi
A-8075 (47/U)
 
KURTANJEK , Marija :Utjecaj zlostavljanja i zanemarivanja na daljni razvoj djece
A-7977 (4/T)
 
LALLI, Tina: Ovisnosi i drugi psihički poremećaji - komorbiditet -
A-8164 (41/A)
 
LEUTAR, Cvita: Kvaliteta života slijepih osoba
A-8159 (28/D)
 
LEVAČIĆ, Monika: Roditeljstvo i tjelesni invaliditet
A-8012 (28/D)
 
LISJAK, Nikola: Uporedba kvalitete života starijih osoba u privatnim i javnim domovima za starije i nemoćne osobe na području grada Zagreba
A-8014 (44/J)
 
LIVRIĆ, Marija: Uloga klubova liječenih alkoholičara u tretmanu alkoholizma
A-8285 (41/A)
 
LOPARAC, Saša: Analiza projekta socijalno gospodarskog oporavka
A-8186 (2/K)
 
LUETIĆ, Ana: Socio-ekonomski problemi i izazovi u Makarskoj
A-7912 (26/H)
 
MAČEŠIĆ, Maja: Zdravstveni indikatori zemalja EU i postkomunističkih tranzicijskih zemalja
A-8161 (18/Ka)
 
MAJETIĆ, Marina: Obitelj kao jedan od faktora opravka osoba s anoreksijom nervozom
A-8007 (38/P)
 
MALKOČ, Vesna: Osnivanje, organizacija i rad u Domu za starije i nemoćne osobe Bedekovčina
A-8067 (44/J)
 
MARČETA, Magdalena: Sustav mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj
A-8020 (45/Kc)
 
MARIJANOVIĆ, Marija: Kolektivni ugovori
A-8201 (45/Kb)
 
MARKOVANOVIĆ, Ines: Strategije za poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom
A-8069 (28/D)
 
MARKOVIĆ, Božica: Izraženost predrasuda studentica socijalnog rada prema Romima
A-8180 (24/O)
 
MARUŠIĆ, Ivana: Mobbing
A-7941 (38/B)
 
MATKOVIĆ, Nevenko: Ljudski prava starijih osoba
A-8306 (44/J)
 
MESARIĆ, Tanja: Utjecaj slobodne zone Varaždin na zaposlenost i nezaposlenost na području Varaždinske županije
A-8169 (40/Kb)
 
MIHALIĆ, Jelena: Kvaliteta života osoba oštećena vida
A-7967 (28/D)
 
MIJAKOVAC, Marica: Promicanje inkluzije osoba s invaliditetom
A-8182 (28/D)
 
MILARDOVIĆ, Romana: Psihosocijalne značajke djece i mladih oboljelih od psihotičnog poremećaja
A-8281 (38/P)
 
MILER, Dalija: Fenomenologija i etiologija maloljetničkih bandi
A-8025 (39/F)
 
MILIN, Jelena: Izazovi razvoja socijalnog poduzetništva
A-7952 (2/Kf)
 
MILKOVIĆ, Dinka: Percepcija interferencije obiteljske i poslovne uloge zaposlenika kaznionice u Požegi
A-8070 (4/U)
 
MILOŠ, Liana: Zapošljavanje osoba sa invaliditetom
A-7947 (28/D)
 
MILJUŠ, Maja: Grupni oblik rada u klubovima liječenih alkoholičara
A-8045 (35/N)
 
MIŠAK, Martina: Samootkrivanje mlađih adolescenata majkama i očevima
 
MORIĆ, Vedrana: Skrb o darovitoj djeci u Hrvatskoj
A-7916 (22/M)
 
MOSLAVAC, Danijel: Alkohol i adolescenti
A-8284 (41/A)
 
MOŽANIĆ, Ema: Mišljenje umirovljenikaVaraždinske županije o smještaju u domove za starije i nemoćne osobe
A-8016 (44/J)
 
MUŠICKI, Tanja: Privrženost roditeljima kod srednjoškolaca u Slavonskom Brodu
A-8107 (33/I)
 
MUTAPČIĆ, Danijela: Zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj
A-8168 (45/Kb)
 
NEKIĆ , Antonija : Uloga volontiranja iz perspektive američkih studentica – iskustva ljetnog programa kampa Winnebago 2008 (Caledonia ,Minnesota)
A-7973 (20/Ka)
 
NOVOSEL, Marinela: Izvaninstitucionalna skrb o starijim osobama u Kutini
A-8093 (46/J)
 
OČIĆ, Martina: Agresivnost djece u kontekstu nasilja među djecom u osnovnim školama 
A-7908 (1/O)
 
OPAČIĆ, Biljana: Utjecaj obrazovanjana demografske procese
A-8101 (40/C)
 
OREŠKOVIĆ,Ana :Siromaštvo i socijalna isključenost u osječko –baranjskoj županiji
A-7976 (26/H)
 
ORMUŽ, Irena: Sindrom sagorijevanja i strategije svladavanja profesionalnog stresa djelatnika kaznionice u Požegi
A-8091 (33/Gb)
 
PAJESKA, Mirela: Pojavnost društveno neprihvatljivih oblika ponašanja djece i mladih te njihova povezanost s roditeljskim odgojnim stilovima
A-7981 (42/F)
 
PALAMETA, Nikolina: Pristup homoseksualnih osoba socijalnim pravima: dileme i prepreke
A-8053 (26/Ki)
 
PARIPOVIĆ, Ana: Savjetovalište u zajednici
A-8072 (17/H)
 
PATAČA, Romana: Socijalno uključivanje liječenih ovisnika kroz tržište rada : izazovi i mogućnosti
A-8299 (26/Kb)
 
PAVLOVIĆ, Darija: Udomiteljstvo djece s intelektualnim teškoćama na području CZSS Nova Gradiška
A-8096 (28/D)
 
PAVLOVIĆ, Nena: Povezanost ranih poruka roditelja i zadovoljstva na radnom mjestu
A-8032 (4/I)
 
PAŽUR, Martina: Liječenje ovisnosti o alkoholu
A-8261 (38/A)
 
PECE, Iskra: Povezanost ranih roditeljskih poruka s pojavom agresivnih i anksioznih poremećaja kod učenika osnovnih škola
A-8035 (4/I)
 
PENAVA, Tanja: Neke dimenzije kvalitete života osoba s invaliditetom
A-8037 (28/D)
 
PERICA, Ana: Resocijalizacija bivših ovisnika o drogama
A-8189 (41/A)
 
PERIĆ, Dijana: Obitelj ovisnika
A-8294 (41/A)
 
PERIŠIĆ, Nena: Rodna jednakost i tržište rada u tranzicijskim zemljama
A-7965 (18/Kb)
 
PETREKOVIĆ, Ana: Utjecaj dnevne bolnice na stigmu duševne bolesti
A-8009 (38/P)
 
PICEK, Andreja: Razvoj nogometnog huliganizma u Hrvatskoj i u nekim europskim zemljama
A-8160 (26/Z)
 
PILJAK, Ivana: Samoprocjena emocionalne inteligencije maloljetnih počinitelja kaznenih djela na području CZSS Virovitica
A-8177 (33/F)
 
PJEVIĆ, Dunja: Uloga i mogućnosti lokalne zajednice u prevenciji poremećaja u ponašanju djece
A-7911 (17/H)
 
PLEĆAŠ, Mirna: Djeca u ulozi njegovatelja slijepih roditelja
A-8301 (28/D)
 
POGAČIĆ, Dunja: Socioekonomska obilježja djece uključenih u izvannastavne aktivnosti i njihova percepcija učinkovitosti izvannastavnih aktivnosti
A-8175 (35/N)
 
POPOVIĆ, Aleksandra: Komplikacije alkoholizma
A-8084 (41/A)
 
POVRŽENIĆ, Dragica: Udomiteljstvo djece na području lokalne zajednice Križevci
A-8073 (17/H)
 
PRELAS, Andrea: Posredovanje prije razvoda braka s osvrtom na iskustva iz prakse
A-8171 (43/R)
 
PRPIĆ, Marjana: Posttraumatski stresni poremećaj i roditeljski postupci
A-8275 (33/S)
 
RADOVANIĆ ,Andrea :Slobodno vrijeme roditelja s djecom
A-7979 (24/I)
 
RAGUŽ, Zdenka: Iskustva socijalnih radnika u radu s psihički bolesnim osobma na području Slavonije
A-8139 (20/Gb)
 
RAJIČ Župan, Ružica: Način provođenja slobodnog vremena s predškolskom djecom u obitelji i vrtiću
A-8111(42/I)
 
RANOGAJEC , Maja :Povezanost profesionalnog sagorijevanja roditelja i kvalitete odnosa roditelj –dijete
A-7982 (42/I)
 
RAŠKAJ, Kristina: Doživljaj supervizije i višestrukosti uloga supervizora od strane studenata socijalnog rada u preddiplomskom obrazovanju
A-8038 (20/Ga)
 
RAUŽAN, Ivana: Socijalna interakcija vojvođanskih Hrvata i domicilnog stanovništva RH
A-8033 (4/C)
 
REĐEP, Iva: Obiteljska obilježja maloljetnih počinitelja kaznenih djela na području CZSS Susedgrad
A-8302 (33/F)
 
REJC, Lidija: Neki aspekti kvalitete života roditelja djece s autizmom
A-7909 (28/D)
 
RUKAVINA, Kristina: Razvoj emocionalne kompetencije u svrhu prevencije maloljetničke delinkvencije
A-8305 (33/F)
 
RUKLJAČ Jelinčić, Marija: Terapijski pristupi u liječenju ovisnosti
A-8165 (4/A)
 
RUMENOVIĆ, Martina: Iskustvo primjene odgojne drame u radu s mladima Odgojnog zavoda Turopolje
A-8162 (/Gf)
 
RUMENOVIĆ, Tanja: Prikaz i evaluacija grupnog rada na međunarodnom volonterskom kampu „mnogo u malom 2008“
A-7944 (35/N)
 
SABLJIĆ,Marija :Ovisnost o psihoaktivnim tvarima
A-7975 (41/A)
 
SABLJO, Mirjana: Stigmatizacija maloljetnih počinitelja kaznenih djela od strane srednjoškolaca u općini Posušju
A-8113 (33/F)
 
SAKAČ, Štefica: Evaluacija grupnog rada s roditeljima i djecom
A-8049 (24/N)
 
SAILI , Elizabeta : Neke dimenzije kvalitete života osoba s lakšim intelektualnim poteškoćama 
A-7980 (28/D)
 
SAMARDŽIĆ, Janja: Doplatak za pomoć i njegu i osobna invalidnina
A-7960 (28/D)
 
SEGIN, Ines: Modeli aktivacije ranjivih skupina na tržištu rada s naglaskom na korisnike socijalne pomoći
A-7951 (26/Kn)
 
SINANAJ, Afrodita: Ovisnost o marihuani
A-8283 (41/A)
 
SIVRIĆ, Lucija: Percipirani ishodi grupnog rada s roditeljima
A-8052 (24/N)
 
SIVRIĆ, Maja: Uloga socijalnog radnika u neprofitnom sektoru u radu s osobama s invaliditetom
A-7948 (28/D)
 
SKOKANDIĆ, Saša: Uključenost korisnika u nastavu studenata socijalnog rada iz perspektive nastavnika 
A-7945 (20/Ga)
 
SLAVIČEK, Suzana: Neke dimenzije kvalitete života osoba sa invaliditetom u domovima umirovljenika
A7962 (28/D)
 
SLIJEPČEVIĆ, Slađana: Kvaliteta života osoba s oštećenjem vida
A-7968 (28/D)
 
SMRČEK, Nikolina: Palijativna skrb za starije osobe
A-8300 (23/J)
 
SOM, Snježana: Utjecaj socijalne fobije na svakodnevno funkcioniranje osobe
A-8083 (38/O)
 
SMOLČIĆ, Gorana. Kriminološke osobitosti trgovanja ljudima na području Republike Hrvatske
A-8289 (39/E)
 
STANIĆ, Sanja: Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom
A-8277 (45/D)
 
STOJANOVIĆ, Ana: Prevencija ovisnosti o psihoaktivnim tvarima (alkohol, droga, duhan)
A-8106 (41/A)
 
STRNAD, Arijana: Sociodemografska obilježja korisnika stalne pomoći u CZSS Čakovec
A- 8081 (35/C)
 
SVETOIVANEC, Maja: Izazovi razvoja marketinga neprofitnih organizacija
A-7955 (2/Kf)
 
ŠARIN, Martina: Nasilje u obitelji - obiteljskopravni aspekt
A-8287 (52/T)
 
ŠČRBAŠIĆ, Ana: Mišljenje vršnjaka pomagača o programu „Od samog sebe do pomoći drugima“
A-7917 (22/M)
 
ŠIMUNIĆ, Eleonora: Uloga Centra za socijalnu skrb u pravnim odnosima roditelja i djece
A-8021 (43/I)
 
ŠIMUNIĆ, Sunčana: Obilježja obitelji i poremećaji u ponašanju djece smještene u dom za odgoj
A-8010 (38/P)
 
ŠKARA, Zrinka: Uzroci ovisnosti
A-8200 (41/A)
 
ŠOLA,Anita:Doživljaj očinstva kod muškaraca koji su bili nasilni prema partnericama
A-7978 (24/T)
 
ŠTIH, Ana: Psihijatrijska i socijalna obilježja uzroka ovisnosti alkoholizma kod žena i njezine posljedice
A-7964 (38/A)
 
TAKAČ, Ines: Komparacija nekih aspekata kvalitete života osoba s invaliditetom i osoba bez invaliditeta
A-8071 (28/D)
 
TENČIĆ, Nataša: Primjena psihosocijalnih metoda u liječenju patoloških kockara
A-8030 (41/A)
 
TOMAS, Olivera: Rad s beskućnicima – izazov za socijalni rad u zajednici
A-8015 (17/H)
 
TOMAŠKOVIĆ, Martina: Zlostavljanje djece u obitelji od strane roditelja
A-8298 (38/T)
 
TOMIĆ Preiner, Maria: Poštivanje prava osoba s invaliditetom u Hrvatskoj
A-7953 (28/D)
 
TOMLJENOVIĆ, Biserka: Obrazovna segregacija Roma u Hrvatskoj
A-7913 (26/U)
 
TONKOVIĆ, Helena: Povezanost između percepcije roditeljske kompetantnosti i roditeljskog stresa
A-8279 (42/I)
 
TURK, Jelena: Nasilje među djecom u osnovnoj školi
A-8280 (33/F)
 
TURKALJ, Željka: Usporedba izvansudske nagodbe u maloljetničkom sudstvu Hrvatske i Italije
A-8019 (33/F)
 
TUSUN, Sonja: Društvena skrb za starije osobe na području grada Splita
A-8017 (44/J)
 
VIDAKOVIĆ, Martina: Evaluacija preventivnog programa dječja kuća Borovje u razdoblju
od 2008. do 2009.godine
A-7956 (20/L)
 
VIDIĆ, Danijela: Porem,ećaji u prehrani
A-8086 (38/O)
 
VIDULIN, Ivana: Psihosocijalni postupci u liječenju psihotičnih poremećaja
A-7942 (38/P)
 
VLAŠIĆ, Ana: Patološko kockanje
A-8295 (41/A)
 
VOLEJNIK, Iva: Osobne poteškoće studenata socijalnog rada u nastavnom procesu - perspektiva studenata
A-8179 (20/Gb)
 
VRAGOLOVIĆ, Zdenka: Podrška roditeljima djece s teškoćama u razvoju u Centru za odgoj i obrazovanje u Rijeci
A-8090 (24/I)
 
VUJICA, Ivana: Obiteljske prilike maloljetnih počinitelja kaznenih djela evidentiranih na području CZSS Pula
A-8051 (33/F)
 
VUČINIĆ, Silviy: Prevencija naislja među djecom u školama
A-8196 (42/Gc)
 
VUKIĆ, Josipa: Skrbništvo za maloljetnike 
A-8150 (43/R)
 
VUKMANOVIĆ, Božica: Prevencija ovisnosti kockanja kod mladih
A-8105 (41/A)
 
ZAMAKLAR, Tamara: Značaj poticajnih čimbenika za uključivanje zdravih osoba i osoba s invaliditetom u jedrenje
A-8181 (42/D)
 
ZEBA, Lana:Povezanost ranih roditeljskih poruka i doživljaja obiteljske i radne sredine
A-7950 (4/I)
 
ZEKO, Marina: Socijalni rad i čovjek kao cjelovito biće
A-8292 (28/G)
 
ZEMAN, Marina: Rehabilitacija osoba oboljelih od shizofrenije
A-8297 (38/P)
 
ZITERBART, Ines: Prava osoba s invaliditetom u EU i RH
A-8044 (28/D)
 
ZORIĆ, Iva: Prava za vrijeme nezaposlenosti i posredovanje pri zapošljavanj
A-8203 (45/Kb)
 
ZUBER, Maja: Odnos radne i obiteljske sredine
A-8031 (4/I)
 
ŽILI, Darija: Zadovoljstvo starijih osoba uslugama gerontološkog centra u Lipiku
A-8205 (44/J)
 
ŽITNIK, Marijana: Prikaz programa „Plavi servis“ kao oblika rada s djecom s teškoćama u razvoju
A-8011 (28/D)
 
ŽIVKOVIĆ, Đurđica: Socijalizacijske grupe za djecu
A-8042 (35/N)
 
ŽIŽAK, Nataša: Međunarodna organizacija rada
A-8202 (45/Kb)
 
ŽUNAC, Gordana: Analiza socijalno medicinskih značajki osoba koje su pokušale
samoubojstvo tabletama
A-7940 (38/P)
 
ŽUVELA, Nikolina: Specifičnosti i stilovi vođenja grupa
A-8185 (35/N) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana